Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi vii pentru sezonul mort

– În Noiembrie, totul pare mai greu de-ndurat. Micile necazuri ale vieții, pe care altă­dată le tratam cu indiferență, de­vin tragedii. Pandemia le-a agravat. Mai ales pentru firile foarte sen­sibile, anul acesta, perioada de tre­cere către iarnă este un dușman personal. În rândurile care urmează, vă facem câteva sugestii menite să alunge norii și să vă ajute să vă înse­ni­nați –

Pas întins, prin aromele toamnei

Foto: Shutterstock – 7

Dacă vreți să vă încăr­cați bateriile și să îmblân­ziți anotimpul, ieșiți la plimbare zilnic. Mergeți în pas în­tins, pentru că ritmul alert mobilizează sistemul imu­nitar, reduce stresul și stimulează producerea en­dor­finelor. Iar endorfine = organism „fericit”.

Verde ca menta

Foto: Dreamstime

Oricât de întunecoase ar fi zilele de Noiem­brie, o baie cu mentă vă ajută să func­ționați la turație maximă. Pre­parați o infuzie de mentă, lă­sați-o să se ră­ceas­că, înmuiați în ea un burete și masați-vă bi­ne corpul, cu miș­cări cir­culare. Apoi fa­ceți un duș călduț. La final, în crema de corp, ames­tecați 3 picături de ulei esențial de mentă. Circulația sângelui se înte­țește, iar pielea se-nvio­rează.

Miresmele fericirii

Mirosul influențează starea sufleteas­că mai puter­nic și mai repede decât ce­lelalte sim­țuri. De aceea, lăm­pile, ule­iurile și lumâ­nă­rile aromate sunt foarte eficiente pen­tru combaterea indispo­zi­ției. Dimi­nea­ța, fo­losiți ule­iuri eterice cu efect sti­mula­tor. Uleiul de lă­mâ­ie, de pildă, in­ten­si­fi­că pute­rea de concentrare și mo­­ti­vația; roz­ma­rinul și sal­via sunt eu­fori­zan­te, iar scor­țișoara acti­vea­ză circulația sân­gelui și înlătură obo­sea­la. Dar puteți să descoperiți dvs. înșivă „combinația idea­lă”. E­fec­tul cel mai puternic îl au aro­me­le de care vă leagă amintiri plă­cute. Iată și un clasament al „parfu­murilor care ne aduc ferici­rea”, întocmit de specialiști în aromoterapie: 1. Pară per­gamută („ber­ga­mote”); 2. Rădăcină de angelică; 3. Lemn de cedru; 4. Mandarină; 5. Trandafir.

Băi parfumate

Baia curăță nu numai trupul, ci și sufletul. În apă te simți mai ușor, ți se masează pielea, căl­dura rela­xează mușchii, respirația devine mai adâncă și mai re­gu­lată. Verificați sfatul nostru, adău­gând în apa din baie unul din uleiurile aromate de mai jos:

Baie de dimineață: 5 pi­cături de ulei de roz­ma­rin, 3 picături de ulei de isop și 2 picături de ulei de lămâie.

Baie energizantă: 2 pi­cături de ulei de pin, 2 pi­cături de ulei de santal, o picătură de ulei de roz­marin.

Baie relaxantă: 4 pică­turi de ulei de pa­lisandru și 1 picătură de ulei de ia­somie.

Atenție: Pentru ca uleiurile să se-ames­tece cu apa, folosiți ca liant 50 ml de smân­tână sau de lapte. Tem­peratura apei să nu de­pășească 36°-38°C, iar durata, 20 de minute!

Planta bucuriei: sunătoarea

Se știe că lumina stimulează producerea sero­to­ni­nei, o substanță cu influență pozitivă asu­pra stării su­fle­tești, a somnului și a foamei. În zilele în­­tunecate de iarnă, cantitatea de se­rotonină este redusă, iar ur­mă­rile sunt: indispoziție și chiar depresii psi­hice. Me­dicii nu­mesc aceas­tă stare DDS, adică depresii depen­dente de se­zon (engle­zeș­te SAD = trist).

Remediul clasic împotriva DDS-ului este sună­toa­rea, sub formă de in­fuzie sau de tinctură (20-40 pică­turi/zi). Ea in­flu­en­țează transmiterea impul­su­rilor ner­voase, având astfel un efect po­zitiv asupra stă­rii su­fle­tești, a concentrării și a som­nu­lui. Cenușiul de-afară vi se va părea, mai degrabă, roz…

Puncte magice

Conform învățăturii chinezești despre preso­punc­tură, indispozițiile și depresiile ușoare pot fi vindecate prin apăsarea (cu de­ge­tele) anumitor puncte ale cor­pu­lui. Punctul cel mai im­portant pen­tru buna dispoziție se află deasupra fica­tului, sub coasta dreaptă. Așe­zați palma întinsă pe acest punct și apă­sați scurt, dar puternic, de 10-15 ori. De preferință dimineața, ime­diat ce vă treziți.

Alte două puncte sunt situate lângă unghiile de­ge­telor mijlocii. Le descoperiți apăsând cât puteți de ta­re vârful degetului mijlociu cu degetul mare de la aceeași mână. De 5 ori consecutiv. Pentru celelalte puncte aveți nevoie de ajutor, pentru că ele sunt plasate pe marginile interioare ale omoplaților (la mijlocul spatelui). Se așează mâinile pe ele și se apasă – scurt – de 5 ori.

Un leac suprem: curcubeul

Oamenii primi­tivi cunoșteau pute­rea vindecătoare a culorilor și de aceea le foloseau ca leac împotriva bo­lilor. Profitați și dvs. de cunoștințele lor și utilizați culorile în lupta cu tristețea și mohoreala anotim­pului.

Galbenul: stimulează func­țiile creierului și cre­ează o stare de bună-dispo­zi­ție.

Portocaliul: este antre­nant, stârnește plăcerea de a co­munica.

Roșul: conferă energie și ac­tivează meta­bo­lismul.

Verdele: aduce armonie, calmează.

Înconjurați-vă de aceste cu­lori, alegeți-vă îmbră­că­­min­tea co­res­punzătoare sau – în cazul când găsiți be­curi colorate – expuneți-vă cor­pul la lumina lor (câte 10 minute: roșu, verde, galben sau portocaliu).

Puterea cuvintelor

Terapia prin scris a apărut prin anii ‘60 în Sta­tele Unite și a fost denumită „Poetry Therapy”. O serie de studii efectuate de spe­cialiștii ame­ricani au arătat că scri­sul zilnic (jurnale, însem­nări) le este extrem de folositor persoanelor depre­sive, aju­tându-le să scape de a­gre­siuni și spaime. Cău­tați-vă și dvs. un colțișor liniștit și scri­eți – chiar dacă nu zilnic, măcar din când în când – impresii din ziua res­pectivă.

Vă veți simți elibe­rați de pro­­bleme, vă veți regăsi liniștea in­te­­rioară. Este o șansă să vă luați în serios și să câștigați un plus de respect față de dvs. în­șivă. Și încă ceva: scrisul pro­duce reală plăcere!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian