Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IANUARIE

Foto: Shutterstock

– Anul nou începe cu un semn bun pentru țara noastră. Motivul este prezența marelui benefic Jupiter în semnul Peștilor, pe care-l guvernează, inspirându-ne sentimente înalte, devoțiune spirituală, înțelegerea nevoii de a-i ajuta pe cei aflați în suferință, precum și forța sacrificiului. În astrograma României, Luna e în zodia Peștilor, iar in­trarea lui Jupiter în acest semn indică posibilitatea ca tot mai mulți români să-și integreze apartenența la esența acestui neam. La început de lună, micul benefic Venus se găsește în mișcare retrogradă în Capricorn, alături de Soare, Mercur și Pluton. Ne e de mare folos să revedem, până pe 30, felul în care ne-am poziționat față de carieră și bani, în urmă cu opt ani. Revăzând alegerile și deciziile de atunci, ne putem orienta mai bine, în cazul celor ce trebuie luate acum. Din 25, in­tră și Marte în Capricorn, zodie în care spunem că se află „în exaltare”, ceea ce ne oferă o capacitate decizională op­timă. Din 27, Mercur, retrograd și el, ne ajută să renegociem contracte incorecte. Mercur își începe prima retrogradație a anului pe 15, în Vărsător, revizuind anumite relații de prietenie, dar și felul în care ne raportăm la grupurile sociale din care facem parte. Stăpânul Vărsătorului, Uranus, care din 19 redevine direct, ridică problema corectitudinii bănești în prietenie –

BERBEC

Ținta anului: banii

P ână pe 24, veți dori să călă­to­riți ori să vă lărgiți orizon­tu­rile prin activități culturale, lec­turi, cursuri. E posibil să simțiți ne­voia sau să fiți îndemnați de alții să vă exprimați public convingerile, demers care funcționează cel mai bine la început de lună. Din 15, Mercur retrograd riscă să provoace neînțelegeri între dvs. și prietenii dvs. Poate fi vorba despre simple ne­înțelegeri verbale sau de diver­gen­țe de păreri. În cel de-al doilea caz, e mai bine să schimbați subiec­tul.

BANI: Subiectul banilor va juca un rol deosebit de important în viața dvs. până în vara lui 2023. Fiți a­tenți la natura situațiilor care vă in­dică simbolic ce direcție ar fi bine să urmați. Unele schimbări le pu­teți face după 19.

CARIERĂ: Mai ales la începutul lunii, succesele profesionale devin pentru dvs. un însemn al puterii personale. Dar vă aflați în fața unor ale­geri dificile. Așteptați până luna viitoare cu punerea în practică.

DRAGOSTE: Relațiile cu careva dintre șefi pot să devină ambigue sau puteți chiar avea o relație inti­mă cu cineva din eșaloanele supe­rioa­re. Nu cedați ispitei în prima săp­tămână a lunii, ulterior e mai ușor să vă detașați.

SĂNĂTATE: Aveți energie mai multă și mai bună, dar apetitul vă creș­te și vă sfătuim să evitați ex­ce­sul de mâncare și de băutură.

TAUR

Visuri de preamărire

O parte din tensiunea sub care trăiți, de la finele lui decem­brie, începe să se risipească din 19, când năbădăiosul Uranus, care vă tra­ver­sează zodia, revine în mișcare di­rec­tă. Anumite idei trăsnite, provocate de temeri exagerate, fac loc unei atitu­dini mai rezonabile. Doriți să vă faceți simțită influența în lume, trăiți un sentiment de putere. Mulți dintre dvs. se pot alătura unor cauze pe care le sus­țin și le apără cu ardoare. Din 27, există însă riscul să vă repetați sau să di­vagați.    Prietenii vă sunt mai aproa­pe ca oricând, puteți conta pe înțelege­rea și empatia lor.

BANI: Aveți grijă cum puneți proble­ma cu șefii, deoarece s-ar putea ca du­pă 13 să vă treziți cu o penalizare sau o scădere a retribuției, posibil din pri­cina reducerii responsabilităților dvs.

CARIERĂ: Între 3 și 13, discuțiile cu șefii ar trebui să fie cât mai deschise, tocmai pentru a preîntâmpina o even­tuală pagubă materială. Aveți grijă din 14 să luați din urmă chestiunile nere­zol­vate.

DRAGOSTE: Trecutul vă bântuie cu o intensitate ieșită din comun, în pri­ma săptămână a anului. Apoi câști­gați o oarecare detașare cu privire la ne­voile dvs. emoționale. După 30, veți ști ce vă doriți pentru viitor.

SĂNĂTATE: Persoanele predispuse la reumatisme infecțioase sau infecții urinare pot fi atinse de ele din nou, mai ales la începutul lui ianuarie.

GEMENI

Salt profesional

Nici n-a început bine anul, că stăpânul dvs. Mercur a și gă­sit de cuviință să retrogradeze, și anu­me pe 15, când mai ales depla­sările cu avionul pot fi însoțite de numeroase inconveniente. Mici, dar deranjante. Un efect pozitiv al retrogradației poate fi, pâ­nă pe 26, reluarea comu­ni­cării cu pri­e­teni vechi, po­sibil din străi­nă­tate. Cei ca­re nu s-au descurcat bine la studii și au picat la exa­me­ne au mai multă râvnă în re­petarea cunoștințelor. Din 27, Mercur trece în mișcare re­tro­gradă în Capricorn, ceea ce pre­supune o reluare a intere­se­lor într-un domeniu legat de ezo­terism. După 18, s-ar pu­tea să aveți revelații pri­vind unii pri­e­teni, care se dovedesc lupi în blană de oaie.

BANI: Aveți multe ajustări de făcut aici. La început de lună, există riscul să fiți lacomi (și tocmai astfel aveți de pierdut). Din 25 vă vin idei des­pre noi proiecte, iar din 27 apare po­­sibilitatea de a revizui unele con­tracte.

CARIERĂ: Însuși marele benefic Jupiter vă oferă posibili­ta­tea de a face un salt pro­fe­sio­nal, așa cum ați mai înre­gistrat cu 12 ani în urmă.

DRAGOSTE: Marte este cel care îl determină pe par­­tenerul dvs. să fie tem­pe­ra­mental, cu accente dominatoare (în spe­cial pe 11 și 12, până pe 24).

SĂNĂTATE: Insomniile și furni­că­turile în gambe vă pot deranja în pri­ma jumătate a lunii.

RAC

Melancolie și leneveală

Luna nouă din 2 vă poate de­ter­mina să vă întrebați cum apăreți în ochii alto­ra. Nu vă sfiiți să-i în­trebați pe cei care vă pot da o imagine obiec­ti­vă. Dacă ast­fel descoperiți ce­va nou des­pre dvs., puteți să în­cer­cați, de exemplu, un alt stil ves­timentar, până la Luna plină din 17 din semnul dvs. În această zi, nu vă recomandăm să vă tundeți sau să zugrăviți. În schimb, stați bine la ca­pitolul creativitate, mai ales cei care sunt talentați la gă­tit, la depănat po­vești sau la scris. În­cercați să nu vă lăsați pradă stărilor de melancolie sau tendinței de lene­veală. Ches­tiunile de familie pot fi redresate cu naturalețe și rezolvate cu minimum de efort.

BANI: Evitați acțiunile bruște, de­ter­­minate de teama că dispuneți de mai puține resurse ca de obicei, cel pu­țin în prima parte a lunii. Spre fi­nal de lună, există posibilitatea re­lu­ării unor contracte (din 27), iar după 24, să demarați lucruri noi.

CARIERĂ: Nu vă vărsați ner­vii pe colaboratori, mai ales în 11 și 12, deoarece aceștia își pot pier­de motivația. Calmul vă re­vine după 24.

DRAGOSTE: Luna nouă și Luna pli­nă pot să aducă echilibru emo­­­țional, mai ales în cuplurile con­­sa­cra­te. Aveți gri­jă pe 17 să nu vă des­căr­cați emo­ții­le negative asu­pra parte­nerului.

SĂNĂTATE: Durerile de cap pot fi recurente până pe 24, iar pe 11 și 12 pot apărea migrene în toată regula.   

LEU

Creșteri financiare

Unii dintre dvs. decid că e vre­mea să se distreze, și ei, ca lu­mea, dar riscă să exagereze cu binele, mai ales pe 11 și 12. Aces­te zile sunt deosebit de pe­ricu­loa­se pentru cei pasionați de jocurile de noroc, deoarece pot ajunge să piardă sume con­si­derabile, fără să-și dea sea­ma. Și cei care și-au idea­lizat copiii, atri­­buindu-le vre­un talent feno­menal, pot să fie aduși cu picioarele pe pă­mânt de cei care îi privesc cu ochi obiectiv și cri­tic. Gândiți-vă că e mai bine să vă ve­deți odraslele așa cum sunt, decât să aveți așteptări ne­realiste de la ele.

BANI: Cu condiția de a evita specu­la­țiile, pe 11 și 12, veți putea crește fi­nan­ciar prin afaceri sau investiții. Ju­piter în Pești prevestește parteneri de afa­ceri intuitivi, dar exagerat de optimiști.

CARIERĂ: Pe perioada întregului an, Nodul Nord (sensul vieții) în Taur vă va pune în situații cu încăr­cătură karmică. Unele dintre cele mai solicitante se vor ivi în prima jumătate a lunii.

DRAGOSTE: Sunteți pre­dis­puși la noi relații pasio­na­le până pe 24, dar pe 11 și 12 idealizați excesiv persoana iu­bită. Relația de cuplu rămâne, dim­po­trivă, mai sobră și mai detașată până la mijlocul lunii.

SĂNĂTATE: Luna nouă din 2 vă poa­te răscoli probleme legate de siste­mul osos, cea plină din 17 vă afectează sistemul digestiv.

FECIOARĂ

Afaceri de familie

Planeta dvs. guvernatoare, Mercur, purcede la prima re­trogradație din acest an, pe 15. De aceea e bine să purtați până atunci negocieri și să semnați hârtii care se re­feră la viitor. Pe perioada retrogra­da­ției vă vine mai greu să vă adunați ideile. În schimb, câș­tigați o detașare față de trecut, care vă permite să co­rec­­tați situații din urmă. Marte în Să­getător, până pe 24, vă îndeamnă să faceți lucruri prin casă, dar de lu­crări privitoare la sis­temul de încăl­zi­re să nu vă apucați sub nicio for­mă, pe 10 și 11, și fiți atenți la obiectele ascuțite.

BANI: O mică afacere de familie cu cineva mai în vârstă poate fi pusă la punct în primele zile ale lunii. Un proiect cre­ativ promițător tre­bu­ie să fie revizuit pâ­nă pe 30, înainte de-a se pune pe picioare.

CARIERĂ: Între 15 și 26 aveți ne­vo­ie de răbdare cu colegii, comu­nicarea nu merge grozav. Verificați dacă n-au rămas lucruri nerezolvate din urmă (perioada 28 septembrie-18 octombrie).

DRAGOSTE: În afară de 10 și 11, zile cu un potențial de neînțelegere, Jupiter aduce în cupluri bună-dis­po­ziție, umor, iar acțiunile comune pot aduce prestigiu sau bani. În relație, nori negri se adună în preajma lui 30.

SĂNĂTATE: Oasele scârțâie, la în­ceput de lună, mai ales genunchii, în preajma lui 19, gleznele și tibia de­vin vulnerabile.

BALANȚĂ

Luna strămoșilor

Vă preocupă din ce în ce mai mult trecutul, atât din punct de vedere emoțional, cât și al cunoașterii de sine. Doriți să vă lămuriți în legătură cu însușirile unor strămoși, pe care le-ați moștenit, sau cu privire la vreo moștenire materială, pe care doriți s-o dezvoltați. Nu e exclus nici să găsiți vreun testament uitat, care vă pune în situația de-a reven­dica bunuri pentru familia dvs. În preajma datei de 30, este posibil să apară conflicte cu cei din familie, care au mai avut și în urmă cu opt ani pretenții nejustificate din partea dvs.

BANI: Nu e cazul să dați amploare divergențelor de mai sus, dar nici să cedați. Astfel veți avea oca­zia să fructificați, până în martie, resurse care se pot dovedi considerabile.

CARIERĂ: Faptul că vă priviți colaboratorii cu bunăvoință și toleranță li se poate urca la cap unora, care, pe 10 și 11 mai ales, pot deveni neglijenți. Fiți cu ochii-n patru!

DRAGOSTE: Priviți lucrurile cu multă serio­zitate și s-ar putea să vă dați seama după 14 (mai a­les dacă partenerul dvs. este mai în vârstă) de gre­utățile, po­sibil și financiare, ce însoțesc această uniu­ne.   

SĂNĂTATE: Dispuneți de mai multă energie ca luna trecută. Pe 10 și 11 vi se pot umfla picioarele, mai ales dacă beți sau mâncați alimente care se di­geră mai greu. Ficatul are nevoie de stimulare, alt­fel vă puteți îngrășa rapid.

SCORPION

Sita cu prieteni

Încă din luna noiembrie a anului trecut, viața dvs. socială a devenit tot mai intensă, ați ieșit mai mult, ați cunoscut persoane noi. Per total, v-a făcut bine această lărgire a nu­mărului de cunoscuți, dar în preajma lui 30, vă veți gândi să vă descoto­ro­siți de unii dintre ei. Poate pentru că v-ați dat sea­ma că amiciția lor nu e chiar dezinteresată sau pen­tru că i-ați prins vehiculând neadevăruri.

BANI: Până pe 24, aveți energia și dis­ponibilitatea necesară pentru a obține noi surse de câștig. Pe 10 și 11 însă nu e cazul să demarați ceva nou, deoarece nu e vorba despre ceva temeinic.

CARIERĂ: Anumite responsabi­li­tăți legate de ca­să sau familie vă țin pe loc și pot deveni atât de so­li­citante, încât nu vă rămâne suficientă energie de investit în carieră.

DRAGOSTE: Nodul Nord (sensul vieții), proas­păt intrat în Taur vă confruntă cu provocări de ori­gi­ne kar­­mică. Observați dacă există tendința de-a dra­ma­tiza lucrurile – a dvs. sau a partenerului, ori da­că unul nu se bazează prea mult pe resursele ce­luilalt.

SĂNĂTATE: Pe 11 și 12 ar fi de preferat să nu con­­duceți, deoarece pot apărea situații nedorite. Nu e bine nici să vă atingeți de alcool.

SĂGETĂTOR

Echilibru sentimental

Marte vă traversează sem­nul până pe 24, pe­rioadă în care simțiți nevoia de mișcare, practi­când sport (dar nu pe 10 și 11, când vă puteți ac­ci­­denta). Alții doresc să călătorească, ceea ce le-ar face deosebit de bine, alții să-și facă auzită pu­blic vocea. În ambele cazuri, e de preferat să fiți reținuți, pe 10 și 11. În zilele acestea, puteți    întâmpina neplăceri la drum, deci e recomandabil să nu conduceți dvs. Sau puteți să comiteți vreo gafă în spațiul public, care să vă afecteze într-o măsură semnificativă buna reputație.

BANI: Intrarea lui Jupiter în Pești, unde adastă și Neptun, din 2012, vă leagă mai mult de fa­milie. Aceia dintre dvs. care au sărit în tot acest răs­timp în ajutorul celor dragi, afectați de proble­me, vor fi răsplătiți. Se poate să porniți o afacere de familie cu o rudă prin alianță.

CARIERĂ: Comportamentul unor colaboratori se poate schimba în preajma datei de 19, când veți fi surprinși să vă dați seama care vă sunt, de fapt, prietenii. Veți lua anumite măsuri în sensul aces­ta, înainte de 30.

DRAGOSTE: Cuplurile stabile, care au supra­vie­țuit timp de un an și jumătate unor încercări repetate, încep să găsească un nou echilibru, mai trainic decât cel dinaintea perioadei de restriște.   

SĂNĂTATE: Gâtul și gambele pot începe să vă supere în preajma datei de 19.

CAPRICORN

Talent de strategi

De parcă nu erau de ajuns cele patru planete care vă traversează zodia la început de an, Luna nouă se petrece tot în semnul dvs., ceea ce vă pune în situația să vă exersați talentele de strategi. Sunt favo­rizate deciziile pe termen lung, privitoare la valorile materiale, precum și reglarea unor rapor­turi de familie. Retrogradația lui Venus în semnul dvs. se încheie pe 30, punând capăt celor 40 de zile în care v-ați putut obiectiva principalele relații și ro­lul pe care l-ați jucat în cadrul lor. E timpul să co­rectați ori­ce dezechilibru. Mercur retrograd vă ajută de ase­menea să clarificați lucrurile din urmă.

BANI: Până pe 14, e indicat să stabiliți noi termeni contractuali și să semnați, căci mai apoi Mercur intră în retrogradație.

CARIERĂ: Există rivali hotărâți să răspândească min­ciuni pe seama dvs., mai ales pe 10 și pe 11. Cel mai tare vă supără că neadevărurile sunt ve­hiculate în cercul prietenilor. Bârfele își pierd eficiența după 24.

DRAGOSTE: Cu Marte în semnul dvs., în­cepeți să vă definiți limitele, fără agresivitate. Pu­neți lu­cru­rile la punct, doar dacă sunteți provocați, în preajma lui 30.

SĂNĂTATE: Pe 10 și 11 vă pot chinui migrenele, mai ales dacă beți alcool. Și tensiunea intraoculară poate fi crescută.

VĂRSĂTOR

Saturn vă vrea binele

Marele benefic Jupiter v-a părăsit, lă­sân­du-vă cu marele malefic Saturn, în com­pania căruia vă veți afla până în martie 2023. Nu vă supărați pe el. Dacă nu v-ar obliga să fiți disci­pli­nați și organizați, nu v-ați da seama de ce re­sur­se interioare dispuneți și nici nu v-ați putea struc­-tura așa bine ideile. Și apropo de idei, cele pe care vi le inspiră Mercur până pe 14 sunt demne de re­ținut. Din 15, când își începe retrogradația, e mai util să vă întoarceți cu gândul la perioada 28 sep­tembrie-18 octombrie a anului trecut, pentru că, până pe 26, puteți găsi soluții pentru probleme nerezolvate de atunci.

BANI: Cu prosperul Jupiter în Pești, până la în­ceputul lui mai (într-o primă tranșă), vi se oferă oca­zia de-a vă înmulți veniturile, și încă prin pro­iecte care vă fac plăcere.

CARIERĂ: Anumite situații familiale vă vor frâ­na progresul pro­fe­sional. Noroc că o situație destul de încurcată, ma­nipulată de alții, își găsește dez­no­dământul după 30.

DRAGOSTE: Cei care-și dau seama că relația lor este construită și pe o prietenie autentică pot conta pe stabilitate în amor, chiar dacă între 15 și 25 vă mai ciondăniți.

SĂNĂTATE: Aparatul urinar e predispus la in­fec­ții, mai ales în jurul datei de 30. Încheieturile bra­țe­lor, mai ales umerii ar trebui menajați între 15 și 26.

PEȘTI

Favorizați de Jupiter

Ce bucurie să fiți însoțiți de vechiul dvs. guvernator, Jupiter! Îi duceți dorul de 12 ani, când v-a traversat ultima dată semnul. Acum îi aveți pe ambii dvs. guvernatori acasă (Neptun se află în zodia dvs. din 2012). Peștii născuți în pri­­mul decan (primele 10 zile ale zodiei) sunt și pri­mii care se bucură de favorurile oferite de Ju­piter, iar cei născuți în ultimul decan scapă de hi­persensibilitatea pe care le-o insuflă Neptun. Fie­ca­re dintre dvs. va fi însă mai energic, mai op­ti­mist, mai creativ. Excepție o fac zilele de 11 și 12, când s-ar putea să încercați să vă fofilați de la diverse îndatoriri, dar nu ține.

BANI: Reușita dvs. financiară este strâns legată de felul în care ați știut să apreciați ajutorul pe ca­re vi l-au oferit, sub diverse forme, prietenii. În preajma lui 30, vă veți da seama dacă ați răspuns cum se cuvine.

CARIERĂ: Marte v-a trezit ambiția și puteți reuși un salt profesional până pe 19, cu condiția ca pe 10 și 11 să nu vă neglijați obligațiile.

DRAGOSTE: Farmecul dvs. personal e intensi­ficat la maximum, dar nu ar fi moral să profitați de ușurința cu care faceți cuceriri.

SĂNĂTATE: La început de lună, vechi proble­me ce vă afectau picioarele vă pot necăji destul de rău. În preajma lui 19, poate fi vorba despre in­somnii și gât țeapăn.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian