Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Mistrețul bunicului

Foto: Shutterstock

Totul a început într-o iarnă, prin 1991, în­tr-o localitate dunăreană din nor­dul Do­bro­gei: Isaccea. Un unchi de-al meu s-a întors într-o zi de la vânătoare, aducând în tolbă un godac de mis­treț, găsit prin stufărișul uscat al bălții, care era mai mult mort decât viu. A venit cu el în casa buni­cilor: era mic de tot, cu ochii al­baș­tri, nu mai mare decât o palmă de om. Bunicul a fost cel mai încântat dintre toți și a îngrijit puiul de mistreț mai ceva ca pe un copil, hră­nindu-l chiar și cu biberonul. În scurt timp, în­tre bărbatul de-acum bătrân și pur­­celușul săl­batic s-a legat o prietenie cum n-am mai văzut nicio­dată. Costică – așa-l nu­mise bu­nicul pe mi­cul godac –    era extrem de inteli­gent, se plim­­ba singur prin toată curtea, știa să se ceară în casă, era năs­trușnic și vesel, spre mirarea ve­ci­nilor care se minunau de o atare făp­tură pre­zentă în curtea unei gospodării țărănești. Ba, glu­mind câteodată, spuneau că seamănă cu stă­pânul (nu i-ar fi de deochi) fiindcă amândoi au ochii albaș­tri…

Cu toate că mistrețul cres­cuse, transfor­mân­du-se într-o veritabilă „fiară”, îl asculta și-l urma pe bunicu’ mai ceva ca un câine, adu­nând acasă găi­nile și ră­țuș­tele ră­tăcite, care o luau aiurea pe deal și prin vie, în căutare de băl­toace și vier­mișori. Musafi­rilor nepoftiți care ar fi cutezat să ne calce ograda li se pre­gă­tea o pri­mire deloc prietenoasă, fără lătră­turi, dar cu împun­să­turi repe­tate de colți. În scurt timp, cam toți vecinii din sat aflaseră pe pie­lea lor acest lucru, fiind constrânși să-și anunțe venirea prin strigăte și chemări.

Deși dobândise pe de-a-ntregul com­por­tamentul unei sălbăticiuni, Costică îl asculta pe bunicul ca un copil, spre ha­zul nostru, al nepo­ților. De altfel, sub bla­na lui țepoasă și aspră chiar sălășluia un suflet tan­dru și blând. În timpul ier­nii, Costică dormea în bucă­tărie, chiar lângă ușă, acor­dân­du-i-se aceeași a­tenție ca și bătrânei pisici. Cu toate astea, fiind foar­te orgo­lios, purcelul nu se lăsa până ce nu îndepărta mâța casei, luându-i locul pe preș. Costică dormea nu­mai cu râtul vârât într-un papuc de pâslă al bunicului, ca și cum i-ar fi fost mai cald și mai bine așa. Gro­hăia ușurel, fericit că este ac­cep­­tat și iubit. Uneori, când bu­nicul se prefăcea că nu-l ve­de, mistrețul se apropia de ușa ca­me­rei în care noi stăteam la televizor, privind cu aten­ție în­cordată, de-ai fi zis că pricepe tot ce mișca pe ecran. De alt­fel, orice încercare de a-l înde­părta de la „vi­zionare” se lăsa cu riscul unor mici confrun­tări. Și colții lui laterali, ca niș­te vârfuri de lance, nu erau prea ușor de-ndurat…

Timpul însă a trecut și Cos­tică a devenit un mistreț matur, masiv și țepos, care-și plimba su­tele de kilograme prin curte, ca un veritabil stăpân al ogră­zii. Moș Tănase, bunicul, se te­mea să-l lase liber tot tim­pul și-l ținea închis într-un țarc. De bine ce portița era însă ia­răși des­chisă, Costică țâșnea afară cu viteza lu­mi­nii, dând iama ca un buldozer prin zar­za­va­tu­rile gră­dinii. Dar în ciu­da înfățișării sale masive și fio­roa­se, rămăsese același „co­pil” al bunicului, urmându-l pe acesta prin toată curtea, lăsân­du-se scărpinat și-alintat. Prie­tenia lor era din ce în ce mai puternică, iar bunicul ținea pe față la Costică al lui. Cine știe ce tre­săltare sentimentală se petrecea în sufletul său!

Și totuși, într-o zi, chema­rea naturii a fost mai puter­nică! Mergând la țarc ca să-l scoată în curte, bu­ni­cul a găsit nuielele rupte. Mistre­țul ple­case de unde venise, în stufă­rișul și mlaștinile mustoase ale Du­nării. Chemarea firii fusese mai puternică decât senti­men­tele lui. O turmă de mistreți, ca­re dăduse iama în zilele ace­lea prin porumbiștile din gră­dini, îl recu­pe­rase pe Costică, aducându-l pe drumul cel bun. Moș Tănase? Câteodată, la o țigare, vedeam cum ochii lui se umezesc „de la vreme”, pri­vind departe, spre stufărișul din Deltă, frământat de tur­me­le de mistreți.

MIHALEA P. –  București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian