Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Simon Sebag Monte­fio­re, „Pecetluită de istorie. Scrisori care au schimbat lumea”, traducere și note de Irina Negrea, Editura Trei (tel. 021/300.60.90), 224 p.

Montefiore (n. 1965) a devenit un brand internațional. Cărțile is­toricului și romancierului englez dedicate în special spațiului rus au fost traduse în 48 de limbi, au fost bestsellers peste tot și au primit o grămadă de premii. „Biografii” ale unor orașe importante în isto­ria umanității (Ierusalim, Istanbul ș.a.) n-au făcut doar subiectul unor vo­lu­me groase, ci și al unor re­portaje istorice TV pre­zen­tate cu farmec de el în­suși, ce au putut fi văzute și la noi. Toate volumele și filmele lui s-au bucurat de succes atât pentru docu­mentarea cu date uneori inedite, cât și pentru talen­tul de a povesti captivant, cum a făcut-o în „Eca­te­rina cea Mare și Potem­kin”, „Romanovii”, „Stalin. Curtea țarului roșu”, „Tânărul Stalin”, „Titani ai Istoriei”. S-au tradus în românește nu doar ele, ci și romanele de ficțiune politică din trilogia „Moscova”, astfel în­cât am putut aprecia hărnicia pa­sionată a acestui om devenit cele­bru care și-a petrecut mulți ani cer­cetând prin ar­hive. Nu s-a li­mitat doar la cele ru­sești, ci a sco­tocit în mai toate ma­rile depo­zite de do­cumente ale lumii, căpătând o vi­ziune sintetică asupra faptelor și făptuitorilor ce au marcat istoria omenirii. Comentariile lui, nepăr­tinitoare chiar dacă uneori ironi­ce, pun în lumină resorturile, motiva­țiile evenimentelor și urmările lăsate, într-o formă accesibilă pu­blicului larg. Sub semnătura ce le asigură vânzarea au apărut și do­uă antologii în care S.S. Monte­fio­re a selectat și prezentat texte „care au schimbat lumea”. Una, apărută tot la Ed. Trei, în 2015, conține 50 de „Discursuri” care au marcat și mo­delat cursul isto­riei, iar cea pe care v-o recomand a­cum e alcătuită din scrisori. Con­ști­ent că se adre­sează și unor ge­ne­rații tot mai ig­norante, istoricul explică succint în introducerile lui cine au fost per­so­nalitățile mai mult sau mai puțin ilus­tre ale expe­dito­rilor, precum și contextul co­res­pondenței, alese din antichitate și până în sec. 21. Cu excepția „scri­sorilor deschise” vizând, prin presă, spațiul public al epocii, ma­joritatea epistolelor nu erau desti­nate publicității. În ele, autorii ne­cenzurați de vreo instanță externă își expun pasiu­nile, părerile, vi­ziunile, ideile care au influențat unele decizii prin care istoria și-a căpătat cursul ști­ut, sau au stat la baza unor opere artistice de patri­moniu. Grupate tematic în capito­le intitulate „Dragoste”, „Fami­lie”, „Priete­nie”, „Creație”, „Răz­boi”, „Pute­re”, „Descoperire”, „Cu­­raj”, „Li­ber­tate”, „Sânge” ș.a. scrisorile ne aduc mărturii tulbu­rătoare despre cei ce le-au com­pus, despre atitu­dinea lor față de se­meni, defi­cien­țele și com­plexele lor, des­pre suferin­țele, cre­din­țele și dorin­țele din spa­tele faptelor consemnate de istoria academică, in­clu­siv cea a artelor. Dacă unele texte sunt impre­sio­nante prin sen­si­bilitate, pro­funzime și noblețe, altele sunt bru­tale și detestabile, revelatoare de cruzime și cinism. Poți afla de exemplu între multe altele că Marx și Engels erau cle­vetitori, ran­chiunoși și antise­miți (!), că ne­milosul Stalin se su­pu­nea ca­pri­­ciilor copilului favo­rit, Sve­tla­na, că genialul Mozart avea por­niri scatologice, că ma­rele poet T.S. Eliot i-a respins ca­te­goric, pe când era editor, lui Orwell „Fer­ma animalelor”, că, în 1941, „Hitler îl considera pe Mussolini un fanfaron caraghios, în timp ce Ducele vedea în Hitler un tiran periculos și necioplit”. Ghidat de indicațiile lui Mon­te­fiore (care îi spune cine au fost și ce-au făcut Co­lumb, Napoleon, amiralul Nel­son, Rasputin, Mao, Voltaire, Ce­hov etc.) cititorul, chiar și cel mai neexperimentat cul­tural, va trăi o aventură ins­truc­tivă, o călătorie plină de surprize prin timpuri    și printre caractere.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian