Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Bogdan Crețu, „Ni­chi­ta. Poetul ca și soldatul”, Ed. Polirom (tel. 0232/21.74.40), colecția „Bio­gra­fii romanțate”, 254 p.

Romanul biografic al unor per­sonalități care au marcat isto­ria sau cultura și a căror cele­bri­tate postumă străbate timpul e o specie literară atractivă, și nu de azi, de ieri, pentru largi categorii de cititori. Cu atât mai mult în ul­timele decenii, romancieri occi­den­tali contemporani, cu o operă de ficțiune apreciată în lu­me, au abordat cu succes acest tip de narațiuni ce în­vie dicta­tori, politicieni, ideologi, sa­vanți și mai ales artiști ge­niali – scriitori, pictori și sculptori, mu­zi­cieni. Cu ani în urmă, de­plângeam aici fap­tul că, la noi, „ficțio­na­rii” nu se în­cu­metă să scrie biografii ro­manțate fiindcă ima­gina­ția, de care nu duc lipsă, tre­buie precedată de o mun­că de cercetare a docu­mentelor din arhive și biblio­teci, de con­sultare cu specialiști, de călătorii. Deranj mare. Dar, odată cu facilitățile Internetului, toată partea de documentare s-a sim­plificat și a devenit mai co­modă. Așa că s-au găsit și la noi, în spe­cial printre tinerii prozatori, autori dornici să compună „bio­grafii romanțate” cu potențial suc­ces co­mercial, în colecția ini­țiată chiar cu acest nu­me la Poli­rom. Până acum, în această serie au apărut o du­zină de „romanțări” mai mult sau mai puțin izbutite, în care se încearcă re­constituirea, cu mij­loace roma­nești, a destinelor unor persona­lități ale culturii noastre. Cea mai nouă e aceasta pe care v-o reco­mand azi. Bogdan Crețu e un om de ispravă. Isprăvile lui de până la 44 de ani, câți are, sunt faptul că a ajuns profesor la Uni­ver­sitatea din Iași, director al Ins­ti­tutului de Filologie Română al Academiei – filiala Iași, redactor șef al revistei „Timpul” (care mi se pare cea mai imparțială revistă literară a mo­men­tului, din care eu una aflu ce nume noi românești me­rită urmă­rite). Că a publicat opt vo­lume de cri­tică și istorie lite­rară plus un ro­man, „Cor­nul ino­rogului” (nu l-am citit în­că). Are deci exer­cițiul cer­ce­­tăto­rului stu­dios, al e­se­istului care știe să argu­menteze con­vin­gător și mai are, văd acum, abili­tatea procedeelor epice, a nuan­țelor psihologice, a modului de gândire și simțire al unei per­so­nalități geniale, obsedate supra­omenește de poezie. Toate acestea concură la reușita atmosferei din mediul intelectual al României anilor 1960-70. Deși Bogdan Cre­țu nu l-a cunoscut pe Nichita (avea 5 ani când a murit poetul, în 1983) și n-a trăit anii aceia, și-i poate închipui uimitor de ade­vărat, până în amănunte. E drept că a avut la dispoziție multe și fia­bile mărturii din cărți de me­mo­rialistică ale unor prieteni buni, din diferite perioade ale vieții lui Nichita (Matei Călinescu, Nicolae Breban, Gabriela Melinescu, Ste­la Covaci, Ștefan Ago­pian ș.a.), că a stat pro­babil de vorbă cu apro­piați ai lui care îi supra­viețuiesc și că îi cu­noaște în profunzime ope­ra. Dar ceea ce a reu­șit cel mai bine biogra­ful-ro­man­cier selec­tând și mixând din ceea ce a citit și i s-a povestit e să dea viață per­so­najului legendar Ni­chita, in­trând în trupul-creierul-sufletul lui. L-a făcut să se ex­pri­me cu acel far­mec „al transpa­ren­ței ora­culare sau al obscurității ora­cu­lare” (cum spunea L. Raicu), fără ca dialo­gu­rile să sune fals. L-a însoțit cu dus-întors în vârs­tele, iubirile cu geloziile și egois­mul lor, în ma­niile ingenue de co­lec­ționar, în alcoolism, în nevoia or­golioasă de adoratori, în relația cu propriul trup în degradare. Însuși Nichita spu­nea, pe la 50 de ani, că „Bio­grafia poetului e ope­ra lui. Eu încerc în spatele acestei opere să creez un personaj. Un autor po­sibil al versurilor mele. Dacă ele au un caracter – ca orice poezie li­rică – metafizic, încerc să fac din personajul meu un perso­naj con­cret fizic”. Recreând acest perso­naj fizic dimpreună cu epica lui cea mare din spirit, Bogdan Crețu ne-a dat măsura înzestrării sale de romancier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian