Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Medicamentul” care vindecă orice boală: ENZIMELE

– Orice afecțiune, inclusiv cancerul, poate fi vindecată cu ajutorul en­zi­melor conținute în legume, fructe și produse animale. Cu o condiție: să nu fie trecute prin foc –

Scânteia vieții

Fructele și legumele crude – sursă de sănătate (Foto: Shutterstock – 3)

Foarte pe scurt, trebuie știut că en­zi­mele sunt niște compuși biologici pro­duși exclusiv de forma­țiu­nile celulare vii. Ele conțin scânteia vieții. Nu există nici o di­viziune celulară, nici o creștere, fără pre­zența enzimelor. Dar en­zi­mele sunt capabile să ac­țio­neze și în afara acestor celule care le-au for­mat. Plan­tele, mi­ne­ralele și chiar car­nea sunt fur­nizoare de enzime pentru orga­nismul uman. Fără ele, diges­tia și chiar viața orga­nis­mului nu ar putea exista.

Este foarte important să se știe că fiecare enzi­mă este pro­du­să doar pentru un anu­mit efect. Este ca și cum această en­zimă ar fi cheia care ar des­chide o ușă. Dacă aveți o cheie potri­vi­tă, atunci puteți des­chi­de ușa. La fel se întâmplă în organism. Hrana nu se descompune în subs­tanțele com­po­nente și nu poate fi asimilată de organism, dacă nu există enzi­me. Viața celulară fără pre­zen­ța en­zime­lor nu ar fi posibilă, orga­nis­mul ar muri foarte re­pede. Nici mă­car pro­ce­sele respi­ra­ției nu s-ar putea desfășura fără pre­zențele enzimatice. Zi de zi se des­co­peră noi și noi enzime și, de asemenea, se des­coperă și rolul aces­tora în pro­cesul vieții omu­lui. Cu cât alimentele pe care le consumăm conțin mai multe enzime, cu atât sunt mai multe izvoare de viață care se revarsă în corp. Un surplus de energie și rezistență.

Enzimele sunt distruse prin fierbere

Este important de știut că, în gene­ral, activitatea enzimatică se desfășoară la tempe­ra­tura corpului, iar între 60 și 80 de grade, majoritatea enzi­melor sunt distruse (unele sunt distruse numai la 100 de grade, dar foarte puține). La temperaturi scă­zute, însă, enzimele rezistă și nu sunt distruse, doar că își încetinesc activitatea. Când revin la peste 25 de grade se activează din nou.

Să luăm un exemplu, și anume laptele. Proaspăt muls, acesta conține o enzimă numită lactoperoxi­dază. Practic, din laptele proaspăt muls nu lipsește nimic pentru a-l declara un aliment ideal pentru toți bolnavii, dar, în practica de zi cu zi, se observă fap­tul că foarte mulți oameni nu pot consuma lapte, pen­tru că le produce o serie de neplăceri digestive. Laptele de mamă conține tot ce îi trebuie unui copil pentru a se dezvolta normal. Laptele de vacă    con­ține tot ce îi trebuie unui vițel să se dezvolte nor­mal. Totuși, de ce nu este acceptat laptele de anu­mite persoane? Pentru simplul motiv că laptele pe care îl consumă este lipsit de enzime.

Prin pasteurizare, laptele este modificat și nu mai este posibil să fie asimilat de către organism. Acest lapte produce doar re­zi­duuri sub formă de mucus, nu mai are vitaminele unui lapte proaspăt muls și, în plus, nici nu mai poate fi asimilat.

Laptele pasteurizat care se vinde în comerț este un lapte mort, pentru că a fost supus unei tem­pe­raturi mari, necesară pentru dis­tru­gerea ger­menilor patogeni, dar odată cu dis­trugerea aces­tora, se dis­trug și enzi­mele.

Trebuie reținut, deci, faptul că enzi­mele sunt dis­truse prin fierbere sau preparare termi­că. Deci, dacă aveți o boală pre­cum cea cance­roa­să, va trebui să dați organismului cât mai multe enzime, dar tre­buie să știți că ele se gă­sesc numai în le­gume și fruc­te crude, sau în pro­du­sele animale care nu au fost tre­cu­te prin foc. De exemplu, lap­te ne­­pas­teu­rizat, brânzeturi preparate de țărani în con­dițiile și după rețe­tele tra­diționale, ouă crude etc.

Tratamentele cu raze distrug enzimele din organism. Ele trebuie înlocuite cu enzimele din sucurile de legume și fructe

Beți doar lapte nefiert

Bolnavilor care fac tratamente antican­cer cu raze, odată cu distrugerea celulelor can­ceroase, li se dis­trug și foarte multe enzi­me. Deci, aceștia, mai mult ca alți oameni, tre­buie să suplimenteze can­tita­tea de en­zi­me pe care o consumă. Acest lucru se poa­te face foarte bine prin consumul sucurilor de fruc­­te și legume proaspăt preparate, în cantități cât mai mari. Acest lucru va face ca efectele ne­ga­tive nedorite să fie mult mai mici, iar cei în cau­ză să poată suporta trata­men­tul. Dacă nu vor con­su­ma însă sufi­cien­te en­zime care să le înlo­cuiască pe cele distruse prin chi­mio­­te­ra­pie, atunci vor avea de su­fe­rit mo­dificări mari în orga­nism, sau chiar își vor grăbi singuri apro­pierea morții.

Un alt avertisment important: și de­ter­genții distrug enzimele. Deci, ce trebuie să faceți pentru a împie­dica acest feno­men? Evitați toți detergen­ții, spray-urile, chiar și naf­talina sau alte substanțe chi­mice. În acest fel, enzimele pe care le preluăm din fruc­tele și legumele crude își vor face treaba cu succes și vă vor ajuta să fiți victorioși în lupta cu această boală parșivă care este cancerul.

Există foarte multe cazuri de oa­­meni vindecați de can­cer, care au reu­șit să îndepli­nească această minune, dato­rită faptului că și-au modificat stilul de viață, alimentația etc.

Nimeni nu se poate vinde­ca de cancer dacă nu are su­ficiente lichide și enzime în or­ganism, care să lupte cu boa­la. Este simplu. Deci, con­sumați zil­nic, în cantități cât mai mari, sucuri de legume și fructe sau chiar fruc­te și le­gume crude. Să nu lip­sească din meniul dvs.!    În plus, se pot introduce și lapte proaspăt muls, brânzeturi naturale, ce­reale in­te­grale și multe alte alimente bogate în enzime, care sunt foarte necesare în lupta cu cancerul.

Tratamentele cu plante medicinale

– Pulberi, macerate, tincturi –

Tincturi de plante

În ultima perioadă, tot mai mulți oameni au reu­șit să descopere faptul că anumite plante acțio­nează mult mai eficient dacă sunt folosite sub for­mă de pulbere. Prin us­carea și transforma­rea în praf cu ajutorul râș­niței de cafea, se ob­ține o pulbere de plan­tă care are o serie de prin­cipii active supli­men­tare față de ceaiul obișnuit, toc­mai pentru faptul că nu sunt distruse enzi­mele.

Există plante care se folosesc cu mare succes fierte (cele care conțin, de exem­plu, azulene: mușe­țel, coada-șo­ricelului etc., pentru că acestea au ne­voie de tempe­ra­tură înal­tă pentru a se eli­bera). Dar cea mai mare par­te a plan­telor se dis­truge prin fier­bere. Ce se poate face ca, totuși, să be­neficiați de cât mai multe sub­stan­țe active din plante? Cea mai bună metodă, prin care se pot ex­trage cele mai multe prin­ci­pii active, e urmă­toa­rea: se pun plan­tele la ma­cerat în apă la temperatura camerei timp de 8 ore, după care se stre­coa­ră și aceleași plante se opă­resc cu apă clo­co­tită și se lasă la infu­zat timp de 15 mi­nu­te, apoi se com­­bină cele două ceaiuri.

O altă me­to­dă ar fi să se con­sume atât pul­beri din plan­­te, cât și cea­iuri (in­fuzii sau decoc­turi). Păr­țile lem­noase (ră­dăcini, tulpini) se fierb, iar cele cu flori se opăresc cu apă clocotită. În acest fel, se vor putea con­suma mai multe principii active din plan­tele respec­tive.

Însă cea mai sigură metodă care se poate aplica este tinctura, prin care se pot ob­ține cele mai multe subs­tanțe active din plante. Dacă vindecarea bolilor ar fi ob­ținută doar cu subs­tanțe mi­ne­ra­le, ar fi suficient să se facă cea­iuri, fiindcă ele nu se distrug prin fier­bere, dar s-a des­co­perit că fie­care plantă are mult mai multe sub­stan­țe, în afara mi­ne­ralelor, care con­tri­buie la vinde­care: în primul rând enzi­mele și vitaminele. Dacă nu ar fi așa, ar putea fi înlo­cuite toate plantele cu anumite subs­tanțe sin­te­tice. S-a descoperit însă fap­tul că subs­tan­țele sintetice sunt foar­te utile, dar ele sin­gure nu sunt su­ficiente. Iată de ce, este foarte bine că se recomandă, din ce în ce mai mult, con­sumul pulberilor de plan­te, al tincturilor și altor pro­duse în care să rămână in­tacte enzimele, care acțio­nează foarte puternic, chiar și în cantități foarte mici, asupra organismului.

Atenție la plantele toxice!

Trebuie neapărat să atra­gem atenția că în regnul vegetal există și plante toxice, care sunt adevărate otrăvuri, și este foarte periculos să fie administrate unui bolnav care are or­ga­nismul slăbit. A­ces­tea pot fi admi­nistrate, dar numai sub stricta supra­veghere medicală, pentru că de multe ori, între doza letală și cea terapeu­tică este o diferență foarte mică și care, în necunoștință de cauză, poate fi trecută foar­te ușor. Deci, în cazu­rile tratamen­telor cu plan­te toxice (Spânz, Omag, Aconit etc.), este foarte bine ca acestea să fie făcute doar sub stricta supra­ve­ghere a medicului și să se respecte cu strictețe do­zele indicate.

În cazurile în care consumul alcoolului este in­ter­zis (boli de ficat etc.), se pot administra concen­trate hidro­alcoolice, care conțin o mare cantitate de principii active și puțin alcool. Totuși, cantitatea de alcool pe care o conțin tincturile nu face rău. Dacă la 50 kg corp se ad­ministrează maximum 1 linguriță diluată de tinc­tură, cantitatea de alcool este foarte mică, însă toc­mai dato­rită lui, substanța activă ajunge rapid în cir­cuitul san­guin.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian