Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Julian Barnes, „Elizabeth Finch”, tradu­cere de Radu Paraschivescu, Editura Ne­mira, colecţia „Babel”, (www. nemira.ro), 214 pag.

Cititorul român de cursă lungă ajuns la se­nectute a avut posibilitatea în ultimele trei de­cenii de a ur­mări volumele scriitorilor contem­porani pe măsură ce au fost scrise şi publicate. Făcând asta am obser­vat că sunt unii, cu o operă valoroasă în spate, care ar fi trebuit să ştie când să se oprească fiindcă au în­ceput să se repete şi alţii care se reinventează sur­prinzător de la o carte la alta şi ca tematică, şi ca struc­tură, păs­trându-şi personalitatea literară recog­noscibilă şi virtuozitatea mijloacelor de a transmite emoţii, stări, idei întrupate. Să te absoarbă pe par­cursul lecturii şi să îţi dea de gândit. I-am putut citi ast­fel cu mereu împrospătată admiraţie şi parti­ci­pare pe Vargas Llosa, Milan Kundera, Ian McEwan, Jonathan Coe, Orhan Pa­muk, Mihail Şiş­kin, Eskol Nevo şi lista e mult mai lungă fi­indcă am avut no­ro­cul să apuc aceşti ani când edi­turile noastre traduc prompt cele mai noi titluri ale celebrităţilor literare mon­diale. Printre roman­cierii după care „mă ţin”, nicio­dată deza­măgită, e şi bri­ta­nicul Ju­lian Barnes, a cărui in­ventivitate e prodigioa­să. Am devenit „fan” prin 1986, când i-am putut citi (în fran­ce­ză), „Papagalul lui Flaubert” şi de atunci toate cărţile lui traduse prompt în ro­mâ­neşte, întâi la Huma­nitas şi apoi în seria de autor de la Nemira.    Cel mai nou ro­man al lui Ju­lian Barnes, apărut în ori­ginal anul trecut şi re­pede tradus în se­ria de au­tor de Radu Paras­chi­vescu – afin în vioiciune, umor, hărnicie şi sub­tilitate – es­te, după spu­sele autorului, „do­uă tre­imi ficţiu­ne şi o treime nonficţiune”. Părţile fic­tive o au ca protagonistă pe Elizabeth Finch, căr­turar in­de­pendent ce predă cursuri de „Cul­tură şi ci­vilizaţie” adulţilor într-un mod in­te­ractiv şi „ri­gu­ros distrac­tiv”. Naratorul, unul din frec­ven­tatorii, la 35 de ani, ai acestui curs, e un fost ac­tor de roluri secundare în telenovele, aflat în criză de vocaţie şi matrimonială. La început îşi per­cepe profesoara ca „superioară, automul­ţu­mită, europeană”, de o mare inteligenţă şi are tendinţa, în discuţiile provocate de ea, să o con­trarieze pentru a se remarca histrionic. Cu tim­pul, personalitatea ieşită din comun şi biografia enig­matică a Elizabethei Finch ajung să aibă o im­portanţă mare asupra vieţii şi modului de a gândi ale fostului student, fiindcă şi după ter­minarea cursului, timp de 20 de ani, acesta se în­tâlneşte periodic cu Eli­zabeth pentru a prânzi şi a discuta împreună. După moartea ei, autorul află că i-au fost lăsate prin tes­tament „toate hâr­tiile şi biblioteca, pentru a dis­pune de ele după bunul plac”. În agendele preluate, în care speră să găsească intimitate, se află doar reflecţii, note de lectură şi însemnări care vădesc preocuparea pa­sionată pentru Iulian Apostatul, ulti­mul împă­rat păgân al Romei, ucis în anul 363 în de­şertul Per­siei de mână creştină. Un întreg eseu, atri­buit na­ratorului, despre acest personaj istoric for­mează partea mediană a cărţii (celor care, incitaţi de Barnes, vor dori să ştie mai multe despre Iu­lian Apostatul şi vremea lui, le recomand volu­mul pro­fesorului de istorie a creştinismului Gio­vanni Filo­ramo, „Crucea şi puterea”, tradus re­cent la Hu­manitas). Capitolul ultim e o încercare reluată de a reface, din însemnări disparate care vădesc doar sclipiri ale minţii ei şi strălucirea frazării, biografia discretei Elizabeth Finch. Pe care povestitorul re­cunoaşte că a iubit-o şi o iubeşte și după moarte, cu sentimente romantico-isto­rice, dar că, deşi pune alături tot ce a trăit direct în întrevederile lor, tot ce i s-a povestit sau a pre­supus, tot ce a găsit în ma­nuscrisele ei, n-a înţeles-o niciodată. Ce a putut să facă a fost să o evoce într-un fel care ei i-ar fi plăcut.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian