Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru TRAIAN D. – Bacău, F. AS nr. 1566: „Mi s-a pus diagnosticul esofag Barrett”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Sunt sigur că v-ați informat și ați fost in­format despre ceea ce reprezintă esofagul Barrett. Totuși, câteva in­formații des­pre această condiție patologică seve­ră cred că ar fi necesare, în special pentru cei care suferă de boala de re­flux esofagian.

Așadar, esofagul Barrett este sin­gura afecțiune esofagiană con­siderată a fi pre­cursoarea adenocar­cino­mu­lui esofagian și face parte din ca­tegoria malig­ni­tăților cu cel mai mare risc de leta­li­tate, ală­turi de cancerul he­pa­tic, pul­monar și pan­crea­tic. În ceea ce privește con­du­i­ta tera­peutică, neo­plas­mul eso­­fagian implică o stra­te­gie mul­ti­dis­ciplinară. Prog­nos­ti­cul ne­favorabil es­te dat de absența simpto­ma­to­logiei în stadiile incipiente, res­pec­tiv diag­nos­­ticarea tar­divă a acestuia. Esofagul Barrett es­te o stare prema­lig­nă, de­pis­tată în urma in­vesti­gațiilor endo­scopice, prin de­celarea mo­dificărilor mu­­coasei esofa­giene la nive­lul distal (tre­imea inferioară) al eso­fagului. În funcție de di­men­siunea seg­mentului eso­fa­gian afec­tat, se disting două ti­puri: seg­ment scurt de esofag Barrett, în care mo­di­ficările metapla­zice sunt pre­zente pe o lun­gime de 1-3 cm, și seg­ment lung de eso­fag Barrett, cu modificări metapla­zice pe o lungi­me mai mare de 3 cm. Princi­pa­lii factori de risc sunt boala de reflux eso­fagian, obezi­ta­tea, tabagis­mul cronic și an­te­ce­den­te­le here­do-co­­la­te­ra­le de esofag Barrett sau ade­no­car­ci­nom esofa­gian. Boa­la apare mai ales la băr­bați și la vârste înaintate. Așa cum spuneam, eso­fagul Barrett este asimp­tomatic sau minim simpto­matic, caracteristic bolii de reflux gas­tro­­eso­­fa­gian fiind pirozisul și regur­gi­tațiile aci­de. Aces­te simp­tome conduc, de obi­cei, paci­en­tul către inves­tigații endo­scopice. Trata­men­tul de elecție al eso­fagului Barrett este endosco­pic: ablația cu ra­diofrec­vență, coagu­la­rea cu plas­mă argon, crio­terapia, electro­coa­gularea mul­tifo­cală, mu­co­­sectomia și terapia fotodinamică.

Cu riscul de a mă repeta, vă atrag atenția că o creș­tere a frecvenței adenocarcinomului eso­fagian este asociată cu boala de reflux eso­fagian și obezi­tatea. Pe de altă parte, infecția cu Heli­cobacter Py­lori și medicamentele de tip antiin­flamator neste­roi­dian par să reducă ris­cul de adenocarcinom esofagian. Desigur, ar mai fi multe de spus despre Esofagul Barrett, mai insist doar asupra stadializării bolii, deoa­rece conduita terapeutică depinde de stadiile 1a și 1b. Pentru stadiul 1a, cea mai bună op­ți­une o re­pre­zintă metodele endoscopice, în timp ce pen­tru stafiul 1b se poate lua în calcul și inter­venția chirurgicală de esofagectomie. În sta­diile și mai avansate, 2a, 2b și 3, tratamentul chi­rurgical poate fi asociat cu radio și chi­mio­terapie. O nouă abordare terapeutică are la bază terapiile țintite, ce vizează receptorul factorului de creștere epidermică și a factorului de creș­tere endotelial vascular.

Cu siguranță, toate amănuntele legate de boala dvs. vă sunt cunoscute, așa că vă voi pre­zenta una dintre numeroasele tipuri de terapie naturistă care se pretează gestionării    eso­fa­gu­lui Barrett.

TRATAMENT NATURIST

* Avastin – 3×1 cp/zi.

* Casinivita Forte – 2×1 capsule/zi, di­mi­neața și seara.

* Seleniu organic – 400 mcg/zi, dimineața, pe stomacul gol.

* Capsule cu Cannabis – 1 capsulă pe zi, la masa de prânz. Pe cutia produsului trebuie să fie menționat CBD (cana­bi­diol).

* Răchitan, pulbere – 3×1 lin­gurițe pe zi, pulbere în­ghițită cu puțină apă. Ră­chi­tanul are pro­prietatea de a distruge vasele de sânge neo­formate, prin care por­țiunea tumorală se ali­men­tează.

* Ulei esențial de Tămâie – 4-5 picături diluate în 30 ml apă, de trei ori pe zi, înainte de mese. Vitamina C – 5000 mg pe zi.

În cazul în care nu reușiți să procurați Avastin (ca­re, din pă­cate, se obține numai la indi­cația me­di­cului on­colog), procurați-vă pro­dusul Arte­mi­sinin – re­mediu anti­tu­moral, imu­nostimulant și an­time­tas­ta­zic indicat în mai toa­te ti­purile de boală neo­pla­zică.

Desigur, această schemă de tratament poate fi sau nu potri­vită stadiului în care vă aflați. Vă asigur că mai sunt și alte soluții terapeutice, cum ar fi ciu­per­cile Gano­der­ma, Cordyceps sau Len­ti­nus, cu­nos­cute și sub denu­mi­­rea de Shitake, Maitake sau Reishi.

Am certitudinea că mai sunt și alte amănunte legate de sufe­rința dvs. Din păcate, nu le men­ționați în scrisoarea adre­sată redacției revis­tei „For­mula AS”. De aceea, vă rog să mă contactați tele­fo­nic!

Să auzim numai de bine!

Farm. spec. PAUL TISMAȘ – tel. 0745/13.75.37, e-mail: [email protected]

„Soțul meu a fost operat de pterigion” (Răspuns pentru LAVINIA – Iași, F. AS nr. 1573)

Extractul apos de Propolis este singura soluție utilă în acest caz. Se ad­ministrează câte o picătură de trei ori pe zi, în ambii ochi, până la dispariția ace­lei pielițe, după care se folo­sește pro­filactic câte o pică­tură pe zi, dimineața, timp înde­lun­gat. Dacă nu găsiți pe piață acest preparat, contacta­ți-mă.

„Ajutați-mă să mă vindec de osteoporoză!” (Răspuns pentru DANIELA S. – București, F. AS nr. 1573)

Consumați zilnic pudră din coji de ouă amestecată 1/1 cu miere de salcâm, din care luați 1 linguriță pe zi dimineața, îna­inte de micul dejun. Scoateți definitiv din ali­mentație carnea de porc și deri­vatele, iar restul proteinelor și gră­similor de ori­gine ani­mală tre­buie consumate doar de 1-2 ori pe lună, în rest, hrană vegeta­ria­nă. Luați aminte la ani­malele er­bi­vore: ele niciodată și nicicând nu s-au îmbolnăvit de osteoporoză. De la ciorbă de lobodă, ștevie sau spanac nu se îmbolnă­vește nimeni de osteoporoză, ci de la cărniță! Și nu uitați să vă rugați. Primul doctor e Dum­nezeu!

„Sufăr de gură uscată” (Răspuns pentru DINU T. – București, F. AS nr. 1559)

În cadrul laboratorului farmaciei „Aroma-tis” din loc. Coșna, jud. Suceava, am conceput un pro­dus fito-farmaceutic sub formă de pudră de uz intern, destinat candidozelor bucale și di­ges­tive. Câțiva pacienți a căror gură se usca, con­comitent cu prezența candidozei bucale, au constatat cu sur­prin­dere că odată cu vindecarea candidozei le-a dis­părut și acea uscăciune a gu­rii! Produsul se nu­meș­te: „Preparat pentru can­didoză bucală și di­ges­tivă”. Pentru detalii, con­tactați-mă!

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel. 0722/85.12.77, 0314/21.09.23, e-mail: [email protected]    www.imunyze.me

„Am colon iritabil și steatoză hepatică” (Răspuns pentru OVIDIU B. – Constanța, F. AS nr. 1571)

Colonul iritabil este o afecțiune digestivă infla­matorie, simptomele lui fiind reprezentate de du­reri abdominale, flatulență, diaree. O alternativă na­turală la medicaţia clasică o repre­zintă ga­ma de pro­duse Imunyze, supli­men­te ali­men­tare realizate din imu­noglobulină Y de tip aviar. Aces­te pro­duse au proprie­tăţi anti­in­fla­matorii, antimi­cro­bi­ene şi imu­no­modulatoare; în plus, reglează populaţia bacteriană de la nivel intestinal. De aceea, se re­co­mandă ca suport în afecţiunile gastroin­testinale, ameliorând simptomatologia locală. Pentru a bene­ficia de un protocol tera­peutic adecvat, contactaţi medicii terapeuţi din cadrul Cabinetului de Medi­ci­nă Comple­men­tară, pro­ducătorii acestor supli­mente. Multă sănătate!

Ing. chim. MIRCEA BOCAN – Alba Iulia, tel. 0788/23.38.73, 0258/86.56.77

„Am diagnosticul rinichi hidronefrotic gradul III – IV” Răspuns pentru MARIA D. – București, F. AS 1573)

Operațiile prin care sunt eli­mi­nate anumite organe, aveți dreptate, sunt în coa­da listei. Nu se mai pune nimic în locul orga­nu­lui care are o funcție bine stabilită.

În cazul dumneavoastră, proble­ma se rezolvă foarte ușor și fără efecte secundare consumând, 2-3 luni, 150 g argilă „ALGO” pe zi. Aceasta curăță de nisip și calculi rinichiul bol­nav și îi redă funcția. Argila „ALGO”, pe lângă afecțiu­nile renale, pan­sează și vindecă afecțiu­nile digestive, ale ficatului, diabetul, tiroida, este puternic antitoxică, elimină me­ta­lele grele și celulele canceroase proaspete. Ast­fel, pe lângă rinichiul bolnav, întregul dumnea­voastră organism va beneficia de efectele cu­rative ale argilei, care are inteligența naturii.

Pentru detalii, vă rog să mă contactați la tel. 0788/23.38.73.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian