Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pell Amar – sănătate în alb și negru

M-am bucurat să aflu că pe piața cosme­ti­celor există, încă, o marcă de pro­du­se românești, al cărei nume îl auzisem pentru prima dată în copilărie: Pell Amar. E drept, nu le-am găsit într-un supermarket, ci într-un maga­zin naturist de cartier. Știam povestea regretatului doctor Ștefan Ionescu-Călinești, cel care, încer­când să-și ajute soția, suferindă de o boală auto­i­mu­nă cronică, a descoperit calitățile extraordinare ale nă­mo­lului și a creat Pell Amar. Mi s-a părut cu ade­vărat extraordinar, că semnătura sa există, încă, pe eti­che­tele unor produse cosmetice, la jumătate de secol de la crearea mărcii și la șapte ani de la de­cesul specia­lis­tului. De aceea, am vrut să aflu cine trudește azi la crearea acestor produse și, mai ales, dacă se mai păs­trează rețetele lor originale.

Ingrediente românești

Miruna Codeanu

Miruna Codeanu este general-manager al Pell Amar Cosmetics România. Lucrează în industria românească de cosmetică de 15 ani, iar din 2020, se ocupă doar de Pell Amar. „Pentru cei mai tineri, ca­re poate nu știu povestea Pell Amar, trebuie să a­min­tim că doctorul Ștefan Ionescu-Călinești a fost pri­mul din lume care a creat    extractul pur de nămol te­ra­­peutic sapropelic, din lacul Balta Albă, pe care l-a și brevetat, în anii 1970. Eficiența acestui extract a fost dovedită prin teste clinice, în reumatism, boli ale sistemului nervos periferic, în nevralgii, boli gi­ne­­co­lo­gice, eczeme, psoriazis, arsuri, cicatrici che­lo­ide, fe­­no­mene de îmbătrânire ș.a. Inițial, pe bază de ex­tract de nămol tera­pe­u­tic, s-au creat atât pro­duse cos­me­ti­ce, fabricate la «Miraj» București, cât și pre­pa­rate medi­ca­men­toa­se, fabricate la «Anti­bi­­oti­ce» Iași. Știm care a fost soarta celor două fa­brici, din păcate, astfel în­cât, oda­tă cu in­fra­struc­­tura de produc­ție, au dis­pă­rut de pe pia­ță și produ­sele Pell Amar. De­sigur, și schim­bările le­gislative din tot acest timp au dus la anu­larea au­tori­zații­lor ini­ți­ale. Dar încre­ză­tor în mun­ca sa de-o via­ță și în ca­litățile tera­pe­u­tice ale extractului de nămol, în 2010, domnul doctor a în­ființat Pell Amar Cos­me­tics, denu­mi­re sub ca­re func­țio­năm și acum”.

– Mulți s-ar aștepta ca produsele dumnea­voas­tră să aibă culoa­rea neagră și un miros spe­cific nămolului. În rea­li­tate, sunt de un alb trans­lucid, au un miros delicat și o textură fină, extrem de plăcută.

– Nu folosim nămo­lul ca atare, ci un extract al aces­tuia, obținut prin pro­­­cedee exclusiv meca­nice, pentru a nu-i altera pro­prie­tățile. În urma a­ces­­tor procedee, rezultă o pudră albă, ce conține ami­no­aci­zii și sărurile mi­­­nerale benefice din nă­mol. Suntem singura fir­mă din țară care fo­lo­sește o astfel de for­mulă unică, pe baza bre­ve­tu­lui ob­ți­nut de domnul doc­tor Ște­fan Ionescu-Că­linești. Și încă un amă­nunt: nă­mo­lul al că­rui extract îl fo­lo­sim e strict de prove­niență româ­nească, iar asta ne și diferențiază de alte produse similare existente pe piață.

– De unde provine nămolul pe care-l prelucrați?

– Toate lacurile cu apă sărată din România sunt sau pot deveni sursa nămolului din care facem ex­tractul: Amara, Lacu Sărat, Techir­ghiol, pre­cum și multe alte­le, de o bogăție ex­tra­or­dinară pentru România. Din feri­cire, aceste zone au fost declarate „arii na­turale pro­tejate” și au fost luate mă­suri ad­ministrative împotri­va polu­ării lor și pentru a utiliza re­sursele lor bal­neare sub suprave­ghe­re medicală.

– Diferă compoziția nămolului în funcție de lacul din care provine?

– Compoziția nămolului poate fi diferită, de la o extracție la alta, chiar dacă provine din același loc. Nămolul rezultă din degradarea algelor marine din apa sărată, iar compoziția lui depinde de ca­priciile vremii, contează dacă anul a fost ploios sau secetos. În extractul pe care noi îl folosim, însă, rămân doar substanțele benefice, indiferent de calitatea în sine a nămolului.

– Există pe piața internațională produse si­milare?

– Da, sunt câteva firme care folosesc nămol de la Marea Moartă. Noi încercăm să ne poziționăm pe nișa celor care folosesc resurse naturale, dar și alte ingrediente naturale, strict de proveniență lo­cală. Combinăm extractul de nămol cu extracte de cătină, urzică, nuc, tot felul de plan­­te indigene.

„Avem nevoie de ambalaje vechi ale mărcii Pell Amar”

– Care e profilul ac­tual al consu­ma­torilor de produse Pell Amar?

Gama de produse Pell Amar

– Ar fi două mari ca­te­gorii: cei care cu­nosc de ani buni bran­­dul clasic și au apu­cat să folo­seas­că și produsele medica­men­toase Pell Amar, oa­meni care au astăzi o vâr­stă îna­intată, dar avem și foarte mulți clienți tineri, care pre­­­fe­ră produsele de îngri­jire cu ingredi­en­te na­­turale. Avem cli­enți ca­re ne sunt fi­deli de 20 de ani, și cărora le adresăm ru­­gămintea să ne aju­­te, dacă pot, cu am­­balaje ale produ­se­lor mai vechi. Nu avem o astfel de ar­hi­vă și tare ne-am dori s-o putem rea­liza. Avem cli­enți care l-au cunoscut pe dom­nul doc­tor Io­nescu-Căli­nești, care au făcut tra­tamente cu pro­dusele sale și pe care-i leagă amintiri fru­moase de Pell Amar.   

– Ce planuri de vii­tor aveți?

– Din păcate, ultimii trei ani ne-au dezvățat să mai facem planuri. Cu toate acestea, avem în dez­voltare o gamă nouă de produse, pentru că trebuie să ne adap­tăm ten­dințelor pieței. Aces­tea sunt dic­tate de marii producători din industria cos­metică, care au bugete suficient de mari ca să împingă pe piață con­cepte noi. Trebuie să ne adaptăm și noi acestor di­recții. Asta nu înseamnă că vom renunța la extractul de nămol te­ra­peutic. Pell Amar, așa cum l-a gândit domnul doctor Ștefan Ionescu-Călinești, a pornit de aici și așa va rămâne.   

Șapte oameni și un singur vis

Echipa care lucrează la Pell Amar Cosmetics e formată din doar șapte oameni. Ingredientele pe care le folosesc sunt, așa cum spune Miruna Codeanu, de proveniență autohtonă, românească, iar mâna de lucru, la fel. „Deși brandul are ve­chime, echipa ac­tuală e formată din oameni destul de tineri, toți specialiști în industria cosmetică. Oamenii implicați în producție sunt mândri să vadă la raft produsele realizate de ei, o parte chiar l-au cunoscut pe re­gre­tatul doctor Ștefan Ionescu-Călinești, creatorul măr­cii Pell Amar. O parte din activități sunt exter­nali­zate, dar nucleul de producție e cel format din șapte oameni”.

Nu ne plângem, dar trebuie să recunosc că e foarte greu

– E lăudabil că vă zbateți să rezistați, în ciuda re­vărsării de produse cosmetice de import în ma­gazinele românești.

– Este greu, pentru că suntem independenți, nu facem parte din nici un grup de multinaționale, iar pro­dusele noastre fac parte din nișa mică a pro­du­se­lor naturale și din cea și mai mică a celor care folo­sesc în compoziție extractul de nămol. Produsele noas­tre nu se găsesc în supermarket, doar în ma­ga­zi­ne naturiste, farmacii sau retaileri specializați. Desi­gur, și on-line, pe site-ul nostru.

Avem o felie de piață mică, dar încercăm să ne extindem portofoliul, creând produse și pentru alte grupuri de consumatori.

Și afacerea noastră e o provocare, ca atâtea altele în România, pentru că nu există strategii integrate în nici un domeniu. Nu ne plângem, dar trebuie să re­cu­nosc că e foarte greu. Suntem pe cont propriu, sca­pă cine poate. Oamenii văd doar partea fru­moasă, dar provocările administrării unui business sunt și pentru noi aceleași: angajații trebuie plătiți, furni­zorii la fel, stocurile trebuie să fie echilibrate mereu și așa mai departe.

Se apropie sărbătorile. Listele de cadouri pentru cei dragi vor fi întocmite în curând. Adăugați pe ele și produse din gama Pell Amar. Textura și par­fumul lor delicat vă vor întoarce în anii copilăriei, în timpul acela în care sărbătorile aveau nu doar tihnă, ci și miresme inconfundabile. Pell Amar e una dintre ele. În plus, minunata des­co­perire a doc­torului Ștefan Ionescu-Călinești e o do­vadă în plus că, dacă crezi cu adevărat în ceea ce faci, până și negrul cel mai negru poate de­veni, nu fără efort, alb imaculat, par­fu­mat și translucid.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian