Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Astmul bronșic

– De la mijlocul primăverii și până vara târziu, po­lenul plantelor, laolaltă cu poluarea, fac milioane de victime. Cele mai frecvente afecțiuni sunt cele res­piratorii, iar dintre acestea, astmul bronșic, care e totodată și cel mai grav. În cele ce urmează, vă oferim cele mai bune remedii naturale împotriva acestei afec­țiuni –

Foto: Shutterstock – 5

Este o boală respiratorie în care bron­hiile, adică acele căi de acces ale ae­rului către plămâni, sunt in­fla­mate și îngroșate, ceea ce împiedică respirația nor­mală. În funcție de cauzele care produc inflamația bron­hiilor, avem două tipuri de astm: astmul infecțios și astmul alergic, acesta din urmă fiind și cel mai frecvent întâlnit. Bolnavii de astm bronșic au în timpul cri­zelor o senzație de lipsă de aer, de greutate în res­pi­rație (dispnee), fiindu-le foarte dificil mai ales să ex­pire. Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană care bă­nuiește că e bol­navă de astm este să se pre­zin­te la me­dic, singurul în măsură să stabilească un diagnostic precis și să identifice tipul ast­mului bronșic (alergic sau infecțios). În ca­zurile grave de astm, înlocuirea tra­tamen­tului alopat cu cel naturist este foarte riscantă, crizele de astm putând fi fatale în absența unor an­ti­spastice și bron­ho­dilatatoare foarte puternice. De aceea, se reco­mandă ur­ma­rea unui trata­ment na­turist nu­mai în paralel cu cel alo­pat, o eventuală re­nunțare la medi­cația chimică fă­cân­du-se gradat și doar cu avizul spe­cialistului în boli respira­torii. Dar în cazurile ușoare de astm, tra­ta­men­tul naturist poate fi o opțiune ex­celentă.

Tratamentul natural al astmului

Plantele medicinale

* Trei-frați-pătați – are două efecte im­portante: curăță căile respiratorii de secreții, datorită efectului expec­torant și dezintoxică puternic organismul, în condițiile în care acu­mularea de to­xine este prin­cipala vinovată a apa­riției alergiilor respiratorii. Se ia sub formă de pul­bere, ob­ținută prin mă­cinarea cu râșnița de cafea a părților ae­riene, câte o lin­guriță de patru ori pe zi. Un tra­ta­ment durează 6 luni, ur­mat de 30 de zile de pa­uză, apoi se reia.

* Mugurii de coa­căz-negru – sunt un cor­tizon natu­ral, care se ad­minis­trează pe cale in­ternă. Se ia sub formă de ma­­ce­rat glicerinat (îl gă­sim în farmacii), câte 50 de picături de două-trei ori pe zi. Se fac, mai ales în pe­rioada polenizării, cure de câte două luni, urmate de două săp­tămâni de pauză.

Uleiurile volatile

Se obțin doar industrial, deci vor fi achi­ziționate de la magazinele naturiste, iar îna­inte de a le folosi, studiați cu atenție prospectul și am­ba­lajul, pentru că nu toate ule­iurile volatile sunt com­plet na­turale și pot fi folosite pentru tra­ta­mentul intern și extern.   

* Uleiul natural de mentă – are efecte extraor­dinare în cazul acestei afec­țiuni. Se ad­ministrează intern, cu miere, maximum 10 pică­turi pe zi la adulți și 3-5 pică­turi pe zi la copii. Extern, se folosește mai ales în tim­pul nopții, pentru dis­per­­sia vaporilor în în­că­perea în care stăm (dispersia se face cu ajutorul lămpii de aro­moterapie). Menta are efect bronho­di­latator, stimulează cen­­trul respira­ției din sistemul nervos cen­tral, ușurează inspi­ra­ția și expirația, pre­vine și combate cri­zele de astm.

* Uleiul natural de brad – se folosește în același fel ca și cel de mentă. Este un bron­ho­dilatator mai slab decât acesta, în schimb este mult mai bine tolerat pe termen lung. Are și efec­te antiin­fecțioase, prevenind apariția unor infec­ții respiratorii care ar agrava astmul alergic.

Alimentație

În perioada crizelor de astm, se consumă doar ali­men­te hipoalergenice, adică le­gume verzi: fasole ver­de, varză, salată verde, brocco­li, frunze de ridiche de lună, sub formă de suc diluat sau de zea­mă de fier­tură, cu foarte puțină sare. După ieșirea din criză și reve­nirea respirației la normal, se intro­duc sucurile proaspete și sala­tele de fructe, supele de le­gu­me, salatele de legume și, trep­tat, brânza (dar nu fer­men­tată!) și ouăle. În general, în cazul ast­mului se recomandă deloc sau foarte puțină carne slabă sau pește. De asemenea, es­te contra­in­dicată hra­na la con­servă, fie ea de casă sau pro­cesată in­dus­trial. Nu se vor consuma nici alimente cu adi­tivi sinte­tici (E-uri) de genul îndul­citorilor, afâ­nătorilor, co­loran­ților, amelio­ratorilor de gust și de aromă, conservanților. O mare grijă tre­buie acordată și în cazul ali­mentelor alterate sau care au stat ceva mai mult timp de­po­zi­tate, deoarece chiar și un mu­ce­gai minuscul, greu sesi­zabil prin gust, poate declan­șa crize astmatice grave, chiar fa­tale.

Dintre alimentele-medicament în astm men­țio­năm:

* ceapa, ustu­roiul verde, ridi­chile și le­ur­da – toate au efect deconges­tio­nant, ex­pecto­rant și an­tiin­fec­țios, a­ju­tând la eli­be­rarea căilor res­­pi­ratorii de se­cre­ții și la ușu­rarea res­pirației.

* urzicile, spa­­nacul, orzul verde, salata ver­­de – sunt ali­men­te bogate în clo­ro­filă, o substanță care are efec­­te anti-alergice și an­tiin­fla­ma­toare verificate în timp și sta­bile.

* lactatele na­turale pu­țin pre­lucrate – adică lap­tele proaspăt, ia­urtul, brân­za dul­ce sunt, în can­tități mici și me­dii, o excelentă sursă de ca­lorii, care nu îm­po­vă­rează cu toxine orga­nis­­mul. Ele nu vor fi însă con­su­mate de per­soanele cu alergie la lac­toză.

* zarzavaturile verzi – pătrunjelul, țelina, măra­rul, când sunt consumate în perioadele din­tre crize, sunt un excelent pro­tector și cu­rățitor al plămânilor și al căi­lor aeriene.

* apa – va fi preferată cea plată sau de izvor, nepo­luată și netratată în stațiile de epurare. Se va con­suma în cantități sporite – minimum 1,5 litri pe zi.

Aerul

Un tratament cu aer de pădure, pentru a fi eficient, durează minimum 12 zile, timp în care se vor face plimbări în aer li­ber, în pas lejer, respirând cât mai am­plu și profund. Cele mai bune mo­­mente sunt dimineața la ora 11 și noaptea la orele 23.

Un alt aer cu efecte fa­vorabile extraor­dinare asupra astmaticilor este cel respirat în saline. Are o umiditate re­dusă și efecte antiseptice, efec­tul iri­tant și bronhospastic fiind ine­xis­tent în cazul aces­tui aer. În România există și aparatele de tip „SA­LIN”, care creează în în­că­peri un aer re­la­tiv similar cu cel din ex­ploatările de sare, fiind foarte eficient în terapie.

Aerosoli naturali

Sunt particule fine de lichid care plutesc în aer și ajung direct la ni­velul bronhiilor și al plămânilor, a­tunci când sunt ins­pirate, exer­citând efecte te­rapeu­tice. Există do­uă feluri de ae­rosoli natu­rali:

* Aerosolii din pădurile de co­nifere – se for­mea­ză mai ales în se­zonul cald, în zilele cu soa­re puternic, când pădurile de brad, pin, larice sau molid emană can­tități imense de vapori de apă cu uleiuri vo­latile, vapori care, căpătând sarcină electrică, devin aerosoli. Acești aerosoli sunt excelenți în cazul astmului infecțios.

* Aerosolii marini – se formează din particule fine de apă sărată în locurile în care va­lurile se sparg de stânci sau de diguri. O simplă plimbare în tim­pul dimineții sau al se­rii în aceste zone de li­toral are va­loa­rea unui tratament in­ten­siv cu acești aerosoli, care re­duc pu­ternic sensibi­li­ta­tea aler­gică la nivelul apa­ratului respirator, des­­­fundă bron­hiile și bronhio­lele, reduc in­­fla­­ma­ția. Același efect îl au și ae­rosolii ob­ți­nuți cu instalații speciale, în bazele de tra­tament cu ape sărate (Te­chirghiol, Lacul Să­rat, Amara, Eforie, Sărata Mon­teoru etc.).

Gimnastica respiratorie

Ideea că respirația vine de la sine și, deci, nu are importanță cum respi­răm, este profund greșită. În cazurile de astm, și doar zece res­pirații controlate, efectuate de câteva ori pe zi, ajută enorm bolnavul să nu intre în criză și chiar să iasă mai repede din ea și cu mai puține medicamente. Pentru ast­­ma­tici, două lucruri sunt foar­te im­por­tant de învățat: 1. să respire com­plet, fo­losind toate seg­men­tele pul­mo­nare; și 2. să aibă o expi­rație mult mai lun­gă de­cât inspi­rația (ins­pir 4, ex­pir 7 se­cun­de). Pa­re prea sim­plu, poa­te chiar sim­plist, dar efectele te­rape­utice bene­fice ale aces­tor de­mersuri sunt cu adevă­rat ului­toare. Iată în conti­nuare tehnici de gim­nastică respiratorie ex­trem de utilă. Ea este preluată din yoga și a fost apli­cată cu mare succes în clinicile de profil oc­ci­dentale, fiind cunoscută sub numele de res­pirația com­ple­tă. Modul de exe­cuție este simplu: ne așe­zăm pe un sca­un ținând spa­tele drept. Expi­răm adânc numă­rând până la 7, ne ținem respirația vreme de 10-15 secunde, după care ins­pirăm pe nas tot 7 secunde, gradat, calm, dilatând la maximum nările, așa încât aerul să pătrundă aproape fără zgomot. Se fac în total minimum 20 (ideal ar fi 50) de astfel de res­pirații com­plete pe zi. În fazele avansate de practică a acestei teh­nici, vom urmări ca expirația să de­­vină, gradat, de două până la patru ori mai lun­gă decât ins­pirația.

În caz de criză astmatică

Plămădeală de usturoi

Se taie două căpățâni de usturoi cu tot cu coajă, în felii cât mai fine, și se pun la macerat în jumă­tate de litru de țuică de țară, în care se mai adaugă și cojile (partea colorată) de la patru cepe și două linguri de miere. Preparatul se ține la ma­cerat vreme de 15 zile, scu­turând zilnic sticla, pentru o mai bună extracție a principiilor active. Se fil­trea­ză apoi printr-un tifon. În caz de criză de astm, se în­moaie o bucată de zahăr în acest alcool și se suge în­ce­tișor. Nu este un remediu infailibil, dar la unii ast­matici face adevărate minuni pentru oprirea cri­zelor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian