Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Asalt final contra reumatismului – SAREA DE BAZNA

Staţiunea Bazna

Pe eticheta mov a flaconului scrie, cu litere mari, „Sare de Bazna – Gel antireu­ma­tic”. Nu se găsește în rafturile lanțurilor farmaceutice, pentru că e rezultatul unei mici afa­ceri de familie, dar poate fi comandat direct la pro­ducător, telefonic sau pe site-ul produsului. Gelul numit „Asalt antireumatic” a fost creat la începu­tul anilor 2000 de Teodor Abramiuc, inginer chi­mist din Mediaș. Dânsul a avut amabilitatea să ne povestească în câteva cuvinte cum a ajuns să sinte­tizeze într-un flacon efectele terapeutice a câtorva zeci de litri de apă sărată.

Direct pe locul dureros

Teodor Abramiuc – autorul medicamentului

Teodor Abramiuc a lucrat în cercetare timp de 13 ani, la Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice (ICPAO) Mediaș. Dar cum după ‘89, cer­ce­tarea devenise deja istorie, s-a implicat în turism, în stațiunea Bazna. „Așa am avut ocazia să văd nu­meroase cazuri de pacienți, cărora medicul le in­ter­zicea categoric cura cu sare de Bazna. Me­to­da tradițională de tratament cu sare de Bazna este îmbăierea în cada cu apă caldă, sărată, teh­nică contraindicată persoanelor cu afecțiuni car­dio­vasculare, femeilor însărcinate și copiilor. Tot atunci am observat că mulți oameni veneau cu du­reri cervicale, iar ca să le rezolve, trebuiau să intre în apa sărată până la nivelul locului dureros, ceea ce nu era întotdeauna foarte plăcut. Ca să nu mai amintesc de cei cu posibilități materiale re­duse, care nu au banii necesari efectuării unui tratament complet, de minimum zece zile, într-o stațiune bal­neo-climaterică. Atunci m-am gândit că ar trebui să găsim o soluție ca și persoanele cu diferite afec­țiuni să poată beneficia de calitățile curative ale apei de aici. Am căutat să dăm o altă formă săru­rilor minerale din apa sărată de Bazna, ca să poa­tă fi aplicate direct pe locul dureros, cot, șold, zona cervicală sau oriunde ar fi fost ele”, spune Teodor Abramiuc.

Plecând de la ideea de a aplica sarea de Bazna direct pe zonele care necesită tratament, Teodor Abra­miuc a tot căutat variante, până a ajuns la ge­lul antireumatic, în formula sa actuală. Avantajul este că acesta se aplică local și, în plus, este foarte util și celor care fac electroterapie. „Având foarte multe minerale, este facilitat contactul între elec­trod și locul dureros de pe corp, transferul electric e mult mai bun și se fac, astfel, două proceduri simultan: și electro-terapie, și mineralizare”, spu­ne Abramiuc.

Gel cu medalie de aur

Până a ajunge la formula finală, inginerul Abra­miuc a colaborat cu câțiva foști colegi din cerce­tare, pentru că era nevoie de tot felul de verificări și teste, înainte de a scoate produsul pe piață. „Am făcut toți pașii necesari, l-am dus la verificat la Institutul de Toxicologie, la Ministerul Sănătății, la toate laboratoarele care trebuiau să-și dea avizul pentru ca acest produs să poată ieși pe piață în siguranță, fără niciun fel de emoții”.

Pentru Gelul-Sare de Bazna, brevetul de inven­ție a fost obținut în anul 2000, iar în 2003 produsul a primit avizul din partea Ministerului Sănătății. În 2009, inventatorul Teodor Abramiuc a primit medalia de aur, din partea Institutului Național de Inventică, pentru formula originală de „Gel-Sare de Bazna”. Brevetul, avizele și diplomele obținute până în prezent certifică auten­ticitatea produsului, dar mai presus de ele, este eficiența dovedită de-a lungul timpului în ameliorarea și vindecarea afecțiu­nilor specifice sistemu­lui muscular și osos, precum și a afecțiunilor arti­culare.

Puțină istorie

* Situată la 70 km de mu­ni­cipiul Sibiu și la doar 15 km de Mediaș, stațiunea Bazna a fost atestată do­cu­mentar încă de la 1302. Premi­sele înfiin­țării sta­țiunii încep încă din anul 1671, când niște ciobani, aprin­zând un foc să se încăl­zeas­că, au desco­­perit, fără voia lor, ză­că­mântul de gaz natural de la Bazna. Prin aceasta, ca și prin apele mine­rale descoperite ulterior, renu­mele lo­cului a depășit granița Transil­vaniei.

* În secolul al XVIII-lea, Rudolf Rothens, în lucrarea „Memorabilae Euro­pae”, pomenește de proprietățile apelor minerale de la Bazna (1749), iar dr. Klaus, în studiul „Izvoare tămăduitoare din monarhia austriacă”, se referă la binefacerea aces­tor ape.

* După anul 1752, încep să se facă analize chimice, mai întâi de farmacistul George Bette din Sibiu și apoi de alți specialiști. Informații bogate și amănunțite au rămas de la Andreas Gas­pari, care a lăsat un manuscris cu observații culese între anii 1762-1779 despre starea băilor de aici. Autorul amin­tește despre existența mai multor iz­voare minerale: Baia bisericii, Baia cerșetorilor, Fântâna acră și descrie starea lor de atunci.

* Anul 1791 este legat de publicarea în „Scrieri transilvănene”, publicație trimestrială, a unui arti­col intitulat „Ceva despre baia de sulf din Baz­na”, în care se confirmă că Andreas Gaspari a lăsat cea mai veridică descriere a începuturilor acestei sta­țiuni.

* Începând cu anul 1808, medici și chimiști fac cercetări științifice asupra apelor minerale de la Bazna, publicând, în 1813, în „Anuarul medical al statului imperial” un raport favo­rabil. În 1814, izvoarele de ape mi­nerale de la Bazna, trecute în proprietatea bise­ricii evanghelice din loca­litate, sunt supuse unor ana­lize chimice, făcându-se re­co­mandări științifice pentru utili­za­rea lor.

* În 1835 s-au făcut pri­mele amenajări balneare: patru cabine și o instalație de încălzit apa în ca­za­ne, iar primul spațiu s-a construit abia în anul 1843, de o societate pe acțiuni, formată din intelectuali din Mediaș. În 1845 au fost înre­gistrate 637 de persoane venite la trata­ment.

* În 1877, băile trec în posesia bogătașului Brekner din Mediaș, care le arendează pe timp de 70 de ani, acesta construind instalații sistematice, care au contribuit la dezvoltarea și modernizarea sta­țiu­nii.

* În anul 1905, la Bazna a fost angajat primul medic al stațiunii, s-a înființat o farmacie și a început pro­ducția, pentru comercia­lizare, a sării de Bazna. Doi ani mai târziu, geolo­gul Ludovic Mrazec explică originea apelor minerale și a nămolului.

* Ziarul „Românul”, în buletinul său balneoclimateric din 22 iulie 1919, scria că, la Bazna, „prețurile sunt re­duse, confortul civilizat, mu­zica, sera­tele, festivitățile, tenisul, apa­ratele de gimnastică, ștrandul etc. arcuiesc muș­chii bronzați și adaugă un final decisiv la convingerea vizitatorilor asupra climatului de vis și a izvoa­relor de sănătate ale Baz­nei”.

* În anul 1949, băile de la Bazna au fost trecute în administrația Mi­nis­terului Sănătății, iar din 1950, Bazna devine o stațiune cu caracter perma­nent. În prezent, la Bazna funcționează două baze de tratament și șapte unități de cazare, căutate mai ales de turiștii străini.

„Asalt Antireumatic”, o formulă originală de Gel cu Sare de Bazna, este o soluție tradi­țio­nală și accesibilă, pentru calma­rea și ameliorarea durerilor reumatice și musculare.

Acțiune: calmează durerile reumatice, articu­lare și osteoarticulare, reduce inflamațiile, îmbu­nătățește circulația limfatică, redă mobilitatea, stimulează regenerarea ce­lu­lară.

Indicații: afecțiuni reumatice cro­ni­ce, preve­nirea complicațiilor sindroa­me­lor reumatice, afec­țiuni osteoar­ticu­lare, afecțiuni muscular-apone­vro­tice, recuperare post­ope­ra­to­rie și post-trauma­tică, luxații, afec­țiuni ale circulației peri­ferice, gel de contact pentru procedurile de electro-fizio­terapie.

Dr. DAN MIHAI RUSU – Mediaș, Medic primar MG, Competență Homeopatie Apifitoterapie:

„Prin compoziția chimică și proprietățile fi­zi­ce ale produsului natu­ral, Ge­lul-Sare de Bazna nu nu­mai că vindecă anu­mite boli, dar previ­ne în bună măsură apa­riția unor complicații ale sindroa­melor reumatice. Prin acțiunea directă a sărurilor diverse pe care le con­ține asu­pra articula­țiilor și țesu­tului muscular-aponevrotic, se redau mobilitatea, circulația lim­fatică, se reduc inflamațiile, durerea și impo­ten­ța funcțională. Faptul că Gelul-Sare de Bazna este un produs natural nemodificat, fără adao­suri chimice, îi conferă calități deosebite și si­guranță în exploa­tarea medicală sau acasă”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian