Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Dragostea și tranziția românească – Spune-mi cum trăiești, ca să-ți spun cum iubești

Foto: Shutterstock – 3

– Cine crede că tăvălugul tranziției îi ferește pe îndrăgostiți se înșeală. Stresul, lipsurile, profesionalismul excesiv, fuga după consumism le îngheață românilor elanurile erotice. Nici măcar 15% dintre femei nu sunt satisfăcute de calitatea prestației sexuale. Bărbații? Ei visează la actrițele din filme porno, de la televizor –

Valea plângerii

În calitate de antropolog, am luat parte, îm­pre­ună cu un grup de socio­logi francezi, la o cercetare experi­men­­tală asupra problemei sexuali­tății. Ca spe­cialiști în biochimia com­portamentului, france­zii urmă­resc să verifice ipoteza conform căreia so­cia­lul are un impact important asupra echilibrului hormonal, mai precis: spune-mi cum trăiești ca să-ți spun cum iubești.

Ei bine: în urma datelor culese în mod con­fi­dențial și a testelor efectuate pe dife­rite eșantioane de vârstă, prin meto­da chestionarului scris, rezultă că-n România doar 12,1% dintre tinerele necă­să­torite și doar 6,8% dintre fe­mei­le adulte căsătorite sunt mulțu­mite de viața lor sexuală. În rest, o ne­sfârșită vale a plângerii.

Cauzele? O posibilă explicație ar fi modificările psihologice produse de schimbările sociale radicale de după 1989, care au polarizat societatea în bogați și săraci, învingători și învinși, optimiști și oameni fără speranță. Stratificarea socială, apariția noii îm­părțiri pe „caste” în România a impus și apariția de noi modele în relațiile din­tre sexe.

Diferențe sociale

Una din consecințele vizibile ale stra­tificării sociale este, în cazul ado­lescenților și al tinerilor, apariția grupurilor în­chise („copiii de bani gata”, dar și „copiii stră­zii”, „copiii din car­tierele măr­gi­nașe”, „copiii de șomeri” etc.). Mem­brii lor sunt izo­lați de alte gru­puri și formează un fel de „fa­milie”, după cum afir­mă socio-antropo­logii ro­mâni. În interiorul acestor grupuri, re­lațiile de apro­piere între sexe sea­mănă mai mult a prie­tenie sau a re­lație frate-soră. Din acest motiv, deși inte­resul stârnit de dorința sexuală este mare, re­lațiile fizice intime nu produc satis­facția așteptată. Astfel, în urma mai multor contac­te, în care plă­cerea ima­ginată nu este com­pa­rabilă cu senzațiile trăite pe viu, apar dezamăgirea sexuală și chiar re­pulsia.

La început, dragostea și sexul „sunt oarbe”, dar foarte re­pede, com­ple­xele de care suferă cei din grupurile de­­fa­vorizate ca rang social sau econo­mic con­duc la al­tera­rea rapidă a li­bidoului, cât și a plă­ce­rii se­xua­le. Am­pli­fi­ca­rea comple­xelor este tot o con­secință di­rectă a vitezei de schimbare a stărilor sociale în contextul schimbărilor economice. Că vrem, că nu vrem, stratifi­carea bogați-să­raci s-a ins­ta­lat și la noi.

Deziluzii și dezamăgiri

O categorie aparte, extrem de nu­meroasă prin­tre adolescenți, este aceea a complexaților din cau­ze fizice, familiale, morale sau a timizilor, a celor cu firi retrase. Pentru mulți din aceștia, comu­ni­carea cu ti­nerii ce aparțin altor grupuri este extrem de di­ficilă, la fel ca și contactul cu cei asemenea lor.

Lipsa comunicării îi rupe pe aceș­tia de realitate și îi izolează de posi­bi­li­tatea de a se iniția în com­porta­mentul „modern” de curtare și în cel sexu­al, fapt cu consecințe drama­tice, fiindcă un om izo­lat sau care comu­nică laconic cu cei din jur va fi perce­put ridicol sau agresiv de oricare mem­bru al sexului opus. Limitate, ade­­sea, doar la legături sexuale oca­zionale, dacă acestea nu sunt pozitive, pot deveni mo­dele comportamentale. Acest lucru poate con­duce la grave dezamăgiri și, implicit, la deziluzii în viitoarele contacte intime. Tragedii de această natu­ră sunt des întâlnite și sunt cauze con­sa­crate ale fricii de sex și chiar ale frigidității. Pen­tru evitarea unor astfel de drame, fiecare trebuie să înțeleagă faptul că izolarea de cei din jur, cât și lipsa conver­sa­țiilor „directe” are un efect negativ asu­­pra ori­că­rui aspect al adaptării sale la viață, inclusiv la viața de cu­plu.

Vise erotice cu actrițe de filme porno

O importanță aparte, în special la vârstele cri­tice și mai ales ale puber­tății și adolescenței, o are pre­zentarea în exces pe ecrane sau în reviste ale unor modele „sexy”. Ast­fel, în min­tea copilului în curs de persona­li­zare se conturează idealuri de fru­mu­­sețe și moduri de comportare arti­fi­cia­le. Încer­ca­rea de imitare va fi nereu­șită, de­oa­rece sexul – ca și înotul – nu se învață de la TV sau de pe internet. În plus, fanteziile erotice din mul­­te filme porno­gra­fice sunt create, du­pă cum se știe, pentru a oferi ceva „nou” în scop comercial, apro­piindu-se de mul­te ori de fanteziile din filmul S.F.

Modelele complet artificiale care persistă în min­tea tânărului sau chiar a adultului vor fi com­­parate cu rea­litatea, comparație ce va sfârși de­seori cu o deziluzie, mai ales în cazul primelor con­tacte sexuale.

Pentru cei care au început deja via­ța sexuală este, de asemenea, posi­bilă for­marea unor noi concepții des­pre sex, as­pect ce poate conduce la in­sta­larea sen­ti­­mentului de uzură, de ba­na­lizare a re­lației intime. Dacă nu e ca la te­levizor, nu mai are nici o va­loare…

Un înlocuitor sexual: pumnul

Starea generalizată de stres și haos a anilor pe care-i trăim, lipsa cul­turii și a valorilor își pune pe­cetea și asupra vieții în cuplu.

Astfel, în cele mai multe familii din România, starea permanentă de ne­siguranță generează creș­te­rea des­cărcării tensiunii mai mult pe supapa agre­sivă decât pe cea sexuală, mani­festările furioase fiind, biologic, mai ușor de declanșat. O dovadă es­te creș­terea violenței și chiar a violului în fami­liile dezordonate (viol de natură agresivă).

Un alt aspect ignorat este impo­si­bi­litatea coor­donării activităților pro­fesionale cu sexualitatea, în spe­cial în familii care au programe de serviciu di­ferite. În acest caz, atât necesitatea de odihnă, somn, cât și cea de sex nu se mai pot armoniza, re­lațiile sexuale fiind compromise (aspect ce poate in­duce „fuga de in­timitate”).

Nu în ultimul rând, trebuie a­min­­tit faptul că spa­țiul restrâns în care sunt nevoite să trăiască la noi cu­plurile, mulți părinți dormind în aceeași ca­meră cu copiii, blochează unul din instinc­tele uma­ne funda­men­tale: terito­ria­litatea, instinctul de a po­seda un spa­țiu „propriu”, a că­rui blocare duce la un lanț de seis­me în celelalte com­portamente, in­clusiv în cel se­xual.

S-a demonstrat că în spații res­trân­­se, atât la șo­bo­lani, cât și la alte mamifere, in­clu­siv la om, ten­siu­nea acumu­lată este descărcată pe canalul agre­si­vită­ții, dereglând întreaga bio­chimie a sexului.

Calendarul cu zile bune și rele

Cronobiologii de la Universitatea din Minesotta au arătat că fenomenul de indiferență – până la refu­zul con­tactului sexual în cupluri stabile – poate fi in­fluențat activ și de decala­jul dintre bioritmurile afective. Este cunoscut că, pe plan afectiv, omul are „urcu­șuri” și „căderi” ciclice, care se succed regu­lat, din momentul nașterii și până la moarte, ciclul a­vând 28 de zile pentru ambele sexe.

Astfel, fiecare individ are numai trei zile bune și cinci proaste în decur­sul a 28 de zile. În cazul în care ghi­nio­­nul face ca zilele cele „bune” ale unu­ia să se suprapună peste cele „proas­­­­te” ale celuilalt, este foarte pro­babil ca nesatisfacerea unuia din­tre parteneri să conducă la repulsie față de intimi­tatea fizică în cuplu. Acest lucru se poate evita recur­gând la regula de a face dragoste doar atunci când amân­doi partenerii au dispoziție bună.

MARIUS RADU – antropolog

SFATURI

Pentru cei care nu și-au început viața sexuală este important:

1. Să comunice cât mai mult cu cei de vârsta lor, ca și cu cei de alte vâr­ste.

2. Să aibă curajul să pună între­bări indiscrete celor în care știu că pot avea încredere.

3. Să nu-și formeze „modele” de frumusețe, in­diferent de unde le-ar „culege”, din viață sau „fil­me”.

4. Să compare tot ceea ce știu și află despre sex fără a-și forma idei dogma­tice în privința relațiilor intime, folosind o singură sursă de informare.

5. Să ignore orice fel de deza­mă­gire în dragoste și sex.

6. Să nu considere un moment mar­cant primul său contact sexual.

7. Să nu exagereze în masturbație și mai ales să nu folosească în timpul acestui act gândul la același model.

Pentru cei ce consideră că au depășit vârsta adolescenței:

1. Să nu transforme sexul într-o obsesie.

2. Să nu aibă prejudecăți în a avea cât mai multe relații intime. Atenție mul­tă însă la pericolele unor astfel de relații.

Pentru cei ce au început viața sexuală (adolescenți și tineri necăsătoriți):

1. Multă atenție trebuie acordată confuziei grave dintre ceea ce se simte într-o relație cu cineva pentru care ai sentimente profunde, față de ceea ce se sim­te într-o relație cu o persoană pentru care simți doar atracție fizică.

2. Să se elibereze total de orice gânduri și să se lase pra­dă doar in­stinctului. Orice gând poate activa in­vo­lun­tar alte date din memorie și nu de multe ori ne­plă­cute.

În cazul cuplurilor stabile și mai ales matrimoniale:

1. Încercați să stați cât mai puțin față în față. Pericolul obișnuinței gene­rea­ză fenomenul de relație „frate-so­ră”.

2. Faceți dragoste ma­xi­mum de două ori pe săptă­mână. Doar dacă în realitate simțiți amândoi dorința, puteți să vă dăruiți „dragos­tea” reciproc, chiar de cinci ori pe săp­tă­mână.

3. Evitați actul în condiții de oboseală psihică, depresii, tristețe.

4. Nu vă arătați goliciunea corpu­lui zilnic, indi­fe­rent cât de bine sunteți construit(ă).

5. Petreceți cât mai mult timp în locuri diferite, chiar dacă ieșiți la spec­tacole, cafenele etc. din ace­lași oraș.

6. Nu cereți sex în condiții în care partenerul este stre­sat de problemele vieții cotidiene.

7. Încercați să vă comportați cât mai diferit în tim­­pul preludiului și mai ales în timpul actului. Ast­fel, ofe­riți senzația de nou. Nesatisfacerea do­rinței de noutate (instinctul dorin­ței de nou) este una din principalele cauze ale apariției așa-zisei obișnui­nțe, a plic­tiselii în relațiile intime, cauza prin­cipală a adulterului și a frigi­dității.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian