Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Fiorii primăverii pot fi semne de boală

Foto: Shutterstock – 2

Inima, față-n față cu primăvara

Păcălelile nu se întâmplă numai în luna Apri­lie. Și Martie ne trage pe sfoară, când e vor­ba de sănătate. De pildă, fiorii de primăvară nu sunt provocați totdeauna de bucuria sezonului ver­de, ci pot fi simp­to­mele unor boli cardiovas­culare se­ri­oase. Ve­nirea primăverii este un ade­vărat tur de forță pentru două sis­teme ale organismului nostru: siste­mul ner­vos și cardiovascular. Aflate în strân­să legătură, cele două sunt extrem de sensibile la al­ter­nanțele frig-cald, la fenomenele meteo ex­treme, precum și la câmpurile at­mos­ferice cu presiu­ne joa­să. Ca prim ajutor, vă ofe­rim în continuare câteva dintre cele mai eficiente remedii naturale, cu efect în ameliorarea bo­lilor cardio­vasculare, care se agra­vează primăvara și vara.

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ

Foto; 123RF – 2

Este o problemă de sănătate care afectează cel puțin unul din trei a­dulți, momentul de maximă încer­ca­re fiind acum, la schimbarea sezoanelor.

* Semințele de țelină (Apium graveolens) – 20 de grame, ad­mi­nis­trate de trei ori pe zi, nor­ma­lizează ten­siunea arterială, împiedică depu­nerea de colesterol și trigliceride pe artere, prevenind in­farctul și acci­den­tul vascular cerebral, ajută la eli­mi­narea surplusului de apă din orga­nism. Acest re­me­diu poate fi folosit pe termen lung, fără a da de­pendență sau obiș­nuin­ță. De asemenea, spre deo­sebire de hipo­tensivele de sin­teză, acest remediu nu afec­tează circulația cere­bra­lă, ci din contră, o îm­bunătățește. Ast­fel, dacă multe dintre medica­men­tele chimice hipotensoare afectează ne­gativ me­mo­ria, capacitatea de con­cen­­trare sau echilibrul emoțional, se­mințele de țe­lină ajută la restabilirea acestor func­ții ale creierului.

* Frunze de vâsc (Viscum album) – se admi­nistrează sub formă de tinc­tură (se găsește în far­macii și magazi­nele naturiste), din care se iau 50 de pică­turi, de patru ori pe zi, de pre­ferinţă înainte de masă. Este un bun hi­po­tensiv, care îşi face sim­­ţită acţiunea abia după trei săptămâni de trata­ment. În schimb, are efec­te foarte stabile în timp, fiind un excelent me­dicament pentru per­soanele cu hiper­ten­siune gravă (în stadiile II şi III) şi pentru cele cu tensiune oscilantă. O cură du­rează opt săptă­mâni, urmată de patru săp­tămâni de pau­ză, după care se reia.

* Zarzavaturile și salatele – se con­sumă proas­pete, neprelucrate ter­mic, în cure de cât mai lungă durată. Practic, la fiecare prânz și cină tre­buie con­sumată câte o salată de minimum 150 de gra­me, făcută din verdețuri cât mai variate, așa în­cât dieta să nu de­vină prea monotonă. Majorita­tea zar­za­vaturilor (leuș­tea­nul, țelina, pă­trun­jelul, mă­rarul, tarho­nul) au un efect puternic diu­retic, elimi­nând sur­plusul de apă din țesu­turi și aju­tând la con­trolul ten­siu­nii arteriale. Salata verde, spanacul, an­di­vele, ruco­la, leurda sunt ade­vă­rați inamici ai co­leste­rolu­lui, împie­di­când apariția unor com­plicații ale hiper­tensiunii, cum ar fi arterita obli­te­rantă, is­che­mia car­dia­că, circu­lația cerebrală defi­cita­ră etc.

* Eliminarea ali­men­telor nocive – în­seam­nă să renunțăm la zahăr și în­dulcitori artifi­ciali, la carne (mai ales cea roșie), la prăjeli, la ali­men­tele bogate în ami­don (pâine și făină albă, orez de­cor­ticat), care sunt o adevărată otra­vă pen­tru sis­te­mul car­diovascular, fa­vo­ri­zând atât creşterea ten­siunii arte­riale, cât şi creșterea coleste­rolului și a trigli­ceri­delor din sânge.

* Semințele și uleiurile presate la rece – cer­cetări recente arată că, în stare naturală, se­minţele de floarea-soarelui şi de dovleac, semin­ţele de su­san, alunele, nucile și măslinele sunt un elixir pen­tru vasele de sânge şi circulaţie. Ele aduc un aport caloric substanţial, care va compensa renun­ţarea la alimentele extrem de nocive menționate mai sus (carne, ulei obţi­nut la cald, alte grăsimi animale, za­hăr).

TENSIUNEA ARTERIALĂ OSCILANTĂ

Variațiile mari ale pre­siunii san­guine forțează la ma­ximum va­sele de sânge și inima. De regulă, în această situație ajung mai ales hi­pertensivii, care – din acest mo­tiv – sunt tratați cu cele mai puter­­nice me­dicamente de sinteză, ris­cul fiind, adeseori, foarte mare. Din fericire, remediile naturale con­lu­crează foar­te bine cu medica­mentele de sinteză, potențându-le foarte mult efectul și ajutând la scăderea doze­lor, fără a afecta deloc rezultatul tera­peutic.

* Talpa-gâștei (Leonurus cardia­ca) – este un puternic hipotensor și sta­bili­zator al tensiunii arte­riale, care acțio­nează rapid și eficient, mai ales atunci când este administrată sub forma extractului uscat (pilule). Se iau 300-600 mg pe zi, efec­tele de scădere a tensiunii arteriale și de sta­bilizare a sa apărând în 3-7 zile de la prima admi­nis­trare. O ac­țiune ceva mai slabă o are pul­berea din păr­țile aerie­ne înflorite, obținu­tă prin mă­ci­narea cu râșnița electrică de ca­fea a plantei uscate, din care se iau câte 2 grame, de trei ori pe zi. Cura cu talpa-gâștei durează minimum două și maxi­mum trei luni, urmate de o pauză de apro­ximativ o lună. În pe­rioada de pauză se recomandă ex­trac­­tul de semințe de țelină, despre care am vorbit anterior.

* Păducelul (Crataegus oxya­cantha) – se folosește extractul de fructe, care are o acţiune blân­dă și gra­dată de reglare a presiunii san­guine, stabili­zând valorile tensiunii arteriale, și preîntâm­pinând apariţia unor compli­caţii ale aces­tei afec­ţiuni, cum ar fi insuficienţa car­diacă, acci­dentele vasculare cerebrale, he­mora­giile etc. Se adminis­trează 400-600 mg de extract de păducel pe zi, în cu­re de 3 luni, urmate de o lună de pau­ză, după care administrarea se reia.

* Alimentația – va fi moderată din punct de vedere cantitativ și foar­te restric­tivă din punct de vedere cali­tativ. Toate „otrăvurile” siste­mu­lui cardiovas­cular, cum ar fi cafeaua și produsele care conțin co­fei­nă (cola, energizante etc.), carnea, tutu­nul, băuturile alcoolice sau zahărul alb, vor fi eliminate imediat. Se vor lua câte cinci mese pe zi, cu o cantitate redusă de hra­nă, din care nu trebuie să lipsească sala­tele din frunze verzi (spanac, salată verde, varză, rucola, păpădie etc.), grăsimile sănă­toase (din uleiuri presate la rece) și prote­inele netoxice (din nuci, soia nemo­dificată gene­tic, ouă, năut).

ARITMIA CARDIACĂ

În tratamentul naturist al tulbu­ră­rilor de ritm cardiac, sunt urmă­rite trei tipuri de efecte: 1. Echi­librarea acti­vității cardiace, prin acțiunea la nive­lul sistemului ner­vos central. 2. Echi­li­brarea emo­țională a pacientului. 3. Prevenirea apariției insufi­cienței car­diace și a altor tulburări conexe cu arit­mia.

* Roinița și valeriana – roinița (Melissa offi­cinalis) este o plantă care acționează, în princi­pal, la nivelul sistemului nervos, preve­nind și tra­tând tulburările de ritm cardiac produ­se sau agra­vate de stres, de meteosen­sibilitate ori de obo­sea­lă cronică. Se ad­mi­nistrează sub formă de pulbere, din care se iau câte 2 grame, de trei ori pe zi. Efecte mai puternice are va­le­riana (Valeriana officinalis), reco­man­dată celor care se con­fruntă cu ten­siuni emo­­ționale puter­ni­ce, care au aritmie noc­tur­nă, eventual aso­ciată cu in­somnie. Va­le­riana se ia sub formă de extract uscat (în capsule sau com­pri­ma­te), câte 200-600 mg pe zi.

* Pădu­ce­lul (Cra­­tae­gus monogy­na) – se folo­sește extractul de fructe sau flori (pilule), care are o ac­ţiune de sta­bili­zare a rit­­mu­lui cardiac. Apa­re lent (în câteva săp­tămâni), dar dura­bilă în timp și nu este însoțită de reac­ții ad­verse. Se admi­nis­trează 400-600 mg de ex­tract de păducel pe zi, în cure de 3 luni, urmate de o lună de pau­ză, după care adminis­trarea se reia.

* Passiflora (Passi­flo­ra incar­nata) – este un antispastic redutabil, care se administrează pentru pre­ve­ni­rea fibri­lațiilor cardiace, dar și ca tra­ta­ment general de echilibrare pen­tru inimă și sistemul ner­vos, nece­sar mai ales în timpul perioadelor cu mult stres, obo­seală, tulburări de somn etc. Admi­nis­­tra­rea de passiflora este o protecție necesară pen­tru suferinzii de diverse forme de aritmie, în timpul pe­­ri­oa­delor critice, prevenind agra­varea bolii și ajutându-i la depășirea acestor perioade. Se iau capsule care conțin o combinație între extractul de passiflo­ra și pulberea de părți aeriene de passi­flora, în cure de 4 săptămâni. Se administrează zilnic 2-6 capsule, dimi­neața și seara.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian