Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

GABRIEL PĂUN – Președinte “AGENT GREEN”

“Eu împlinesc 20 de ani de activism, și încă nu am avut onoarea să găsesc un partener serios de discuție, în niciunul din cei 16 miniștri cu care am avut de a face, la mediu și păduri”

Doi pași înainte, trei, patru pași înapoi, aces­ta este dansul autorităților în dra­matica problemă a masacrării pădurilor României. De la începutul anului, de când Comisia Europeană a redeschis procedura de penalizare a României din cauza fenomenului incontrolabil al tăierilor, situația a căpătat o dinamică vertiginoasă. Foarte activ pe teren, ministrul mediului face pro­mi­siuni peste promisiuni, ia măsuri bune, care însă au impact minor, și nu diminuează amploarea feno­me­nului. Prăpădul în ariile protejate continuă, sunt puse jos păduri seculare. Garda Forestieră și Poliția s-au activat și opresc transporturile ilegale de lemn, însă rețeaua acestei afaceri gigantice, cu ramificații la cele mai înalte paliere ale puterii, se adaptează și nu dă nici un semn de slăbiciune. Cea mai nouă veste proastă vine de la Ministerul Me­diu­lui, care a refuzat, fără vreo justificare, intro­du­cerea a mii de hectare de păduri virgine în Ca­talogul Național lăsându-le astfel pradă drujbelor.

L-am invitat pe Gabriel Păun, președintele une­ia dintre cele mai active organizații de protecție a me­diului, să ne prezinte ta­blo­ul stării pădurilor ro­mânești în aprilie 2020. Scopul orga­ni­zației Agent Green, înființată în 2009, este de a investiga cri­me de mediu, de a le ex­pune și de a promova so­luții pen­tru conservarea biodi­ver­sității în beneficiul ge­nera­țiilor viitoare.

– Anul acesta, în luna februarie, Comisia Euro­peană a dema­rat procedura de infringement împo­triva României, în ur­ma plângerii de­pu­se anul trecut de Agent Green, împre­ună cu Client Earth și Euro­Na­tur. Au exis­tat ur­mări?

Raiul pădurilor pus la pământ

– Noul ministru al mediului, d-l Costel Alexe, a promis ime­diat că va stopa tă­ie­rile în parcurile na­țio­nale și va proteja toate pădurile pri­ma­re rămase (păduri formate după ultima eră glaciară și dezvoltate natural). Nu s-a întâmplat asta. Iată doar un exem­plu. Semenicul, unul din cele mai impor­tante par­curi naturale din România, în loc de plan de ma­nagement, are un plan de tăieri. Minis­terul era obli­gat să anuleze contractul de adminis­trare cu Rom­silva, la doi ani de la semnare, dacă nu pre­zentau un plan de management. Au trecut mai bine de 15 ani și nu există acest plan, iar tăie­rile con­tinuă în rezervațiile din interiorul parcului. Sin­gu­rele opriri de tăieri au survenit în urma procesului pe care Agent Green l-a câștigat la instanța su­pre­mă cu Rom­silva și Garda Forestieră, aceasta fiind obli­gată să sus­pende orice activitate pe 20.000 de hectare din cele 59.000 ale Parcului Național Do­mogled – Valea Cernei. Săptămâna trecută am tri­mis o nouă plân­gere la Comisia Euro­peană legată de continua­rea tăierilor pădurilor din ariile pro­te­jate.

– A fost conceput un foarte util Catalog Na­țional, care include pădurile virgine din Româ­nia…

– Acest “Catalog” reprezintă un uriaș eșec național, un dezastru. Noi am publicat săptămâna tre­cută un raport al pădurilor virgine pierdute, care arată, în linii mari, că 80% din pădurile virgine pen­tru care există studii elaborate, nu au fost in­cluse în Catalogul Național. Auto­ritățile refuză să ia în calcul sau pierd studiile, blocând în mod in­tenționat protecția pădurilor din România. Raportul arată că 24260 hectare de păduri virgine, pentru care ONG-urile și alte cadre științifice, la invitația Gu­vernului, au semnat și depus studii pen­tru includerea în Catalogul Națio­nal, nu au fost luate în seamă. Este important de men­ționat că oameni de știință români, germani și cehi au depus eforturi notabile, timp de trei ani, adesea lucrând în locuri greu accesibile, cu costuri substanțiale, pentru a elabora studii minuțioase și pentru a le depune ulterior. Faptul că aceste studii au fost “pierdute” de ofi­cialii români este un de­zastru pentru tezaurul natural al Româ­niei și o sfidare la adresa spe­cia­liștilor interna­ționali care au elaborat studiile.

– Ne-am pus mari speranțe, cu toții, că noua administrație guvernamentală a țării va rezolva pro­blema tăierii masive a pădurilor noastre. Un simplu vis?

– Suntem încă departe de acest moment și nu dăm semne că ne-am apropia de punctual de la care să se construiască ceva durabil, ba din contră. Cei 38 milioane de metri cubi de lemn tăiat anual, ju­mătate legal, jumătate ilegal, arată că există o ce­rere uriașă de lemn, mare parte din el mergând la export. Nu se va schimba ni­mic în bine atâta timp cât statul şi privaţii se vor înghesui să pună cât mai multe păduri la tăiat pentru a satisface nevoile me­ga-fabricilor, iar biodi­ver­sitatea, schimbările cli­matice şi nevoia oamenilor de oxigen, de recreere, vor fi lăsate pe ulti­mul loc. Anul acesta, eu împli­nesc 20 de ani de activism, și încă nu am avut onoa­rea să găsesc un partener serios de discuție în ni­ciunul din cei 16 miniștri cu care am avut de a fa­ce la mediu și păduri. Nu mi-am pierdut însă spe­ranța, pentru că opinia publică se trezește, se trans­formă, ne susține, iar noi devenim glasul ei, care nu mai poate fi ignorat mult timp de acum înainte.

– Sunt informații credibile că acest dezastru ecologic este opera unei rețele in­fracționale extrem de puternice. Ministrul Mediului afirmă că vrea să-i vadă în cătușe pe cei vi­no­vați. Până acum a fost cineva tras la răs­pundere?

– O singură anchetă nota­bilă este în derulare. Este vorba de cazul Holzindustrie Schwei­ghofer (firmă austriacă), anche­tată din iunie 2015 de DIICOT. Durata an­chetei ridică deja semne de în­trebare. Așteptăm cu interes dez­nodământul pe care îl vom interpreta drept unul de re­ferință pentru alte anchete care ar trebui să se de­ruleze în România.

– “Inspectorul Pă­durii” este o inițiativă sa­lutară de trans­pa­ren­tizare a tăierii pădurilor, cu ac­ces pentru publicul larg. A fost pus în func­ţiune?

Foto: Shutterstock – 2

– Născut în anul 2016, amputat în 2017, re­asam­blat, deblocat și complet trans­parentizat în 2020, Ins­pectorul pă­durii este dispo­nibil din luna aprilie, pe site-ul www.inspectorul padurii.ro. Astfel, ori­cine poate urmări pro­veniența și traseul trans­porturilor de lemne. Următoarea promisiune pe care ministrul Costel Alexe trebuie să o respecte este ca până la sfârșitul lunii iunie să îmbună­tățească și să transparentizeze SUMAL (Sistemul național integrat de urmărire a masei lemnoase). Asta ar însemna sfârșitul tăierilor ile­gale. Atunci îmi voi lua și eu vacanță cu adevărat, pentru prima dată, în 13 ani. Dupa care m-aș în­toarce pentru a începe o nouă luptă, aceea a pro­te­jării stricte a 10% din păduri și a interzi­cerii tăie­rilor agresive.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian