Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

De ce nu reușim să slăbim

– Niciodată lupta cu kilogra­mele nu este așa de cumplită ca înaintea concediului de vară! Cum să ne aratăm dezbrăcate pe malul mării cu vălătuci de gră­sime pe pântec și cu straturi de celulită pe coapse? Oare „știin­ța” noastră despre slăbit e co­rec­tă? Pentru a răspunde la a­ceastă întrebare și pentru a găsi soluțiile care să vă scoată din criză, analizați ipote­zele de mai jos –

Sunteți prea stresate

Foto: Shutterstock

Stresul creează o stare proastă, pe care încercăm s-o compensăm mân­când. Imediat ce vă simțiți nervii în­tinși, res­pirați de cinci ori lung și profund, um­flându-vă abdomenul și toracele și expi­rând apoi foarte încet. Faceți în fiecare sea­ră o baie caldă cu un adaos revita­li­zant și dezintoxicant. La nevoie, ma­sați-vă burta cu pal­me­le, în mișcări cir­culare, și termi­nați cu apăsări circulare pe plexul solar.

V-ați lăsat de fumat

Renunțarea la țigări presupune efor­­turi uriașe, nerecompensate com­­plet, atunci când kilogra­mele se de­pun unul câte unul. Amplificând me­ta­bolismul de bază, nicotina produce ar­de­rea unui nu­măr mai ma­re de ca­lo­rii. În plus, ne­mai­fu­mând, senzația de foame este permanentă. Două mo­ti­ve care ne îm­piedică să slă­bim, dar ne ajută să câș­ti­găm în greu­tate. Pen­tru a evita acest neajuns, trebuie s-aveți me­­reu la-ndemână ali­mente să­race în ca­lorii: mor­covi, mărar, ri­dichi, gu­mă de mestecat fără zahăr. Acestea vă vor ajuta să vă potoliți ten­dința de a ron­țăi permanent ceva.

Luați medicamente

Medicamentele antidepresive ac­ționează asupra sistemului nervos cen­tral și pot modi­fica compor­ta­men­tul alimentar, spo­rind senzația de foa­me. Anumite trata­mente hor­monale prost do­zate favorizează și ele depu­ne­rea gră­similor și acumularea de lichid în țesuturi. În toate aceste ca­zuri, nu se pune problema întreruperii tratamen­tu­lui! Stați de vorbă cu me­dicul dvs. pentru a găsi produsul po­trivit sau doza care vă convine și, în felul acesta, efectul asupra siluetei dvs. va fi în­lă­turat.

Regimul dvs. este prea sever

Contrar unor păreri, privarea de mâncare nu este suficientă pentru a da jos kilogramele, ea putând chiar bloca în­cercările de a slăbi. Pus în fața refu­zului de a vă ali­menta, orga­nismul își di­minuează con­su­mul de energie și arde caloriile mult mai încet, pentru a-și pro­teja rezervele de gră­si­me. Pe de altă par­te, la femei, pro­ble­ma greutății este cauzată ade­seori de o ali­­men­tație prea bo­ga­tă în gră­simi. Por­niți vâ­nă­­­toa­rea îm­­po­triva ca­lo­ri­ilor inu­tile sau ascunse. Li­­mitați so­su­­rile, bău­tu­rile îndulcite, con­su­mați lap­te degresat și iaur­turi naturale. Veți eco­no­misi, as­tfel, 300 de calorii zil­­nic, suficient pen­tru a pierde pe lu­nă cir­ca 2-3 kg.

Nu practicați sportul potrivit

Faceți jogging, gim­nas­tică sau exer­ciții pentru mus­­culatură, dar ki­lo­gra­me­le în plus rămân ne­clin­tite. Toate aceste exerciții fizice intense, dar de scurtă durată, provoacă – prin trans­­pi­rație – elimi­na­rea li­chi­du­lui, ard re­zer­vele de glu­coză ale muș­chilor, dar nu ating de­loc grăsimile. Pen­tru a vă „goli” aceste re­zerve, este bine să practicați o activi­tate fi­zi­că de intensitate mai redusă, dar de durată lungă. Mergeți pe jos sau cu bici­cleta sau înotați zilnic 30-45 de mi­nute în ritmul dvs. și res­pirând adânc, și oxi­genul din aer va trans­forma gră­­si­mi­le în acizi grași, ușor de eliminat ul­te­­rior.

Rețineți lichidul

Cu această pro­ble­mă se confruntă 8 femei din 10, mai ales cu 15 zile înainte de ciclu. Estrogenii provoacă acumu­la­rea de li­chid și de sare care umflă țesu­tu­rile și nu se elimină în­tot­dea­una în to­ta­litate la sfârșitul ci­clului. Singura so­luție pentru a scăpa de acești 2 sau 3 l de lichid este acce­le­rarea eliminării lui prin drenaj. De îndată ce vă simțiți um­flate, adău­gați la 1 1/2 l de apă plată sau ușor mine­ralizată un amestec de plante diu­re­ti­ce. Beți-o în înghi­ți­turi mici pe tot par­cur­sul zilei pentru a vă curăța or­ga­­­nis­mul în profun­zi­me. Nu sărați prea mult ali­mentele, evitați-le pe cele bo­gate în sare (mezeluri, con­ser­ve, cereale), dar și roșiile, pepenele și ma­joritatea fruc­te­lor; sărace în ca­lorii, ele conțin foarte multă apă.

Nu vă alimentați corect

Nu mâncați nicio­dată dimineața, ciu­guliți tot timpul… Un com­por­ta­ment ali­mentar dăună­tor siluetei. Corpul nostru este pro­gramat să fie hrănit cam din pa­tru în patru ore. Dacă nu-i oferiți în mod regulat acest carburant, ritmu­ri­le sale bio­logice, secreția de hor­moni și me­ta­bo­lismul se de­ze­chilibrează. Pus în fața unei ase­me­nea anar­hii, organismul își blochează funcțiile, în primul rând pe cele de evacuare. Res­pec­tați ritmul celor patru ore, adău­gând la cele trei mese prin­­­­ci­pale două surplusuri bo­gate în pro­­teine. Digestia alimen­te­lor consu­mate la fiecare masă și a protei­ne­lor (lac­­ta­te, ouă, carne, pește) con­su­mă ener­­gie, adică o can­ti­tate egală de calo­rii care nu se vor trans­forma în gră­simi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian