Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Gesturile care nasc energie

– Anumite poziții ale corpului influențează în mod direct cre­ierul. De necrezut, dar adevărat: felul în care ne ținem capul, ume­rii sau felul în care stăm pe un scaun are efecte pozitive sau negative asupra stării noastre sufletești și trupești. Cu puțină atenție, ne putem asigura zilnic buna dispoziție și con­fortul spiritual –

Foto: Shutterstock – 2

Noile cercetări în domeniul psihologiei ne des­­chid un drum îndrăzneț către bună dis­po­ziție și energie. Avem nevoie ca de aer, de ele, în perioada aceasta, de pandemie, care ne pune trupul și mintea la încercări. Se știa de mult că între starea de spirit și gesturi există o legătură directă. Că tristețea ne face să stăm cu capul în piept și cu umerii atârnați, în vreme ce bucuria și satisfacția ne dăruiesc o ținută de top-model pășind pe podiumul pre­zentării de modă. Ei bine, cercetătorii au des­coperit că princi­piul func­țio­nează și invers. Că mi­mica, ținuta, gestu­rile pot acționa pozitiv asupra dis­po­ziției noastre. În­drep­tați-vă spatele, descrețiți-vă fruntea, zâmbiți (chiar forțat) și corăbiile care vi s-au înecat vor ieși ia­răși la suprafață.

Pe scurt, principiul e următorul: per­soa­nele care evită ți­nu­ta corpului nega­tivă, depresivă, care exprimă în­frân­gerea, înlocuind-o în mod conștient cu o gestică po­­zitivă, își vor îmbunătăți în mod remarcabil starea de spirit și capacitatea de con­cen­trare. Și pentru că afa­­ră e vară și pen­tru că vremea vacanțelor a înce­put, exis­tă condiții optime ca în consens cu anotim­pul, să exersăm, pe îndelete, câteva dintre po­zițiile me­ni­te să ne îndrepte nu doar spi­na­rea, ci și cheful de a trăi.

Încrucișați-vă mâinile după cap

Capul sprijinit pe mâinile încrucișate îi spu­ne cre­ie­rului că e vremea destinderii. Puține alte po­ziții sunt așa de eficiente pentru a pro­voca relaxare. Este de fapt un gest de ofertă totală față de am­bianța în­con­jurătoare, un gest fără echivoc, com­plet lipsit de apă­rare, pe care creierul îl inter­pretează și îl aplică ime­diat: destindere. Folosiți-l ca pe un antidot îm­po­triva stresului și a oboselii, ca pe un răgaz de echi­librare energetică. Funcțio­nează la fix.

Umeri drepți – siguranță de sine și gândire fluentă

De câte ori vă simțiți oropsiți, co­ple­șiți de împre­jurările vieții, ne­siguri pe dvs., îndreptați-vă ume­­­rii, trageți-i ușor către spate și pri­­viți înainte, cu ca­pul sus. Pen­­tru cre­ier, poziția aceas­ta în­seam­nă si­guran­ță și deschidere totală spre dia­log, creativitate și gân­dire dina­mică. Dacă stând în această poziție veți face și câteva mișcări de rotație cu ca­pul, veți activa tra­seele ener­getice, al că­ror punct de întâlnire se află în zona cefei.

Brațele întinse, cu palmele îndoite: „până aici!”

Gestul acesta ne ajută să ne concen­trăm asupra esen­ția­lului: până aici, de acum înainte știu ce am de făcut. E bine să-l folosiți atunci când vreți să luați o ho­tărâre im­portantă, să vă ex­primați un punct de ve­de­re, să do­ve­diți că sun­teți stă­pâni pe si­tuație. Pen­­­tru ve­­­­rificare, faceți ges­­­tul în cursul unei dis­cuții care bate pasul pe loc și când vreți să vă impu­neți un punct de ve­­de­re. Func­țio­nea­ză ex­ce­lent. În plus: muș­chiul în­cordat al ante­brațului stă­vi­lește pofta de mân­care, deoarece creierul asociază mâna îndoită din cot cu mâncatul, dusul tacâmurilor și al hranei spre gură.

Brațele așezate pe masă: creativitate din plin

Când stăm cu spatele drept și brațele îndoite, așe­zate pe masă, creierul pri­meș­te informația că suntem gata să cucerim mapa­mon­dul. Lumea e a noastră, fără nici un fel de obstacole! Po­ziția spo­­rește creati­vi­ta­tea și favo­ri­zea­ză ideile origi­nale. Efectul e și mai pu­ternic, da­că apăsăm pal­mele cu putere pe masă. Exer­cițiu bun pen­tru toți cei ce fac muncă in­telec­tuală.

Capul sus!

În limba româ­nă, expresia este în­ce­tă­țenită de mult, ca un îndemn mo­ral: capul sus, adică nu te lăsa co­ple­șit de împre­ju­rări, ai curaj și luptă cu ele. Sensul ține însă tot de poziția cor­pu­lui: nefericirile, îm­pre­ju­rările din care ie­șim înfrânți ne ofi­lesc ca pe plan­te. Fă­ră să vrem, pri­vi­rea și ca­pul se a­plea­­că, exprimând aban­do­nul. Ei bine, ți­nuta inversă are capa­ci­ta­­tea de a ne face să pri­vim lucrurile dintr-o pers­pectivă mai opti­mistă, să cre­dem că vom ieși din impas. Ridi­ca­ți-vă ca­pul și creierul va înțelege ime­­diat: re­sem­na­rea a fost depășită, e ne­voie de rezol­vări optime. Și vor veni. (Pen­tru ve­rificare: plim­­bați-vă prin casă, vre­me de 5 sau 10 mi­nute, cu capul sus, eventual purtând pe creș­tet o carte mai groasă, care să vă men­­țină pozi­ția. Barometrul pesimis­mului dvs. în­ce­pe să arate timp frumos.)

Râsul conferă sănătate și frumusețe

* Zâmbiți relaxat

Îndatoririle grele sunt mai ușor de îndeplinit dacă vă spo­­riți buna dispoziție cu un zâm­bet. O expresie zâm­bi­toare semnalizează creie­ru­lui că totul este în ordine, că dificultățile sunt o joacă de copil. (Recent, în Marea Bri­tanie s-a consumat un expe­riment epocal: un grup de 10 bărbați bolnavi de depre­sie psihică, cu tentative de sui­cid, au fost complet vin­de­cați, după ce, o lună de zile, au fost obligați să-și zâmbească în oglindă. Miș­ca­rea muș­chilor buzelor a activat în creier hormonii res­pon­sabili de fericire, mai bine ca orice medicament.) Im­por­tant: cre­ierul nu poate să distingă zâmbetul sincer de cel fals, așa că poate fi păcălit.

* Expresia veselă, moartea ridurilor

Fața încordată, serioasă, antrenează în nemișcare o mulțime de mușchi. Când zâmbim, ei se relaxează total. Încordarea produce riduri și face ochii mai mici.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian