Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Poveștile Bunii

Buzunarul cu castane

Foto: Shutterstock – 2

Toamna, parcă niciodată vremea nu ajungea ca să strângem toate de pe lângă casă şi să le pregătim pentru iarnă. Mai mereu rămânea câte ceva ne­făcut, ori făcut în mare grabă, sub povara unei ploi ori a unui vânt în­gheţat şi asta era mare supărare pentru Buna, care în­chi­dea ochii, îşi bătea palmele una de alta şi-şi clătina capul amărâtă: „Ioi, ioi, iştenem, că nu ne mai ajunge viaţa asta!”, o auzeam des, în zilele acelea în care parcă se lua la întrecere cu timpul, cu norii şi cu ploile, cu vân­tul şi cu ceaţa groasă. Cel mai greu era în noiem­brie, când toamna frumoasă, aceea în culori de catifea, lăsa locul zilelor mohorâte şi ce­nu­şii. Nici nu-ţi venea să ieşi din casă, d-apoi să mai şi trebuiască să lucrezi pe-afară! Tocmai de aceea, în fiecare an, ve­nea de la Baia Mare unchia­şul Andriş, fra­tele Bunii ca să ne dea o mână de ajutor. Unchiaşul venea încărcat cu bunătăţi în­delung aşteptate: bomboane camfo­rate, za­hăr candel înşirat pe sfori, halviţă cu nuci şi alune, ulei gros, arămiu, pe care sin­gur îl storcea la o presă uriaşă, din se­minţe de dovleac. Dar cel mai tare şi mai tare mă bucu­ram când lăsa pe masa din bucătăria Bunii, câte un săcotei plin cu „aghistine dulci”, castane uriaşe, bune de mâncat, culese din li­vada lui de pe Dealul Florilor. Cât ai zice „peşte”, eram la masă, cu cuţitul pregătit pentru încrestat castanele, pe care, nici astăzi nu ştiu de ce, un­chiaşul, doar el, singurul, le nu­mea „aghis­­tine”. Luam la rând fie­care castană şi cu vârful cu­ţitului îi făceam două crestături, musai două, şi musai în cruce, ca „să meargă la Dumne­zău”, zicea unchiaşul care, câtă vreme lu­cram, îmi povestea amin­tiri din război, de pe frontul din Ita­lia, sau mă punea să-i spun poe­ziile şi cân­tecele pe care le în­văţasem în vremea ce-a trecut de la ultima lui vizită. Tu­ruiam vrute şi nevrute, îi spu­neam de două ori aceeaşi poezie, cântam aceeaşi stro­fă de mai multe ori, in­ventam întâmplări şi poveşti şi-aş fi inventat oricâte, doar, doar o adormi unchiaşul mai re­pede, să scap de cor­­voadă, să iau plasa cu castane cres­tate şi s-o duc la cuptor, unde Buna le prăjea într-o tavă mare de tablă, pusă direct pe jar. Câtă vre­me se rume­neau, întoarse pe toate păr­ţile, se um­plea uliţa de-un miros atâta de îm­bie­tor, încât toţi cei ce tre­ceau pe lângă poartă înce­tineau, fără să vrea, şi-o între­bau pe Buna, vezi Doamne, ci­ne ştie ce, numai ca să intre în vor­bă cu ea şi să mai stea o vre­me sub clo­po­tul vră­jit al abu­ru­lui mirositor. Iar Buna se uita râzând la mine, îmi fă­cea şugubăţ cu ochiul şi le du­cea şi lor castane prăjite, suflând în mâini, ca să nu se ardă. Apoi îmi umplea şi mie buzu­na­rele şi-mi dădea drumul la joacă. Cu mâi­nile peste casta­ne­le fier­binţi, pu­team să mă duc până la ca­pătul lu­mii, oricât ar fi fost de frig şi oricâtă ne­gură ar fi acoperit uliţa şi co­pacii ei. Nici ploaia nu mă supă­ra, nici vântul nu mă împiedica să bat uli­ţele până la mar­ginea pădurii, unde nă­lucile de cea­ţă se strecu­rau printre copaci. Niciodată căldura n-a fost mai dulce şi mai cati­felată ca atunci, în zilele acelea de sfârşit de noiembrie, în care aveam de la unchia­şul Andriş porţia zilnică de „aghistine cu poveşti”.

Focurile de toamnă

Când toate din grădină erau adunate şi puse la adăpost, în pivniţă sau în cămară, trebuia să aştep­tăm o zi uscată, fără ploaie şi fără ceaţă, o zi în care soa­rele să topească, pe la amia­ză mă­car, bruma aşe­zată în timpul nopţii. Abia atunci puteam să ieşim cu grebla şi să strângem frun­zele căzute în strat gros. De obicei, fă­ceam trei grămezi mari de frunze, câte una sub fiecare din nucii bă­trâni, care mi-au vegheat jocu­rile copilăriei. Da­că Buna nu le dădea foc imediat, îmi luam avânt de pe de­luşor şi mă aruncam peste frunze, ca şi cum ar fi fost o saltea. Aşa îmi luam oarecum rămas bun de la ele. Greblate, rupte şi stri­vite, frunzele aveau un miros puternic şi aspru, aproape înţepător. Iar după ce le aprin­deam, fumul gros punea stă­pânire peste întreaga grădină. Câteodată, fumul se ridica drept către cer, odată cu scân­teile sclipitoare ce se zbăteau să ajun­gă tot mai sus. Dacă puneai şi nişte coji de nuci în foc, aveai adevărate artificii, care încălzeau serile de toam­nă şi rămâneau să clipească multă vreme în noapte. Alte­ori, când era în­norat şi cerul apăsa greu peste copaci, fu­mul nu se mai ridi­ca, ci se împrăştia printre pomi, înco­lăcindu-se subţire, pe după crengile lor umezite de frig. Atunci focurile ardeau mai multe zile în şir, se aprindeau brusc, zvâcneau în flăcări vii o vre­me, pentru a se stinge şi a arde mocnit apoi, cine ştie cât, până când o altă pală de vânt le aţâţa iar. Un miros amărui de frunze arse de nuc umplea livada, grădina şi toată casa, dacă lăsam din nebăgare de seamă o uşă deschisă. To­tul era amar, şi hainele, şi părul, până şi ceaţa care ne învăluia când, după ce era greblată toată grădina, înfriguraţi, adu­nam uneltele, le duceam către ma­gazie şi mai apucam să vedem în treacăt o ultimă zvâcnire a unei flăcări trufaşe, în grămada de frunze. Şi când, până la urmă, şi aceasta se stingea şi se lăsa o linişte amorţită peste lume, ştiam că nu mai este mult până când brumele groase se vor transforma în omăt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian