Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Mâine se decide azi”

Organizația Greenpeace România, secondată de alte ONG-uri importante, a lansat în vara abia trecută o platformă de lucru pentru viitorul guvern de după 6 decembrie: www.mainesedecideazi.ro. Pornind de la ambițiosul Plan Național de Investiții și Relansare Economică pregătit de Guvernul Or­ban, organizațiile neguvernamentale analizează com­ponentele de mediu și energie, dat fiind că țara noastră va primi cele 80 de miliarde de euro din partea Comunității Eu­ropene numai dacă planul național de redresare va fi aliniat viziunii UE pe termen lung. Dată fiind si­tua­­ția pandemiei, când aproape toată munca gu­vernului liberal s-a orientat spre salvarea populației din calea virusului de la Wuhan, acest Plan are unele lipsuri, sintetizate ast­fel: „Acest Plan ratează țintele relevante în cele do­uă domenii enunțate: mediul și energia”. Este pen­tru prima dată după 1989, când or­ganizațiile socie­tății civile ajută un guvern, capturat de o uriașă criză sanitară, să rezolve strategiile noi ale Uniunii Euro­pene, pe baza cărora poate accesa mi­liardele salva­toa­re. Sunt indicate patru teme care să ghideze vi­ziunea României pe drumul obținerii ba­nilor: Acor­dul Climatic de la Paris, Pactul Eco­logic European, Biodiversitatea și De la Fermă la Consumator. „Guvernanți, doriți măsuri de redresare pe calea pe care merge Europa? Urmați cele patru di­recții, pe lângă punctele guvernamentale econo­mice și cultu­rale, și veți ajunge la fondurile de care avem atâta nevoie!” Din păcate, planul guvernului nu abordea­ză problema schimbărilor climatice, nu are ni­ciun obiectiv concret privind conservarea resur­selor natu­rale, managementul deșeurilor, calitatea ae­rului, bio­diversitatea, ariile naturale protejate sau in­frastruc­tura verde. Directorul „Greenpeace Româ­nia”, Va­lentin Sălăgeanu, avertizează întreaga clasă po­litică: „Miza acestui Plan depășește momentul pre­zent și ac­tuala conjunctură politică. Să fie clar că ur­mă­toarea variantă a planului trebuie să fie făcută trans­parent, prin consultări, inclusiv politice, și să fie asu­mată transpartinic de întreaga clasă politică”. Orieta Hulea, director al WWF România, comple­tea­ză: „Oricine va fi la guvernare în următorii șapte ani va trebui să depună toate eforturile pentru trans­for­ma­rea României în direcția asumată de Uniunea Euro­peană. Guvernul României trebuie să înțeleagă, măcar în al 12-lea ceas, că trăim timpuri excepțio­nale și trebuie să implementeze schimbări profunde. Nu mai putem cârpi, acționând pe termen scurt, ci tre­buie să folosim la maximum capitalul natural, ca țara cu cea mai mare biodiversitate din UE”. Cum libe­ralii și celelalte partide cu care se vor alia după ale­geri sunt parte din viziunea de dezvoltare a UE, nu ne îndoim că sugestiile organizațiilor românești vor fi incluse în varianta finală a Planului Național de Investiții.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian