Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL ANULUI 2021

Foto: Shutterstock

– Sunt șapte planete care se succed pe rând la conducerea anilor. Șirul acestora începe cu Saturn și se încheie cu Luna. Anul trecut, de echinocțiul de primăvară, a început un an astrologic aflat sub stăpânirea Lunii. Acesta va lua sfârșit pe 20 martie, de echinocțiul de primăvară din 2021, când va începe un nou ciclu de 7 ani, inaugurat de marele disciplinator Saturn. În perioada dintre Anul Nou și până pe 20 martie, energia lunară și cea saturniană se amestecă. Foarte multe depind anul acesta de transformările întreprinse la nivelul structurilor puterii și al celor sociale. Este posibilă apariția unor personalități puternice, capabile să inaugureze noi criterii de conducere. Marea conjuncție Saturn – Jupiter, care s-a petrecut pe final de decembrie în 2020, îi favorizează pe cei care au știut să se adapteze lanțului de evenimente nefericite din anul precedent. Cele patru eclipse din acest an aduc cu sine mai puține turbulențe decât cele din anii trecuți. Ele vizează în primul rând introducerea unor noi forme de comunicare, învățare și deplasare –

BERBEC

Mergeți pe-același drum

Cei mai mulți dintre dvs. în­cep 2021 știind foarte bine ce vor. Continuați proiectele demarate anul trecut. Aveți șanse mari să le finalizați. În măsura în care obiectivul dvs. este legat de via­ța socială, ma­rea conjuncție Jupiter-Saturn vă asi­gură sprijinul prietenilor sau or­ganizațiilor preo­cu­pate de aceeași cauză. Vă puteți direcționa energia către proiecte legate de învățământ, de relațiile cu străinătatea sau de re­suscitare a cul­turii. Implicându-vă în asemenea planuri, veți putea con­stata că vă crește prestigiul și sunteți luați drept model.

BANI: Năbădăiosul Uranus schimbă mereu contex­tul. Surprizele plăcute se prefi­gu­rea­ză în perioada 16 aprilie-9 mai. Fiți cât se poate de prudenți în preaj­ma datelor de 17 ianuarie, 17 fe­brua­­rie, 15 iunie și 24 decembrie. Eclipsa de Lună din 19 noiembrie poate aduce schimbări de fond.

CARIERĂ: În mai și iunie, probleme de ordin cas­nic sau gospodăresc vă pot îm­piedica să vă dedicați carierei. De la mijlocul lui august și până la mij­locul lui septembrie vă vine să fiți autoritari cu colaboratorii. Per total, vă vine mai ușor să vă afir­mați.

DRAGOSTE: După 6 ianuarie vă apucă nevoia de independență. În cea de-a doua parte a lunii puteți lua decizii ne­cugetate. Dacă sunteți burlaci, e mai bine să rămâneți neangajați.

SĂNĂTATE: Cu energia stați ceva mai bine de­cât anul trecut, dar nevoia de somn rămâne pronunțată. Tensiu­nea ar­te­rială și zona capului pot ridica pro­bleme pe final de vară.

TAUR

Fiți mai flexibili și ascultați-vă intuiția

Viața dvs. a fost bul­­versată de Ura­nus încă din 2018, iar în 2019, planeta vă cu­treieră zodia, pe care o va părăsi abia în apri­lie 2026. Anul acesta aveți nevoie de toată răbdarea dvs. cea proverbială ca să vă acordați la schim­bările de ritm care se produc în preaj­ma datelor de 17, 20 și 21 ianuarie, 17 februarie, 15 iunie, 1 iulie și 24 de­cem­brie. În jurul acestor date ar fi bi­ne să luați lucrurile ușor, pas cu pas, și să renunțați la ce­lebrul dvs. “nu!” la adresa unor provo­cări greu de su­por­tat. Penultima eclip­să a anului, cea de Lună din 19 de­cem­brie, are loc în zo­dia dvs. și vă in­vită să fiți mai flexi­bili, mai ales din punct de vedere emo­țional, în familie și față de femeile din viața dvs. Renunțați de rgulile prea fixe de care vă țineți și ascultați-vă intuiția.

BANI: Taurii fără bani sunt o ade­vărată raritate, dar și la ca­pi­tolul venituri, o atitudine deschisă față de nou este binevenită. Mai cu sea­mă după celelalte eclipse, care se pe­trec pe 26 mai, 10 iunie și 4 decem­brie.

CARIERĂ: Ați crezut că măcar în această zonă lucrurile rămân neschimbate? Ei bine, v-ați în­șelat. Dar noile direcții care se deschid înaintea dvs. pot fi tentante.

DRAGOSTE: Vă vine deosebit de greu să vă adaptați cerințelor partenerului dvs., mai ales între 9 ianuarie și 4 martie.

SĂNĂTATE: În aprilie vă pot ne­căji tensiunea și ar­ticulațiile. O sensibilitate la plămâni și rinichi poate să reapară între 28 sep­tembrie și 18 octombrie.

GEMENI

Stați pe loc și trageți concluzii

Anul acesta va trebui să vă con­­fruntați cu eclipsa de Soare din semnul dvs. din 11 iunie. Băr­bații vor fi mai a­fec­tați de ea de­cât femeile zodiei, dar toți re­pre­zen­tanții ei vor trece prin­tr-o criză de identitate. Primele două pe­rioa­de în care Mercur este re­tro­grad, obligându-vă să du­ceți la capăt lucruri neter­mi­nate, sunt 31 ianuarie-22 fe­brua­rie și 30 mai-22 iunie. A­ceasta din urmă e cea mai grea, o dată pentru că se pe­tre­ce în semnul dvs. și pentru că în ace­lași interval pică și eclipsa men­țio­nată. E o pe­rioadă de stat pe loc, tras concluzii și finalizat restanțe. Nu încercați să le rezolvați din­tr-odată, ci rând pe rând. Ultima retro­gra­dație se petrece între 28 sep­tem­brie și 18 octombrie și e mai ușoară. De revizuit sunt mai ales modelele men­tale, deoarece toate retro­gra­dațiile se petrec anul acesta în sem­ne de aer.

BANI: Prindeți curaj să vă lan­sați în noi întreprinderi în intervalul 24 aprilie-11 iunie. Nu in­trați însă prea mult în eco­nomii.

CARIERĂ: Unii rivali vă plachează din umbră și pot fi periculoși între 7 ianuarie și 4 martie.

DRAGOSTE: Trei dintre cele patru e­clipse ale anului, cele din 27 mai, 11 iunie și 4 decembrie pun la încercare cuplurile stabile.

SĂNĂTATE: În noiembrie și până pe 13 decem­brie sunteți susceptibili să faceți in­fecții sau să aveți probleme cu com­poziția sângelui.

RAC

Proiecte noi

Luna, cea care vă guvernează, continuă să-și exercite in­flu­ența asupra lui 2021 până pe 20 mar­tie. Până atunci, ar fi util să vă în­toar­ceți cu gândul în urmă cu șapte ani (2012-2013), pentru a vedea ce proiecte începute atunci, mai ales dintre cele legate de casă și familie, au putut fi finalizate și în ce măsură. Cele care n-au func­ționat ar tre­bui lăsate în urmă înainte de echi­noc­țiul de primă­va­ră. Pe parcursul anului astrologic ce în­cepe atunci, se profilează noi pro­iecte.

BANI: În urma marii conjuncții din decembrie anul tre­cut, apare posibilitatea de a gândi alt­fel investițiile, mai ales până în mar­tie și apoi în ulti­mele două luni ale anului. Unele afa­ceri se pot derula cu sau prin in­termediul prietenilor.

CARIERĂ: În următorii doi ani, vă veți concentra mai mult asupra carierei decât asupra vieții familiale. Începând din iulie, n-ar strica să vă cultivați o atitu­dine pozitivă.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu care au rezistat multiplelor încercări, în special cele care au început în 2017, se confruntă cu probleme mai mici din partea partenerilor, dar între 24 aprilie și 11 iunie pot fi tentați să renunțe.

SĂNĂTATE: Dintre cele patru eclipse ale anului, două vă pot provoca pro­bleme la sen­sibilul dvs. stomac. E vorba de cea din 27 mai și cea din 19 noiembrie.

LEU

Dorință de afirmare în creștere

Vă place să vă manifestați crea­tiv, dar nu când vi se impun restricții. Tocmai la acest ca­pitol sun­teți puși la în­cercare în 2021, când dife­rența între reu­și­tă și eșec o va face capacitatea dvs. de adaptare la niște condiții date. Pentru Leii care au im­presia că în ultima vreme au fost retro­gra­dați la statutul de pisi­că, e im­portant de știut că dorința și vo­ința de afir­mare vor crește între 12 iunie și până pe 29 iulie. Dacă do­riți însă ca rezultatele să fie de durată, ac­ționați cu considerație față de ceilalți.

BANI: Cumpăniți-vă atent deci­zii­le în ianuarie și februa­rie, verificând meticulos datele proble­mei. Din august și până la jumătatea lui septembrie, vă simțiți motivați să luați noi inițiative.

CARIERĂ: Relațiile cu șefii de­curg ciudat pe parcursul anului. Vă puteți aștepta la un exces de autoritate între 7 ianuarie și 4 martie, și la schimbări imprevizibile după 20 august, ce se accentuează în preaj­ma eclipsei din 11 no­iem­brie.

DRAGOSTE: Nu e obli­gatoriu ca re­lațiile stabile să se rupă, dar de­cizia nu e la dvs. Partenerul pri­vește cu obiectivitate relația și ar dori să o continue, dacă țineți mai mult seama de nevoile lui.

SĂNĂTATE: Vechi infecții ale sis­­­temului urogeni­tal se pot reactiva începând de la finele lui aprilie, intensificându-se în mai și până pe 11 iunie.

FECIOARĂ

Ambiții profesionale

Simțiți – și pe drept cuvânt – că e nevoie să vă revizuiți modul de a comunica, în special în familie, dar și atunci când ieșiți în lu­me. Acesta este scopul a trei dintre cele patru eclipse ale acestui an, în urma cărora vă veți putea decide dacă doriți să vă mutați, să cum­pă­rați sau să vindeți locuințe sau pă­mânt său să vă raportați altfel la bunurile familiei. Dorința și puterea de afirmare vă cresc între 31 iulie și 15 septembrie, când puteți să vă lan­sați în proiecte personale.

BANI: Toamna se numără bo­bocii, dar între 28 septem­brie și 18 octombrie numărați-i pe cei de anul trecut, ca să aveți o proiecție rea­lis­tă despre câștiguri.

CARIERĂ: Va fi un an de am­biții profesionale îm­plinite. Fiți atenți ca ele să con­cor­de cu me­diul în care le afirmați și nu vă lăsați amețiți de laude. Am­bi­anța legată de muncă va fi mai im­portantă decât câștigurile. Evitați decizii mâ­nate de ambiție sau de con­juncturi efemere.

DRAGOSTE: După un început de an mai nicicum, Venus aduce un strop de armonie în­tre 26 februarie și 21 martie. Dar cea mai pozitivă perioadă a anului se anunță 14 mai-20 iunie. Niște ne­cla­ri­tăți legate de bani și iubire pot fi limpezite.

SĂNĂTATE: Sub nicio formă nu vă apucați să mun­ciți noaptea. Această re­co­man­dare este valabilă pentru o perioadă de doi ani și ceva.

BALANȚĂ

Transformări

Un rol deosebit îl va juca în viața dvs. dobândirea de noi cunoștințe. Schimbarea pers­pectivei mentale va duce probabil și la schimbarea anturajului. Dar și imaginea dvs. publică se poate transforma. Unii dintre dvs. vor alege să-și extindă studiile. Pentru alții va fi vorba despre participarea la efortul școlar al co­piilor. Ori vă puteți implica activ în proiecte cu fi­na­litate educațională. Fiindcă cele trei retro­gra­dații ale lui Mercur de anul acesta se petrec în semne de aer, vă va fi mai ușor să lu­crați pe intelect și comu­nicare. Important este să în­cepeți anul cu ordine, ca să nu pierdeți timp prețios căutând.

BANI: Luați cu asalt diverse proiecte între 7 februarie și până în martie, dar, deși ide­ile dvs. pot fi inspirate, nu e cazul să acționați în forță. Fiți cu băgare de seamă în preajma lui 17 ia­nuarie, 17 februarie, 15 iunie, 4 și 24 decembrie.

CARIERĂ: Începeți anul cu chef de muncă și el va spori pe parcurs. În ianuarie și februarie n-ar trebui să credeți orbește în ceea ce vă spun colaboratorii, unii dintre ei ar putea avea interes să vă ascundă realitatea.

DRAGOSTE: Perechea nu mai încearcă să se impună cu tot dinadinsul, după 6. Din 22 martie, Venus o va incita la tandrețe, până pe 15 aprilie. În august și la începutul lui septem­brie, e rândul dvs. să deveniți autoritari.

SĂNĂTATE: Până în februarie, aveți probleme legate de picioare și circulația limfei. Dureri de cap și probleme digestive pot apă­rea în august-septembrie.

SCORPION

­Două priorități: familia și natura

Saturn și Jupiter în Vărsător vă cer să vă faceți ordine în viața de familie. Situații din trecut, posibil din copilăria mică, vin să vă bântuie. Ar fi un an potrivit pentru a le înfrunta și asimila. Vorbiți cu rudele dvs., inclusiv cu cele prin ali­anță, evocați evenimente care v-au marcat, ce­reți-le să vă povestească cum v-au perceput în di­ver­se ipostaze ale creșterii. Asta vă poate ajuta să vă convingeți că ați fost urmăriți mereu cu atenție și cu iubire. De pe această fundație, o să puteți abor­da viața cu mai multă încredere. Mulți dintre dvs. se pot decide să facă îmbunătățiri prin casă ori să achiziționeze pământ.

BANI: După fiecare dintre e­clip­sele din 27 mai, 11 iu­­nie și 4 decembrie, perspectiva dvs. asupra modalității de-a câștiga bani se schimbă. Examinați felul în care comunicați pe acestă temă și adu­ceți îmbunătățiri.

CARIERĂ: Preocupările familiale vă pot dis­trage de la carieră. La fel și dorința de a evada mult mai mult în natură. Cu excepția pri­măverii și a toamnei, nu sunteți prea motivați să vă faceți remarcați.

DRAGOSTE: Dvs. sunteți cei ce trebuie să faceți efortul de-a păstra un echi­libru în cuplu – dacă vreți să păstrați cuplul. Pe­re­chea dvs. nu știe multe, mai ales în februarie și între 16 aprilie și 9 mai.

SĂNĂTATE: Dureri de cap sau legate de in­tes­tinul subțire vă pot sâcâi de la mijlocul lui august și până pe 16 septembrie.

SĂGETĂTOR

Organizare și disciplină

Nu vă lipsesc ideile, însă trans­formarea lor în reali­tate va fi mai dificilă până la înce­putul verii. A venit vremea să vă strân­geți multi­plele cu­noș­tin­țe din diverse domenii, pe care le-ați adunat, și să începeți să le structurați. Aceia dintre dvs. care reușesc să le îmbine într-un ta­blou coerent au de câștigat pe plan personal, iar cei din jur au multe de învățat de la ei. În cazul în care nu procedați organizat și disciplinat, veți avea parte de neliniști și frustrări, pe măsură ce în­cercați tot felul de lucruri noi, fără a le duce la capăt.

BANI: Ați scăpat, majoritatea dintre dvs., de niște obligații ori datorii punctuale, dar din primăvară și până-n toamnă mai sunt de fă­cut ajustări la capitolul afaceri. Intervalele favorabile sunt finele lui februarie – începutul lui martie, apoi 6 noiembrie-19 decembrie.

CARIERĂ: Pe sfârșit de vară, dorința de afir­mare crește, iar rezultatele cele mai semnificative vin în prima jumătate a lui sep­tem­brie. Ca să evitați surprizele, nu confundați colegialitatea cu prietenia.

DRAGOSTE: Formele de conviețuire de pâ­nă acum vor cam trebui reexa­mi­nate, ca urmare a eclipselor din 27 mai, 11 iunie și 4 decembrie.

SĂNĂTATE: Problemele legate de insomnii, gambe și circulația venoasă se pot intensifica în ianuarie și februarie.

CAPRICORN

Energie plutoniană

V-ați retras, majoritatea, pe vârf de munte, din decembrie 2017 și până pe final de 2020. Cu o desagă plină de poveri. De unele ați scă­pat, dar parcă v-a mai scăzut curajul de-a vă con­frun­ta cu cele rămase. Dar aveți destulă voință ca să vă mobilizați. Pluton, planeta puterii, e cu dvs. pâ­nă în martie 2023. S-ar putea să doriți să vă puneți la adă­post față de orice primejdie, exercitând con­trol. O mai bună direcționare a copleșitoarei energii plu­­toniene este explorarea lumii interioare, prin terapie psihologică, studierea științelor esoterice etc.

BANI: Puteți folosi experiența acumulată și consolidată ca bază pentru ceva nou. Des­chiderea va fi cu folos – sunteți specialiști ai ris­cului controlat. Proiectele care încep până în martie pot trece printr-o triere, iar din noiembrie știți clar ce e de păstrat și dezvoltat.

CARIERĂ: Se poate ca unele persoane, care vă doresc răul, să vă facă un bine. Lu­crați frumos cu echipa în mai și iunie, dar feriți-vă de mici neînțelegeri în iunie.

DRAGOSTE: Multe se pot suci în jurul datelor de 17 ianuarie, 17 februarie, 15 iu­nie, 4 și 24 decembrie, deci nu vă faceți planuri ferme.

SĂNĂTATE: În preajma eclipselor din 27 mai, 11 iunie și 4 decembrie, e bine să vă menajați ficatul, umerii, coapsele și șoldurile.

VĂRSĂTOR

­Șanse mari să fiți unici

Doar dacă ați fi trăit în 1405, ați fi avut oca­zia să vă dezvoltați unicitatea în același fel cum veți avea șansa să o faceți pe parcursul acestui an, când beneficiați de efectele marii conjuncții Saturn-Jupiter în semnul dvs. Până în martie, acest val de energie vă trezește încrederea în origi­na­litatea dvs. și în capacitatea de-a organiza acțiuni so­ciale sau umanitare. Visurile dvs., odată con­tu­rate, vă pot duce departe. Cu condiția să respectați justa măsură, în special până în martie, când s-ar putea să fiți tentați de prea multe proiecte deodată. Nu uitați că graba strică treaba mai ales pe 17 ia­nuarie, 17 februarie, 15 iunie, 4 și 24 decembrie.

BANI: Până în februarie, v-am sfătui să stați cuminți, căci evoluați într-un context destul de neclar. Între 23 iulie și 15 septembrie, apar mai multe posibilități de-a vă lansa într-o afa­cere nouă.

CARIERĂ: Au mai rămas câteva persoane care vă subminează, dar puterea lor e diminuată considerabil, iar între 11 septembrie și 7 octombrie sunteți susținuți. Nu vă apucați însă să-i contestați pe șefi în noiembrie și decembrie.

DRAGOSTE: Pentru ca cineva să vă tenteze să intrați într-o relație serioasă ar trebui să fie la un nivel deosebit de SĂNĂTATE: Mai ales cei care au mai suferit de infecții ale aparatului uro-ge­nital ar trebui să fie atenți la orice semn de revenire a acestora.

PEȘTI

Un an cu sfătuitori

Să nu vă sperie faptul că în primele două luni ale anu­lui nu prea vă găsiți direcția. Niște unii trag niște sfori, acolo sus, iar destinul dvs. stă să se schimbe. Pentru a bene­ficia la maximum de aceste transformări, e nevoie să vă faceți ordine în rela­țiile familiale și priete­nești. Cu cine nu ați mai vor­bit de mult? Cine v-a influențat cel mai mult în copilărie? Cum au fost primii dascăli și colegi? Trăiți o perioadă de entu­ziasm care trebuie tempe­rată cu sfaturi bune. Ca să nu exagerați, consulta­ți-vă permanent prietenii. Mai ales după eclipsa de Soare din 11 iunie, veți simți de multe ori ne­voia de-a vă retrage, de-a sta de vorbă cu duhov­nicul dvs. sau cu un mentor. Ori de a vă dedica unei practici spirituale.

BANI: Între 22 martie și 15 aprilie puteți ve­dea primele roade ale unei noi iniția­ti­ve, întreprinse până pe 7 ianuarie. A doua jumătate a lui mai se prefigurează încă o perioadă prosperă, dar apoi vă apucă cheful de cheltuială.

CARIERĂ: E necesar să vă redefiniți modul de a interacționa cu șefii, după eclip­­sele din 27 mai și din 4 decembrie. Dacă reușiți, noul format va funcționa bine nouă ani.

DRAGOSTE: Principalul dvs. obiectiv pentru acest an ar trebui să fie să nu vă jucați cu sentimentele altora, să aveți curajul să fiți autentici. Mai ales în ianuarie și februarie. O po­veste pasională poate începe în frumoasa lună mai.

SĂNĂTATE: Respectați orele de odihnă și țineți-vă departe de orice v-ar putea încărca ficatul.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian