Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un dar pentru toată viața

* Vara aceasta, în loc de cartea de vi­zită obiș­­nuită a lunii Iulie, vă oferim o surpriză: reeditarea primului volum din seria LEACURILOR DE SĂ­NĂ­TATE, ce au fost publi­cate în „BIBLIOTECA «FOR­MU­LA AS»”. Epuizate rapid la prima ediție și so­licitate de cititori, ele vor fi retipărite integral, de la „A” la „Z” *

Vă așteaptă o pu­blicație de ex­cepție. În com­pa­rație cu su­tele de cărți și reviste de­dicate trata­men­telor natu­ris­te, lea­cu­rile pe care vi le pro­punem au un avan­taj uriaș: au fost „trăite în di­rect”. Ele apar­­țin unor oameni ca­re s-au vin­decat cu ele, i-au aju­tat să în­vingă boala, au sal­vat, ade­sea, vieți. Pu­blicate de-a lun­gul vre­mii în pa­ginile „For­mulei AS”, ele sunt ro­dul gene­rozității ini­mo­șilor citi­tori ai re­vistei, ca­re au dorit să-și pună ex­pe­­riența do­bân­dită în lup­ta cu boa­la, în sluj­ba altor oa­meni, aflați pe pa­tul de su­fe­rință. Un gest de o u­manitate pro­fundă, care pe lân­gă utili­ta­tea i­me­­­diată, are și pe­cetea da­rului sufletesc, atât de im­por­tant când e vor­ba de vin­de­care. Nerăs­plă­tiți cu averi, „autorii” lea­curilor sunt răs­plă­tiți înzecit de re­cu­­noș­tința ce­lor pe care i-au ajutat să se vin­de­ce și, uneori, să tră­­ias­că.

Vor fi reeditate cinci volu­me de „Lea­curi de să­nă­tate”. Mate­rialul a fost struc­turat pe litere, de la A la Z, ce vor fi în­scri­se vizi­bil, pe co­perta fie­cărei tipărituri. Pri­mul volum a și apărut pe piață. Îl găsiți la toate chioș­curile de presă din țară și Bu­curești.

Spor la citit!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian