Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

MAGIE POPULARĂ – Frăția codrului

– Credințe legate de puterea arborilor de a ne influența viața –

Stăpânul munților: BRADUL

Foto: Shutterstock – 2

Este arborele cel mai „cântat” și mai iubit de ro­mâni, prezent în toate momentele esențiale ale vieții (naș­tere, căsătorie, moarte). Năs­cut la munte, se adap­tează greu când e transplantat în locuri străine. Adus la câmpie va aduce ghinion celor care l-au „dez­ră­dă­ci­nat”, nerespectându-i „ur­sita”. De aceea, există su­pers­ti­ția că, acolo unde s-a plantat brad lângă o casă, fa­mi­lia se va destrăma, se va ri­sipi, iar membrii ei vor avea par­te de nenorociri (boli, dis­pariții, moarte), fiind atinși de „blestemul bra­dului” (chiar dacă cei care l-au sădit au făcut aceasta din dra­goste și admirație). Alt­­minteri, el are puteri pro­­tec­toare, și primăvara, când oi­le plecau la munte, erau tre­cute prin fumul ob­ținut din ce­tină pusă pe foc, con­si­de­rându-se că ast­fel, în timpul verii, tur­mele vor fi păzite de boli și de colții animalelor de pra­dă. Se mai spune că atunci când brazii fac mulți „cucu­ruzi” (conuri femeiești) și împrăștie po­len bogat, anul va fi îmbelșugat. Bradul era con­siderat atât de sfânt, în­cât oa­me­nii, mai ales cio­ba­nii, își făceau cru­ce în fața lui și-și măr­tu­ri­seau păca­tele. Și tot ciobanii, care nu puteau să pă­ră­sească stâ­ne­le și să coboare la vreme de sărbători din mun­te, mes­tecau muguri de brad în loc de anafură și-și fă­­ureau lumânări din ră­și­nă. Tot acolo, în codri, se cons­­truiau „biserici de brazi”, unde se căsătoreau în taină, fără zestre, ti­nerii care din diferite motive nu puteau obține acor­dul părinților. Și, nu de puține ori, un brad bătrân era înzestrat cu putere de judecător, în fața lui dez­bă­tân­du-se „pricini” și ne­înțelegeri. Rășina to­pită, ames­te­ca­tă cu ceară de al­bine, seu de vită, unt proaspăt și pul­beri din diferite plan­te medicinale, era folosită pentru obți­nerea unor ali­fii care vin­decau răni, „bube rele”, ar­suri etc.

Împăratul pădurii: STEJARUL

Rolul complex al bra­dului din spațiul muntos este pre­luat la deal și la câmpie de stejar, un ar­bore prețuit și respectat, fiind considerat un simbol al pu­terii și dăi­nuirii. Lemnul lui era ales pentru „tălpile” (temeliile) ca­selor, bisericilor, morilor, pen­tru construirea sau con­fecțio­narea „troițelor”, butoa­ielor, ro­ților de care, să­niilor etc. Este asociat cu chipul marilor eroi, al lup­tătorilor, care i se închinau îna­inte de a porni la lup­tă pentru a căpăta forță. Din ace­lași lemn se făcea și „butucul mortu­lui”, care se în­gro­pa în locul trupului celor morți departe de casă. Un bu­tuc îmbrăcat în hainele celui decedat.

În medicina populară, coaja, frunzele și ramurile tinere de stejar erau folosite pentru ceaiuri, îm­potriva hemoragiilor de tot felul sau în scăldă­toare, contra reu­matismului și bolilor de piele.

Arborele cel sfânt: TEIUL

Dintre toți copacii pădurii, nici unul nu este în­zes­trat cu atâtea proprietăți protectoare ca teiul. Teiul nu este trăsnit de „Sântilie” în timpul furtu­nilor de vară, iar, sub coroana lui, omul este ocro­tit de spiritele răuvoitoare, care n-au curajul să in­tre în umbra lui. În vechime, la țară, oamenii bolnavi erau culcați sub tei pentru a-și regăsi sănătatea (cei tul­burați sufletește sau cu boli ale aparatului res­pi­ra­tor), iar îndrăgostiții erau convinși că le bine­cu­vân­tează iu­birea. Frun­zele de tei, alături de cele de nuc, duse la biserică de Rusalii și sfințite de preot, apără casa de furtună și trăs­nete. Când plouă cu pie­tre, o singură crenguță din acest tei sfințit, arun­cată afară, face să înce­te­ze grin­dina. De ase­me­nea, în construcția lo­cu­in­țelor, o sin­­gură bârnă, o scân­dură, o bucată cât de mică din lem­­nul teiului va apăra casa de fulgere și trăsnete. Poa­te din cauza asta, din trunchiul teiului se con­fec­ționează până în zilele noas­tre obiecte cu des­tinație rituală sa­cră: iconostase, toacă de biserici și mânăstiri, icoane, copăițe de îmbăiat prun­cii, lea­găne. Din fire împletite din coajă de tei se face sfâr­cul bicelor cu care se pocnește în timpul săr­bă­torilor de iarnă, pen­tru alungarea spi­ritelor malefice.

Zodiacul copacilor

Bradul (Misticul)

02 – 11 ianuarie, 05 – 14 iulie

Nativii acestor perioade sunt per­soane frumoase, severe și reci, că­rora le plac bijuteriile și parfu­mu­rile, locuințele elegante, fastuoase, călătoriile, mai ales în străinătate. Sunt longevivi, dar e greu de trăit cu ei, de­­oarece au o fire pretențioasă, capricioasă, sin­gu­ra­tică. Nu sunt influențabili, sunt tăcuți, intro­vertiți și nu prea veseli. În dragoste, le place să pri­mească mai mult decât oferă și nu sunt niciodată mulțumiți. Au o in­teligență peste medie, nu suportă medio­cri­ta­tea, sunt înclinați spre studii, spiritua­litate. Sunt loiali fa­ță de prieteni, care nu sunt prea numeroși, selecția lor fiind severă.

Ulmul (Moralistul)

12 – 24 ianuarie, 15 – 25 iulie

Fizic, nativul în zodia Ul­mului este o persoană ro­bus­tă, frumoasă, atletică, genul după care se întorc privirile când trece pe stradă. Cu toate acestea, nu încearcă să-și pună fizicul în valoare, iar cu trecerea ani­lor și înain­tarea în vârstă are ten­din­ța de a se în­gră­șa. Se îm­bra­că prac­tic, pentru a se simți bine în ți­nuta respectivă. Are o fire calmă, pa­cifistă, se mul­țu­meș­te cu puțin și evi­tă com­pli­cațiile. Este de o sin­ce­ritate de­zar­mantă, având multă în­cre­dere în oa­meni. Spiritul său moralist îl face ade­sea insupor­tabil, iar cu cei apro­piați de­vine adesea tiranic. Știe să-și folo­seas­că in­flu­ența, iar pre­tențiile lui sunt de obicei pro­por­ționale cu dra­gostea pe care o poartă. Este o fire ge­neroasă și po­se­dă simțul umo­ru­lui.

Chiparosul (Fidelul)

25 ianuarie – 3 februarie, 26 iulie – 4 august

Este un tip perfect adap­ta­bil îm­prejurărilor și con­dițiilor de viață. Se mulțumește cu puțin și nu-și pro­pune să devină celebru. Îl in­te­resează bună­sta­rea, de­testă singurătatea și de aceea va fi înconjurat de o familie nu­me­roasă. Se lasă condus în viață, îi plac me­sele copioase, siestele pre­lungite, reveriile. Este fidel în iubire până la moar­te și se îndrăgos­teș­te o singură dată, pentru tot­dea­una, străduin­du-se să-și păstreze dragos­tea. Are o fire me­ditativă, cal­mă, plăcându-i să trăiască li­niș­tit, în mijlo­cul celor pe care-i iubește. Aceasta nu în­seam­nă că via­ța alături de el nu poate fi monotonă, plic­tisitoare.

Plopul (Pesimistul)

4 – 8 februarie, 1 – 14 mai, 5 – 15 august

În tinerețe este înalt și frumos, dar îmbătrânește urât, deoarece su­fe­ră un pro­ces de decădere, des­cu­ra­jare, de­lă­sa­re, îm­potriva căruia nu lup­tă. Trebuie să-și aleagă foarte bi­ne așezarea în care vrea să tră­iască, de­oa­rece nu orice loc este favorabil dez­vol­tării sale. În apa­ren­ță pare puternic, dar în rea­li­ta­te su­feră pentru cele mai mărunte lucruri, fiind în per­ma­nență măcinat de dureri ascunse. Pare boem, puțin materialist, dar în realitate este diabolic de pri­ceput în a câștiga bani. Este foarte organizat, se gândește la viitor, dar arareori este fericit în căs­nicie, fiind prea sen­sibil, independent și ascun­zân­du-și veșnic proble­mele printr-o indife­ren­ță fal­să, stu­dia­tă, surâzătoare. Își tratează partenerul cu ne­sin­ce­ri­ta­te. Disprețu­iește munca manuală. Este po­sibil să aibă accidente în viață.

Simborina (Optimistul)

9 – 18 februarie, 16 – 23 august

Un om solid, musculos, care se adaptează ușor în orice împrejurare, oricăror circums­tan­țe. Are mania gran­dorii, vi­sează deseori luxul și confortul, dar poate dormi la fel de bine și sub cerul liber. Este deschizător de drumuri, hotărât, decis, tranșant, im­punându-și opi­­niile, necunoscând sensul cu­vân­tului „timiditate”. Une­ori pare susceptibil și nu suportă glu­mele care se fac pe seama lui. Alteori se pune singur în situații mai puțin plăcute, deoarece este lipsit de cel mai elementar simț de prevedere. Nu are discernământ suficient și con­­sideră că are drep­tate întot­dea­una, încăpă­țâ­nân­du-se să ducă la înde­plinire ceea ce consideră el că este bine. Este exce­siv în toate privințele și va avea o viață profesională agitată.

Pinul (Rafinatul)

19 – 28 februarie, 24 august – 2 septembrie

Dotat cu simțul esteticului, rafinamentului, de­co­ra­tivului. Îi place să trăiască într-un cadru agrea­bil, altfel nu se poate dez­vol­ta. Îl interesează deco­ra­țiu­nile, este activ, curajos, suportând ad­ver­sitățile cu ca­pul sus. Rapid și efi­cient, nu se teme de nimic. Este sociabil, prietenos, amabil, dar prin faptul că iubește mai mult propriul confort devine ego­ist. Punctul său vulnerabil este dragostea. Fire pasio­nală, se aprinde repede, se avântă în grabă, și când își re­găsește lu­ci­ditatea este deja prea târziu. A pier­dut tot ce câștigase prin inteligență și orga­nizare. Zodia pinului este favorabilă mai ales fe­meilor.

Salcia (Melancolicul)

1 – 10 martie, 3 – 12 septembrie

Frumos, trist, vulnerabil. Misterios, plin de gân­duri ascunse, confuze, pe care nu reușește să le or­do­ne­ze, să le exprime. Iubește căl­dura, parfumurile, tră­iește din plin prezentul, bucuria clipei, nu lasă să-i sca­pe nici cea mai mică bucurie. Aerul său languros, vul­nerabil, dulce, este aparent și poate păcăli pe un nea­vizat. În rea­li­tate, este o fire hotă­râtă, bine orien­tată, cu simțul înnăs­cut al libertății. Nu-i place să comande, să in­fluențeze, să manipu­leze. Are o fire ro­mantică, poe­tică, de unde și aerul de melancolie. Via­ța sen­ti­mentală a unei sălcii ar putea fi calmă, da­că nu ar avea un gust pro­nunțat pentru iubirea tră­dată. Îi place să fie tră­dată și să trădeze. Suferințele din dra­gos­te fac parte din viața sa, le iubește, le atra­ge, le pro­voacă, dra­gos­tea tră­dată fiind o pasiune a vieții sale.

Teiul (Falsul burghez)

11 – 20 martie, 13 – 22 septembrie

Are mult farmec și știe să se ser­vească de el și, de asemenea, știe foarte bine să mintă, să disi­mu­leze. Cu toate că e născut pentru confort și securi­tate, poate accepta și con­diții mai modeste de trai. Are ur­cușuri și coborâșuri în viață. Își face vi­suri de mic burghez, speră sta­bi­li­tate, dorește respec­ta­bi­li­ta­te, își dorește calități burgheze, până la dis­perare. Ar vrea să aibă ră­dăcini pro­funde și n-ar lăsa deo­par­te un arbore genealogic. Din pă­cate, este in­sta­bil, vi­clean, sen­si­bil. Este de o gelozie ex­cesivă, uneori până la limitele rațiunii. Este un maniac al ordinii și cu­ră­țe­niei. Își găsește destul de greu echilibrul în cămin, în amorul conjugal. Cu vârsta are tendința de a se în­grășa.

Alunul (Magicianul)

21 – 31 martie, 24 septembrie – 3 octombrie

Un tip special, mic, delicat. Degajă un fluid magic care atrage, este dotat cu inteligență, sen­si­bi­li­tate. Nu cere nimic, se mulțumește cu puțin, se adaptează oricăror for­mule de viață, înțelege tot, sta­bi­leș­te empatie. Știe să placă, să se facă iubit când vrea, poate fi în același timp bun, generos, tandru, dar și malefic, nociv, rău, chiar diabolic. Totul la el este magic și în ciuda mo­destiei sale, nu trece niciodată neobservat. Profund ori­ginal, se spune că acționează în viață de-a-ndoa­selea. Nu este o ființă obișnuită și te poți aștepta la orice din partea lui.

Scorușul (Sensibilul)

1 – 10 aprilie, 4 – 13 octombrie

Are un aer fragil, dar în realitate este foarte re­zis­tent. Întotdeauna cu zâm­be­tul pe față, dar un zâmbet al autocon­trolului. Știe să-și pună în valoare cali­tă­țile, se îmbracă frumos, cu mult gust. Îi place liniștea și de aceea cedează ușor, având tendința de a se autoa­păra. Nu este egoist și aduce bucurii celor din jur, fă­când ges­­turi de altruism. Are un pronunțat com­plex de cul­pa­bilitate și se crede responsabil de orice în­tâm­plare ne­favorabilă. Raporturile sale cu se­me­nii sunt dificile, complicate, are o viață senti­men­tală foarte agitată. Nu poate ierta și trece cu ușurință peste o ruptură sen­ti­mentală.

Arțarul (Prudentul)

11 – 20 aprilie, 14 – 23 octombrie

Cel născut sub acest semn este foarte atent cu tot ceea ce se pe­tre­ce în jurul său, încercând să aleagă si­tua­țiile fa­vorabile lor, care nu im­plică ris­cul. În­dră­gește ordinea și dis­ci­plina pentru a-și putea organiza planurile, ordona gândurile. Ur­mează în viață regulile și căile sigure, verificate, fiind re­tractil atunci când in­tuiția îl aver­tizează că ar putea întâlni imprevi­zi­bi­lul. În relația cu semenii e corect, atent, plăcut, știind să fie par­te­ner agre­abil. Și-ar dori în adân­cul ființei să devină un erou, dar nu reușește, deoarece nici măcar nu încearcă. Totuși, orice pierdere de prestigiu este o adevărată injurie, insultă pentru el.

Nucul (Generosul)

21 – 30 aprilie, 24 octombrie – 11 noiembrie

Este o persoană sensibilă, calmă și profundă, ca­racterizată prin ge­ne­ro­zitate și dăruire. Se realizează cu suc­ces în latura materială a vie­ții și îi pla­ce să ofe­re din bunurile sa­le, mul­­țumirea celorlalți fiind și mul­țu­mi­rea lui personală. Este o ființă pu­ter­nică, stăpân pe sine, chiar și în cele mai dificile situații. Poa­te fi rănit de lipsa de re­cu­noștință de care are ade­seori parte, dar păstrează amă­ră­ciu­nea în adân­cul su­fle­tu­lui și nu-și schim­bă na­tura firii sale gene­roase. Nu-i plac dis­cuțiile inu­tile, măr­tu­risirile sen­ti­men­tale fa­cile, apreciind sen­ti­men­tele profunde, bine verificate.

Castanul (Nonconformistul)

15 – 24 mai, 12 – 21 noiembrie

Persoanele născute sub acest semn se ca­rac­te­rizează prin vioi­ciu­ne, mobilitate, nevoia de co­mu­ni­care, de schimbare. Nativul este interesat de ideile originale, noi, monotonia având un efect distructiv asupra lui. Are o ținută maiestuoasă, elegantă, și tinde spre per­­fec­țiune în toate laturile existenței sale. Sen­ti­men­tele pen­­tru el reprezintă ceva extrem de important și pre­țios și, fiindcă este loial și trăiește totul cu in­ten­sitate și dăruire, pretinde la rândul său să pri­mească în schimb sentimente la fel de înalte și fru­moase. Nu acceptă injus­tiția, nedreptatea, min­ciu­na, reacțio­nând imediat, fățiș, plin de curaj și îndrăz­neală. Pentru el, drep­tatea, ade­vărul sunt mai presus de ori­ce și nu pre­cu­pețește nici un efort, fiind capa­bil de sa­cri­ficii pen­tru menținerea și resta­bilirea lor.

Frasinul (Modestul)

5 mai – 3 iunie, 22 noiembrie – 1 decembrie

Are o înfățișare plăcută, dar îi place să treacă ne­ob­servat, deși prezența sa este destul de căutată, fiind un bun ascultător. Este discret, neplăcându-i să îm­prăș­tie zvonuri și vorbe, atent la ceea ce co­munică, cen­zurându-și, cân­tă­rindu-și vorbele. Este lipsit de sno­­bism și are oroare de vulgaritate, de tri­vialitate. Es­te un sentimental, deși nu iubește cu pa­siune. Este veș­nic ocupat, nu-i place să piardă vre­mea fără folos și ori­ce întreprinde duce până la capăt, plăcându-i lu­crurile temeinice, bine făcute.

Carpenul (Conformistul)

4 – 13 iunie, 2 – 11 decembrie

Carpenul este un copac frumos, dar frumusețea lui nu atrage. Cei aflați sub semnul lui în tinerețe arată foarte bine, dar odată cu trecerea anilor far­mecul se di­­mi­nuează, devenind din ce în ce mai puțin in­te­re­sanți. Au o ati­tu­dine bla­jină, calmă, dar glacială față de tot ceea ce-i în­con­joară. Acordă cea mai mare aten­ție formei, con­ți­nutul ne­ju­când un rol prea important pentru ei. Car­penul ur­mea­ză regulile și căile sigure, ve­rificate, și are ini­țiative proprii foarte rar și fără plăcere. Ia foarte greu o hotărâre de unul singur, temându-se să nu facă vreo greșeală. În schimb, are un simț foarte dezvoltat al res­­pon­sabilității și corec­ti­tu­dinii. Se pronunță îm­po­triva regulilor general ac­ceptate, și de aceea rareori pără­sește drumul drept, verificat de viață. În dragoste este cinstit și corect, mai mult decât oricare alt semn. Dar dacă viața îi cere să aleagă între dragoste și datorie, el o va alege fără nicio îndoială pe a doua.

Smochinul (Casnicul)

14 – 23 iunie, 12 – 21 decembrie

Nu este prea frumos, dar nici lipsit de un farmec oa­­re­care și prin urmare nu trece ne­ob­servat. Este foarte sensibil și ușor complexat, așa că nu se simte bi­ne oriunde. Are nevoie de spațiu și li­ber­tate, dar cel mai mult de căldură uma­nă. Îi este absolut in­dis­pen­sabil con­tac­tul cu familia și nu renunță la ea nici mă­car atunci când lucrurile nu se des­fășoară normal. Es­te foar­te cinstit, are simțul datoriei și muncește din greu pen­­tru a-și achita obligațiile casnice. Es­te dotat cu in­te­ligență practică, va evita cons­trân­ge­rile de orice fel și mizeria. Semnul dis­tinctiv al smo­chi­nului este sem­­­nul persoanei făcute pentru că­să­torie. Nu poate ju­ca rolul unui amant deoarece este plin de puri­ta­nism.

Mesteacănul (Delicatul)

24 iunie – solstițiul de vară

Cei născuți în această zodie sunt persoane gra­țioa­se, zvelte, cu alură elegantă, înzestrați cu vioi­ciu­ne. Sunt întruchiparea bunătății, nu abu­zea­ză de ospi­ta­li­tatea și încrederea celorlalți. Mesteacănul este reținut și plin de tact, nu-și im­pune pro­priul punct de ve­de­re, nu solicită nimănui nimic. Ac­țio­nează cu mo­des­tie și are un fel puritan de a fi, dar într-o formă elegantă, ma­nie­ra­tă, fără insinuări mo­ralizatoare. Este un eta­lon al simțului măsurii și al răbdării, nu suportă vul­ga­ri­tatea. Îi place să lucreze în liniște și cu toată firea lui delicată, se rea­lizează în activitatea pro­fe­sională. Compor­ta­men­tul său afectuos, re­ținut, se ma­nifestă în același mod și în dra­goste. Es­te fidel, loial, sen­ti­men­tal, fe­­rin­du-se de pasiuni prea tumul­tuoa­se. Are multă ima­ginație, fan­tezie, spirit sintetic și abordează în mod creator orice acti­vitate. Deși are în­clinații pentru mai multe do­menii, obține cele mai mari succese în do­me­niul artei. Unicul său de­fect este acela că e prea puțin co­mu­nicativ, fiind mulțumit de compania celor dragi și a unei biblioteci cu cărți bu­ne.

Mărul (Îndrăgostitul)

25 iunie – 4 iulie, 23 decembrie – 1 ianuarie

Rareori de statură înaltă, este to­tuși plăcut la în­fă­țișare. Are ceea ce se cheamă sex-appeal, far­mec și tandrețe din belșug. Se gân­dește per­ma­nent la dragoste, chiar și atunci când nu are parte de ea. Este un mare sen­ti­mental, un senzual, un ero­tic. Nu se resemnează la o că­să­torie lipsită de pa­siu­ne, nu se resem­nea­ză să iubească și să fie iubit. Este ge­neros, incapabil de cel mai ele­men­tar calcul, trăind de pe o zi pe alta, fă­când des datorii, pe care uneori le uită. Este inteligent și reflexiv, având un spirit de­duc­tiv. Deoarece este făcut pentru dragoste, va avea o via­ță sentimentală agitată.

Măslinul (Înțeleptul)

23 septembrie – echinocțiul de toamnă

Cu toate că este mic, nu este lipsit de farmec. Pre­dispus la boli reu­ma­tice, iubește soarele și suferă când nu are parte de el. Este un pacifist și un non­­violent, detestând orice com­pli­cație în existența sa. Deoarece este discreția întruchipată, se poate apela la el în caz de nevoie. Cu toate că e profund, bun și milos, este prea bun psiholog pen­tru a se lăsa păcă­lit. Respectă li­bertatea partenerului și nu este gelos.

Fagul (Ingeniosul)

22 decembrie – solstițiul de iarnă

Avântat și frumos, este cochet și su­plu, cu un aer de cuceritor. Face proiecte bine gândite, pe care le realizează în­tot­dea­una. Își organizează bine și cu multă grijă viața. Este foarte econom, aproape zgârcit, și nu-i place să împartă cu alții ceea ce adu­nă prin sudoarea frunții sale. Abil în relațiile cu semenii, știe să iasă cu fruntea sus din cele mai grele situații și întotdeauna are mai multe planuri, scenarii bine ascunse, pe care le folosește, le aplică în caz de nevoie. În dragoste are multă fantezie, este un soț excelent și-și dorește o familie numeroasă, cu mulți copii. Aspiră spre fericire și bogăție mate­rială.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian