Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția Formula AS

* Amos Oz, „Aceeași mare”, traducere și note de Marlena Bra­ester, Editura Humanitas Fiction (tel. 0723/68.41.94), 214 p.

Scriitorul israelian Amos Oz (1939-2018) a figurat mulți ani pe lista candidaților la Premiul No­bel pentru Literatură. Pasio­na­ții de lectură care i-au citit ro­ma­nele și eseurile traduse în vreo 40 de limbi (inclusiv la noi, în ampla serie de autor de la Humanitas) știu că îl merita. Dar mai știu și că, de când juriul Aca­de­miei Sue­deze e atins de pandemia corectitu­dinii politice și în ale­gerile lui au pon­dere alte criterii decât valoarea literară, Amos Oz nu avea șanse. (Cred că acest Nobel pentru Li­teratură și-a pierdut din prestigiu și a rămas cel mai mare premiu doar pentru valoarea lui în bani.) L-am citit și îl citesc cu mare admirație pe scriitorul israelian pentru că, deși în vasta lui operă reflectă realitățile spa­țiului natal, fiecare carte a lui e deschisă spre semnificații general umane. Am constatat că, adesea, un romancier care scrie mult ajun­ge inevitabil să se repete. Amos Oz se rein­venta de la un ro­man la altul, atât ca structură na­rativă cât și ca ti­pologie a perso­najelor cu perspec­tive diferite, ră­mânând însă capti­vant-surprin­zător prin poveștile intersectate.

„Aceeași mare”, publicat în original în 1999, e un roman cu totul special în bi­blio­grafia lui. Struc­tu­rată în scurte ca­pitole, care sunt tot atâtea poeme în proză, cartea e totuși un roman, a cărui epică avansează în flux și reflux de în­tâmplări, sentimente, emoții – o poveste „despre dra­gos­te și în­tuneric” spusă în valuri de voci ale personajelor. Abolind linia de demarcație dintre proză și poezie, magia textului novator te duce pe curenții ei marini spre mituri din Vechiul Testament sau din Elada, apoi te întoarce pe plaja civiliza­ției con­temporane prin inter­me­diul unor perso­naje de azi și al re­lațiilor dintre ele. Rezumată, po­vestea își pier­de splendoarea po­etică a textului atipic. Per­so­na­je­le principale că­ro­ra li se dă cu­vântul sunt Al­bert Danon, un con­silier finan­ciar sexagenar a cărui soție, Na­dia, a murit de curând de cancer, fiul lor, Rico, plecat într-o as­cen­siune solitară în Tibet, pentru a-și ostoi durerea pierderii mamei, iubita lui Rico, Dita, lăsată în gri­ja lui Al­bert, și contabila vârst­nică Bettine, care are o afecțiune spe­cială pen­tru colegul ei. Pe lângă alte per­sonaje secundare, inter­vi­ne din afară, postmodern, în câ­teva ca­pitole-versete, și Naratorul pentru care cuvintele au o bogăție de sen­suri metaforice. „Ca un avar care a adulmecat zornăitul au­­rului”, cuvintele îi aprind inspi­rația și-i duc jocul spre alte piste. Erotismul e mereu prezent în re­lațiile dintre personaje, triun­ghiuri amoroase întretăiate într-o bro­derie fină, cu fire discrete de iro­nie, mai ales când e vorba de im­pulsurile sexuale ale vârst­nici­lor. Tatăl rămas acasă își urmă­rește cu gândul fiul în aven­tura lui periculoasă pe înăl­țimi, iar monolo­gurile fiecă­ruia fac o punte peste talazu­rile ace­leiași mări în care se varsă râuri de întâmplări. O mare care e viața, cu mărun­ți­șurile și mărețiile ei și în care în­cap poveștile tuturor despre cău­tare și iubire, despre hazard și moar­te, despre încredere și rătă­cire, ba chiar și despre politică. La un moment dat Albert îi spune Na­ratorului: „În situația de față mulțimea urlă regele e gol și poa­te că din cauza asta copilul trebuie să strige altceva (…). Oricum zgomotul e mare, toată țara e nu­mai urlete, jurăminte, amulete, sur­le și trâmbițe. Sau invers, sar­casm usturător: toată lumea acuză pe toată lumea. Personal cred că orice critică a problemelor pu­blice trebuie să cuprindă până la douăzeci la sută denigrare, do­uăzeci la sută suferință și șaizeci – seriozitate chirurgicală. Altfel, cu toții ne insultăm, cu toții ne dis­prețuim unii pe alții, împrăș­tiem doar zvonuri și totul e îm­pânzit de rea-voință”. Amos Oz se referea la situația din țara lui, din urmă cu peste două decenii. Nu vi se pare că se potrivește și azi, la noi?

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian