Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cultura, mai tare ca pandemia – Festivalul Național de Teatru

– A început pe 6 Noiembrie și va trage cortina pe 14 Noiem­brie. Un eveniment de-a dreptul eroic, prezentat de trei dintre creatorii lui –

OANA CRISTEA GRIGORESCU, selecționer și director artistic al FNT 31

„Formatul online devine o realitate geografică”

La ora la care apare acest articol, Festivalul Național de Teatru se află în plină desfășurare. Vă îndemn să profitați de această ediție a festivalului online, com­plet gratuită, pentru a naviga pe site-ul www.fnt.ro, unde găsiți spectacole de teatru pentru toa­te gusturile, dar și pen­tru for­marea gustului. Chiar dacă nu obișnuiți să mergeți re­gulat la teatru, aveți ocazia să des­co­periți în FNT 31 genuri și este­tici teatrale, care își asumă dez­baterea unor probleme din so­cietatea românească de azi, care oferă perspective alterna­tive la lumea în care trăim.

În urma stagiunii pandemice 2020/21, impre­vizibilă și frus­trantă pentru artiști și public deo­potrivă, am căutat să promovăm noi moduri de funcționare a teatrului, de reorganizare adaptabilă și suplă a creației, capabilă să reziste restricțiilor impuse de valurile pandemiei. Ne-am forțat imagi­nația să născocească un alt fel de festival național, descentralizat în țară, în care dimensiunea virtuală se conjugă cu cea geografică. Teatrele selectate în FNT au programat la sediu spectacolul selectat și îl joacă „pe viu”, sub sigla FNT 31. Formatul online al fes­tivalului e, astfel, extins fizic, iar atri­butul național al FNT devine o realitate geografică. Nu în ulti­mul rând, pentru că ne-am despărțit ne­aș­teptat de artistul și președintele UNITER Ion Ca­ramitru, FNT îi oma­giază me­moria cu o secțiune come­morativă.

CRISTINA RUSIECKI, selecționer și director artistic al FNT 31

„Sfaturi de descrețit frunțile”

Recomandările se fac în funcție de gusturile (atât de diferite) ale fie­căruia, de zona de interes și, nu în ultimul rând, de cheful de moment. Dacă vreți să vă descrețiți fruntea, aș recomanda toată secțiunea Recreația: „Trilogia minelor”, pentru textul savu­ros și pentru in­terpretarea de zile mari, cu actori care ar putea concura cu oricare „cel mai bun actor” din lume; „Hoții” și „Tom și Jerry”, pentru umorul in­te­li­gent, sec și cinic, marca Florin Piersic jr. și Cristi Juncu. Dar și pentru omenia care dublează aparen­țele (vă las să vedeți singuri în care dintre spec­tacole). „Apres sky” e un performance simpa­tic foc, cu un băiat care rămâne înțepenit în tele­feric, timp de o noapte. „Chirița în carantină” poar­tă sem­nătura Adei Milea și are toate mărcile ei: mu­zică bună, umor cu carul și ener­gie cât cuprinde. Cui i-e dor de o comedie cu structură tradițională poate să vadă „Moștenirea norocului”. Tot pentru descrețirea frunților și pentru un plus de energie este și „Pam param”, cu conceptul și core­grafia Andreei Ga­vriliu.

După ce v-ați relaxat cu co­­mediile și atenția s-a îm­prospătat, dacă vreți ceva nou, experimental, vă reco­mand sec­țiunea de Instalații, cu con­vingerea că de aici vin cele mai multe înnoiri în limbajul teatral. Între cele două extre­me, avem spec­ta­cole clasice tratate în cheie diferită de până acum și avem spectacole puternice, care tratează pro­ble­mele lumii contemporane. Nu ratați „Verde tăiat”, un spectacol despre realitatea dure­roasă din țara noastră, care abordează tema mafiei lemnului. Din secțiunea Creația. Feminin vă reco­mand o pro­duc­ție cu o partitură actoricească excep­țională, cea a lui Emöke Kato, în „Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois”. Aș mai avea încă multe de reco­mandat, dar spațiul limitat mă cenzurează. Cine iubește ge­nerația de aur a actoriei românești trebuie neapărat să viziteze secțiunea „In memoriam Ion Cara­mitru”. Va găsi multe spectacole de top.

AURA CORBEANU, vicepreședinte UNITER, director executiv FNT

„A-i păstra memoria vie lui Ion Caramitru este o datorie națională”

Dispariția fulgerătoare a lui Ion Caramitru, care a întristat întreaga lume a teatrului românesc, a fost motivul pentru care am inaugurat o secțiune specia­lă dedicată memo­riei artistului. „In memoriam Ion Caramitru” reu­nește spectacole filmate pe scenele pe care marele artist a urcat în calitate de actor sau regizor, spec­tacole de teatru radiofonic al căror protagonist a fost (într-un arc de timp ce se întinde pe o jumătate de veac). A-i păstra memoria vie lui Ion Caramitru este o datorie națională. Pentru că el este un erou al zilelor noastre. Eu îi datorez ceea ce pot face astăzi, într-o evoluție «umăr la umăr», care se întinde pe o perioadă de 31 de ani. În toți acești ani, m-a format, am con­struit împreună, dar ca să putem construi, a trebuit să în­vățăm alături de el, dar mai ales să înțe­legem ce reprezintă cu ade­vărat spațiul cultural. Am con­struit îm­preună UNITER și manifes­tă­rile majore destinate publi­cului: Gala Premiilor UNITER, Gala Tânărului Actor HOP sau FNT – ca să le amintesc doar pe cele mai vizibile. Festivalul Na­țional de Teatru, chiar dacă a purtat, în timp, amprenta selecțio­ne­rilor și di­rec­torilor săi artistici, a avut permanent în fundal sprijinul major și im­pli­carea lui Ion Caramitru. (…)

Plecarea lui Ion Caramitru lasă un gol imens ale cărui proporţii şi semni­ficaţii se vor vedea în timp. Abia atunci se vor contura ampli­tudinea persona­lităţii sale, dimen­siunile ei neobişnuite. Abia atunci se va releva dimensiunea reală a pier­derii noastre…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian