Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Liber la uciderea păsărilor

CIPRIAN FÂNTÂNĂ (director de conservare în cadrul „Societății Ornitologice Române”): „Modificarea legii vânătorii poate duce la împușcarea unui număr de zece ori mai mare de păsări migratoare decât în prezent”

– Dezbinați, când e vorba de culoare politică, parlamentarii sunt „toți pen­tru unul”, când e vorba de uciderea păsărilor prin vânătoare. Greu de în­chi­puit, ce bucurie poate să existe în împușcarea unei amărâte de ciocârlii. Un alt domeniu în care vecinii noștri bulgari și unguri ne lasă repetenți –

Turturică

La început de Noiembrie, Comisia Eu­ro­pea­nă a trimis în judecată România pentru nerespectarea legii depozitării deșeurilor, fapt ce pune în pericol sănătatea umană și mediul natural. Noi astfel de mă­suri la nivel european sunt așteptate și în cazul defrișării pădurilor și al calității aerului din orașele noastre. Într-un raport anual al performanțelor ță­rilor în lupta contra schimbărilor climatice, Româ­nia tocmai a căzut cu opt poziții, și a trecut în cate­go­ria statelor cu rezultate proaste. Este nevoie acu­tă de schimbări legislative în do­menii cheie, care să tragă țara de pe marginea unui dezas­­tru de me­diu. Cum reacționează aleșii popo­rului român? Pri­o­ritatea lor a fost, în luna No­iem­brie, modifica­rea legii vânătorii, astfel încât să dea liber la masacrul pă­sărilor migratoare. Deputații PNL, PSD, UDMR și AUR au votat pe 9 noiembrie amen­damentele ce amenință fragila biodiversitate pe care România ar trebui să o păstreze ca pe o co­moară neprețuită. Am stat de vorbă despre impactul acestor mo­di­ficări le­gis­lative cu Ci­prian Fân­tâ­nă, director de con­­ser­vare al Socie­tății Or­ni­tologice Ro­mâ­ne.

„Anul trecut, vânătoarea de păsări migratoare a fost suspendată în instanță”

– Care este mo­ti­vația pentru schimba­rea legii vânătorii?

– Legile se schimbă în funcție de ce­rin­țe. De e­xem­plu, îna­inte de ade­ra­rea la Uni­unea Eu­ro­peană, Ro­mâniei i s-a im­pus să se alini­eze legisla­ției eu­ro­pe­ne în do­me­niul or­ni­tologic, mai e­xact, se cerea explicit ca o spe­cie de pasăre să nu fie vânată în pe­rioa­da de cui­bă­rit sau în tim­pul migrației pre­nup­ția­le (perioadă în care o pasăre mi­gra­toare se întoar­ce de la locurile de iernare, spre locu­rile de cuibărit). Până atunci, la noi, pe­rioada le­gală de vâ­nătoare în cazul ma­jorității pă­sărilor mi­gratoare se suprapunea cu perioada mi­grației pre­nup­țiale. Deși cerința a fost formulată în 2006, mo­dificările necesare au fost făcute abia în 2010, și numai sub presiunea unui eventual proces de in­fringement din partea Uniunii Europene. Cu toate astea, s-a încercat să se mai um­ble la lege, ast­fel încât să fie permise mai multe for­me de vână­toare. De exemplu, anul tre­cut, s-a încer­cat legali­zarea șoi­măritului. Socie­ta­tea Orni­to­logică Română a atras atenția asupra impactului negativ pe care l-ar putea avea această modificare asupra spe­ciilor de păsări și legea nu a fost pro­mulgată de președintele Ro­mâniei, Klaus Io­hannis, pe motive de neconstitu­țio­nalitate. Tot anul trecut, vânătoarea la păsările migratoare a fost sus­pendată în instanță, de­oarece ordinul care stabilea cotele de recoltă anuale nu era fundamentat pe o se­rie de stu­dii științifice cerute de legislația interna­țio­nală și cea națională. Neobosiți, parla­men­­ta­rii au găsit o so­luție mai sim­plă: desfiin­țarea completă a siste­mului de cote anua­le la păsări și în­locuirea acestora cu cote zilnice, care, practic, nu se­tează o limită cla­ră a numărului de exemplare care pot fi vânate într-un an. Cotele anuale au toc­mai ro­lul de a re­glementa numărul de păsări care pot fi vânate într-un sezon, pentru a nu afecta efec­ti­vele speciei sau pentru a nu afecta ca­pa­citatea de refa­ce­re a acestor efective. În con­clu­zie, modifi­că­rile adu­se ur­măresc simplifi­ca­rea pro­cesului de vână­toare, fă­ră a acorda atenție ocroti­rii speciilor vânate.

„Nu există niciun fundament științific care să justifice schimbarea legii”

– Ce implicații pot genera modificările legii?

Ciocârlie de câmp

– Teoretic, se per­mite vânarea u­nui nu­măr chiar și de zece ori mai mare decât ceea ce era per­mis pâ­nă în pre­zent. Modi­ficările pro­puse nu au la ba­ză un fundament ști­ințific real. Cotele nu sunt stabilite pe bază de stu­dii, statul român nu a dezvoltat studii de ma­na­gement al popula­ții­lor specii­lor cinege­ti­ce, deși noi am soli­citat me­reu ca aceste cote să fie bazate pe me­­tode ști­in­ți­fice și să nu fie pro­dusul lobby-ului vânătoresc. În lip­sa lor, se poate produce un dezastru. De pil­dă, în siste­mul cotelor anua­le era per­misă vâ­­na­rea unui nu­­măr de 50.000 de gârlițe mari, pe durata unui se­zon de vâ­nă­toare. În ritmul acesta, se poate ajunge la un nu­măr de peste 800.000 de pă­sări pe sezon. În ca­zul turturicii, cota propusă a­nu­al era de apro­ximativ 40.000 de exem­plare, or, prin cotele zilnice propuse în parlament, se poate ajun­ge la 900.000 de exemplare recoltate într-un sezon!

– Ce spune legislația europeană?

– Felul în care este organizată vânătoarea este lăsat la latitudinea fiecărui stat membru. Totuși, în cazul păsărilor, legislația europeană stabilește ce specii pot sau nu să fie vânate, care sunt perioadele și, în același timp, solicită ca procesul vânătorii să fie compatibil cu menținerea populației acelor specii la un nivel neafectat. În concluzie, Comisia reco­man­dă statelor membre să realizeze studii care vi­zează lista speciilor periclitate, descrierea zonelor si­tuate de-a lungul rutelor de migrație, analiza popu­lațiilor speciilor migratoare prin metoda inelării etc. Sistemul cotelor zilnice există și în alte țări euro­pene, însă acolo este mult mai atent reglementat. Dacă vorbim de legislația din țările vecine Ro­mâ­niei care sunt membre ale UE (Ungaria și Bulga­ria), descoperim că ambele practică sistemul cotelor zilnice. Însă asemănările se opresc aici. Diferențele în ceea ce privește dimensiunea cotei zilnice, nu­mă­­rul de zile în care se vânează și felul în care sunt tra­tate speciile periclitate sunt mari. În cazul turtu­ricii, de pildă, specie vulnerabilă la nivel european și global, vedem că în Ungaria specia nu se vânează. În Bulgaria, este o cotă zilnică de 15 păsări, dar vâ­nătoarea se poate desfășura doar sâmbăta, dumi­ni­ca și în sărbătorile legale. În România, conform mo­di­ficărilor solicitate, cota zilnică este de 20 de exem­­­­plare, care pot fi recoltate în fiecare zi din săp­tămână, adică, 140 de turturele pe lună. În Bulgaria este permisă vâna­rea a trei gâște într-o zi, pentru un vânător, perioa­dele permise fiind pe durata săr­bă­torilor legale. În România, cota zilnică este de 10 exemplare pentru gârlița mare și alte 10 pentru gâs­ca de vară, așadar un total de 20 de exemplare de gâș­­te care pot fi vânate în orice zi din sezon, de un sin­­­gur vânător, cifră mult mai mare decât cele per­mise în Bulgaria (3) și în Ungaria (7). Cota zil­nică pro­pusă în parlament, fără cotă anuală, este un de­mers care din punctul nostru de vedere pune în pe­ricol unele populații de păsări migratoare.

„Durata obținerii unui permis de vânătoare s-a redus”

– Cum se acordă în România permisul de vâ­nătoare? Se prevede că solicitantul să aibă mă­car vagi cunoștințe legate de speciile de păsări pro­te­jate?

Gârlițe mari

– Stagiul de dobândire a permisului scade de la un an la 6 luni, fără cursuri de identificare a spe­ciilor de păsări, fapt ce se reflectă în activitatea vâ­nătorului. De exemplu, în anul 2019, într-un caz de braconaj instrumentat de Poliția Buzău, specialiștii noștri au fost solicitați să identifice speciile împuș­cate cu ocazia unor partide de vânătoare organizate pentru ciocârlii și sturzi: din 632 de păsări ucise, un număr de 504 (așadar aproape 80% din păsările vânate!!) erau specii de păsări care nu se vânează, respectiv, fâsa de pădure, fâsa de luncă, muscarul, pitulicea mică, pitulicea fluierătoare, cinteza, codro­șul de pădure, codobatura albă, codobatura galbenă, țiclea­nul, pițigoiul mare, vrabia de câmp, vrabia ne­gri­­cioa­să, silvia cu cap negru, botgrosul și sfrân­cio­cul roșiatic. Aceste specii ar fi trebuit să fie corect iden­tificate de vânători, și să nu se tragă asupra lor. Din anul 2011 până în primele patru luni ale anului 2021, au fost sesizate un număr de 8.065 fapte pe­nale, care intră sub incidența Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic (407/2006). Or, la o me­die de 733 de fapte penale sesizate pe an, consi­de­răm că re­ducerea stagiului pentru obținerea per­mi­sului de vânătoare este nejustificată. Ba chiar, s-ar impune prelungirea lui și completarea cu stagii teoretice și practice de identificare a păsărilor. Fără cunoștințe dobândite prin cursuri specializate și fără verificări periodice (aceste cunoștințe nu sunt veri­fi­cate în mod foarte serios la ora actuală) este ex­trem de ușor să fie împușcate specii de păsări pro­tejate.

Foto: MARIUS IANA (1), EMIL TODOROV (2)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian