Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

La aniversare

Dragi cititori ai revistei „Formula AS”,

Ediția pe care o citiți poar­tă numărul 1.500 și ce­le­brează 30 de ani de exis­ten­ță în pre­sa din Ro­mâ­nia a re­vis­tei „For­­mu­la AS”. Un sfert de veac profe­sio­nal pe ca­re vi-l datorăm, în primul rând, dvs. Vă mul­țu­mim! Lune­cu­șul și greul lumii n-au reușit să ne ri­sipească. Am rămas împre­ună. Co­muni­ca­rea a rezistat. Și, mai cu seamă, afecțiunea! Dacă ne-am do­rit ce­va cu ardoare, a fost ca pe lân­­gă informațiile concrete și utile pe care vi le oferim, să vă transmi­tem res­pectul și dragul de dvs., liniștea sufletească, nădej­dea, încre­derea că suntem sub paza lui Dum­nezeu.

Am avut și încercări în anii care au trecut: pandemia, dis­pre­țul po­litic față de presă, umilința de a ne vinde ziarul, în loc de chioș­curi (dă­râmate și închise), în magazine ali­mentare și ben­zi­nării. Un dis­preț fără diplo­mă și cultură, care ne in­terzice ac­cesul la cititori. Câți ați ră­mas, din su­tele de mii de odini­oară, sunteți, cu-adevărat, eroi. Vom putea exis­­ta doar atâta vreme cât ci­neva ține în mână, în fiecare joi dimineața, „For­mula AS”. Dar viața cere viață. Ce ne dați tre­buie răsplătit. Ne vom stră­dui și în tim­pul ce vine să trăiți un pic și prin pa­ginile re­vistei noas­tre, prin lu­cruri de folos și cuvinte fru­moase, prin iubirea și pre­țuirea pe care vi le purtăm. Ținta noastră su­premă e bucuria. Aju­tă-ne, Doam­­ne, să v-o putem dărui!

An Nou fericit!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian