Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Codul tinereții eterne

– E greu de crezut că în vremuri de pandemie, când luptăm să ne apărăm sănătatea, există oameni care visează la idealul tinereții eterne. Și totuși, la începutul anului 2022, un grup de cercetători din Germania ne propune un program medical și mental de o maximă simplitate, menit să ne faciliteze accesul la o stare de bine pe termen lung: codul tinereții eterne –

FACTORUL MEDICAL

Somn la rece

Foto: Shutterstock

Cei care dorm într-o cameră mai puțin încălzită își păstrează mai mult tine­rețea. Faptul a fost demonstrat într-un studiu întreprins de cercetătorii de la Universitatea din Boston. Tem­pera­tura ideală a camerei de dormit: 17 grade.

Explicația: Dacă me­re­le sunt ți­nute la răcoare, ele își păstrează mai mult prospețimea. În mod evi­dent, acest lucru este vala­bil și pentru oameni și ani­male: cu cât este mai cald, cu atât pro­cesele me­ta­­bolice se desfășoară mai rapid și cu-atât îmbătrânim mai repede. Do­vada a fost oferită de un studiu efec­tuat de cer­ce­tătorii de la Univer­si­ta­tea Mar­burg asupra muștelor. În timp ce una din muș­te – ți­nută la o tempe­ratu­ră de 18 gra­de – a trăit 150 de ani (cifra raportată la durata de viață a omului), surata ei – care a avut parte de o tem­pe­ratură de 28 de grade – a murit după 70 de ani. Medicii re­co­mandă: noap­tea tempe­ra­tura ca­merei nu tre­buie să depășească 17 grade.

1500 calorii pe zi

Femeile și bărbații care de-a lungul vieții nu consumă mai mult de 1500 de ca­lorii pe zi au celule mai sănătoase, care se reînnoiesc conti­nuu. În felul acesta, putem atinge vârsta de 120 de ani.

Explicația: Pro­fesorul Ray Wal­ford, de la Universitatea din Los Ange­les, a fost primul care a demonstrat cu experi­men­tul făcut pe șoareci că foa­mea este un izvor de tinerețe. Astfel, șoa­recii care-au primit hrană foarte puțină au trăit de două ori mai mult decât semenii lor care-au mâncat cât au dorit. Walford crede că printr-un astfel de „regim” ar pu­tea și oamenii să atingă vârsta de 120 de ani, păs­trându-și timp îndelungat capacitatea de muncă și tinerețea. Dar pentru aceasta nu trebuie să consume mai mult de 1200-1500 de calorii pe zi.

Vitaminele potrivite

La fiecare vârstă, bărbații și femeile au nevoie de vitamine și substanțe mi­nerale diferite, pentru cele 70 de miliarde de celule ale cor­pului. (Tabelul exact îl veți găsi la sfârșitul articolului.)

Stăpâni pe muncă

De ce dirijorii, ciobanii sau filo­sofii își mențin tinerețea timp mai înde­lun­gat? De ce arată prosti­tuatele, care își vând trupul, cu zece ani mai bă­trâne? Psihologii au des­cifrat secretul, divul­gân­du-l într-un studiu amănunțit.

Explicația: Conform statisticilor, exis­tă pro­fesiuni care îi favorizează pe cei ce le practică, ajutându-i să trăiască deo­sebit de mult, păs­trân­du-și însă ti­ne­­rețea; de exem­­plu: dirijorii, că­lu­gă­rii, pic­torii, cio­banii. De ce? În cau­ză se pare că este senti­mentul de „domi­nare”. Aceș­ti oa­meni sunt făuri­to­rii propriei lor vieți. Fac ce vor în me­seria lor, există o mare doză de li­bertate, ei nu se simt oprimați. În schimb, oamenii care fac meserii în care alții dictează îm­bă­trâ­nesc repede. Prosti­tuatele par ade­seori mai bătrâne decât sunt în reali­tate. Psi­hologii spun: își vând trupul și trebuie să plătească cu sufletul.

Dragoste pentru imunitate

Contactul sexual regulat stimulea­ză organismul prin intensificarea acti­vi­tă­ții hormonilor, întărește sistemul imu­ni­tar, producând o serie întreagă de efec­te de întinerire surprinzătoare. De exemplu: un singur sărut intens are ace­lași efect cu o alergare de 50 de metri. Se fortifică sistemul imunitar, se produc an­ticorpi și limfocite. Un cuplu de cercetători englezi au făcut un studiu vreme de 10 ani, prezentând ne­numă­rate cifre convingătoare.

Explicația: Contactul sexual este mai eficient decât orice lifting. În tim­pul unui sărut intens, pan­creasul se­cre­tă mai multă insulină, glandele sexuale inundă corpul cu hormonii stimulați, pul­­sul crește de la 70 la 150. Irigația sanguină este și ea sti­mulată. Când oa­me­nii se mângâie, dinamica circulației creș­te, iar substanțele „mesa­gere” își pot desfășura acțiunea lor de înti­nerire (de exemplu, tiroxina). Ele sunt cele care provoacă umflarea sânilor. Așa-numita „tentă se­xua­lă”, o ușoară roșeață a pie­lii care apare ca urmare a excitației pe fa­ță, gât și piept, ne conferă o strălucire ti­­nerească. În plus, în timpul actului se­xual, hor­mo­nul stresului (cortizolul) scade.

FACTORUL MENTAL

„Rețeta secretă”, iată un cuvânt magic

Visul tinereții fără bă­trânețe este străvechi. Mulți încearcă să-l împlinească cu ajutor extern – trata­mente de întinerire, operații estetice, săli de fitness, regimuri de slăbit. Dar se pare că secretul se află în altă parte: exis­­tă și per­soane care nu dau bani nici pe lif­ting, nici pe laser, care nu înghit hormoni sau pilule magice, care nu se duc nici la cosmeticiană, nici la chirurg. Dar când își fac apariția undeva, cei din jur încep să murmure cu invi­die sau cel puțin cu uimire. Cum o fi reușind ăsta să arate așa de tâ­năr, ce-o face asta de rămâne me­reu frumoasă? Aces­te între­bări îi neliniștesc mai ales pe cei care au încercat tot ce este posibil pen­tru a-și cosmetiza sau opera vârsta, fără însă să pară nici cu un minut mai tineri. De ce? Fiind­­că nu și-au putut opera su­fletul, el fiind un organ ino­pe­rabil. Cei veșnic ti­neri au știut să-și trateze „or­ganul” aces­ta, res­­pectând șase reguli de aur.

Nu vă înconjurați doar de admiratori

Sigur, nu e-ntotdeauna plăcut să vă expuneți discuțiilor, criticilor – uneori mai aspre – sau repro­șurilor înteme­ia­te, dar toate acestea vă întineresc. Cei care stau de vorbă doar cu persoane care au aceleași păreri, funcționând ca niște automate de confirmare, nu vor avea parte nici de idei, nici de viziuni. Înotând în „grăsimea” automulțumirii, acești oameni vor deveni greoi și imobili din punct de vedere spiritual. Cei veșnic tineri se înconjoară de oameni de altă vârstă, de altă culoare politică și de altă categorie socială. De oameni care au curaj câteodată să spună: coafura ta e oribilă, rochia ți-e prea strâmtă, cravata e lipsită de gust. Rezultatul: privire sinceră, înfățișare plă­cută, expresia fe­ței deschisă.

Evitați relațiile sexuale formale

Nu vă culcați cu cineva doar fiindcă asta v-ar putea avantaja ca­riera sau cu un soț al cărui sex-appeal este de fapt contul din bancă. Cei veșnic tineri fac amor doar atunci când doresc cu adevărat.

Alungați invidia

Invidia este un fel de otravă care acționează încet, dar care contaminează în timp sufletul. Fi­rește, un om civilizat nu lasă să se observe că e ros de invidie atunci când colega cea nouă, pe lângă că-i deșteaptă, arată și bine, sau când un prieten ia note mai bune la exa­men. Cei care visează la tinerețea eternă să nu-i in­vidieze pe cei care au câș­tiguri și succese mai mari, care sunt fericiți în dra­goste sau câștigă la loterie. Invidia provoacă apariția ridurilor pe suflet și pe obraz, ea produce impurități ale pielii, adevărate „coșuri de invidie”. Bu­curați-vă de succesul și feri­cirea altora! În loc să-i urâți, lăsați-vă stimulați. Aspirația întinerește.

Exersați seducția

Sunt oameni care-și mobilizează cali­tățile de seducători doar când există un scop anume: să ajun­gă cu cineva în pat sau să profite pentru a promova profesional. Odată scopul atins, „muș­chii” seducției amorțesc, iar în cele din urmă se moleșesc de tot. Asemenea oameni își pierd ascuțimea, se tocesc precum cuțitele vechi. În schimb, semenii lor veș­nic ti­neri aspiră tot timpul către ceva, nă­zuiesc, nu contenesc să viseze și să se­du­că, bucurându-se de senzua­li­tatea vieții.

Nu vă cenzurați în exces

Unii oameni își închipuie că e o vir­tute să se cenzureze tot timpul. Nu mă­nân­că o pralină, pentru că vor să-și păs­treze greutatea pe care o consideră ideală, nu-și cumpără haina visată, pentru că li se pare un lucru za­darnic. Cine nu-și permite măcar puțină stră­lucire devine șters. De la păr până la com­portament. Persoa­nele cu su­flet tânăr n-au de­loc mustrări de conștiință când își permit ceva ce le face bine și nu au scrupule atunci când în­cal­că (mă­car o dată) prescripțiile: mă­nâncă toată înghe­țata (deși cor­netul e foarte mare), intră în sex-shop-uri sau își cumpără un ruj înfiorător de scump. Iar ochii le strălucesc.

Fiți curioși!

Sunt demni de laudă oamenii care-și perfecțio­nează continuu ceea ce știu. Dar mulți dintre ei devin la un moment dat „atoateștiutori”. Ăștia sunt cei care se tem de tot ceea ce e nou, pentru că ar trebui să pună întrebări, și asta i-ar face nesiguri. Aseme­nea oameni își petrec concediile mereu în același loc (pentru că acolo cunosc tot și sunt cunoscuți de toți), se duc la același restaurant și mă­nâncă mereu aceleași feluri. Dar acest stil de viață le lenevește mintea și as­pec­tul exterior, duce la corpolență și la bărbie dublă.

Explorați cu mai multă încredere necunoscutul. Pentru fiecare vârstă pe care o atingeți, cuceriți teritorii noi. Da­că la 50 de ani nu mai puteți purta mini­jupa, aveți în schimb o experiență de viață care vă dă o strălucire inconfun­dabilă. Folosiți-o! Nu vă mai expuneți picioarele, ci mintea și intensitatea trăi­rii. Veți seduce la fel ca la 20 de ani.

Nu există o rețetă secretă și exclu­sivă pentru a rămâne tineri. De altfel, o rețetă secretă pentru tine­rețea veșnică ar fi la fel de îngrozitoare ca pilulele pentru slăbit. Ne-am lăsa cu toții în voia ei, plicti­sindu-ne de atâta tinerețe admi­nis­trată tuturor, în mod egal. Ade­vă­rata tinerețe veșnică trebuie căutată de fiecare în parte. Iar celui care o des­co­peră i se poate citi pe obraz.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian