Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* András Forgách, „Do­sa­­rele ma­mei me­le”, tra­du­cere de Andrei Dósa, editura Pan­dora M, colecția Anansi (tel. 021/300.60.90), 368 p.

Accesul la arhivele poliției politice din fos­tele țări comuniste a generat publicarea unei biblio­teci burdușite de cărți semnate de cer­cetă­tori, istorici, scriitori și alte persoane cunoscute care și-au citit dosarele de urmărire. Ceea ce au putut desco­peri în ele și aduce în lu­mină publică e o lume pocită, capabilă să-ți zdrun­cine încre­derea – câtă mai era – în calitățile naturii umane, mutilate de frică, interese, frus­trări, cinism. Ex­cepțiile, oameni de caracter, care au refuzat, cu consecințe teribile, compromisurile, sunt pu­ține. O armată cu zeci de mii de ofițeri bine plătiți își justificau lefu­rile urmărind și anche­tând poten­țiali sau in­ventați „duș­mani” ai re­gimurilor. Re­crutau prin șantaj – sau ex­ploatând dorințe de par­ve­nire, frustrări, invidii, li­bertatea de a călători „afară” – in­for­ma­tori din toate mediile socia­le, ast­fel încât întreaga societate era prinsă în rețeaua cu ochiuri mici și urechi mari a suprave­gherii. Șo­cul „obiectivelor” ce și-au citit do­­sarele a fost să desco­pere prin­tre turnă­torii de voie-de nevoie oa­meni foarte apropiați: rude, prieteni, colegi, vecini despre care n-ar fi bănuit în veci că ar fi în stare de așa ceva. La noi, dosarele de la CNSAS, chiar incomplete și cu nume secretizate cum sunt, au dat naștere unei vaste bibliografii, pline de revelații dure­roase, la care se adaugă mereu noi articole și volume pe măsură ce intră în arhivă noi loturi de documente. România nu e un caz special. În toate țările din fostul „lagăr” arhivele de acest fel au trecut în cărți cu mare impact. Cea pe care v-o recomand acum e semnată de un scriitor, sce­narist, traducător și regizor maghiar a cărui fai­mă a depășit gra­ni­țe­le Ungariei. Ca și conge­ne­rul lui, Péter Es­terházy, scri­itorul ungur cel mai cunoscut pe plan inter­na­țio­nal (tradus in­te­gral la noi în seria de autor de la Ed. Curtea Veche), András Forgách pu­bli­ca­se între altele o carte, Zehuze, des­­­pre părinții săi, a căror memo­rie o evoca prin documente de familie. La câțiva ani după aceea, și Esterházy, și Forgách au aflat, primul că tatăl admirat, căruia îi dedicase „Harmonia coelestis”, al doilea că mama lui au fost in­formatori. Despre această parte ascunsă a vieții lor, ambii scrii­tori au publicat fiecare câte o no­uă carte: Esterházy – „Ediție re­vă­zută”, Forgách – „Dosarele ma­­mei mele”, senza­țio­na­le din toate punctele de vedere, în care recons­tituie faptele ca romancieri și încearcă să înțeleagă ce i-a fă­cut pe părinții lor să colaboreze cu sistemul opresiv. Părinții lui An­drás, Bruria și Marcel For­gách, se relevă din documentele păstrate în arhivele Oficiului Na­țional de Istorie Contem­pora­nă din Ungaria (echivalentul CNSAS de la noi) niște personaje tragice, deloc singulare în regimurile totalitare din secolul tre­cut. Poveș­tii lor haotice, cu fana­tis­me ideologice, spionaj, viață de familie cu patru copii, fiul îi dă valoare literară adă­ugată structurând-o ca un ro­man în care include    notele infor­ma­tive reale și ra­poar­tele în lim­baj de lemn ale ofițerilor de legă­tură. Cu nume de cod „Doamna Papai”, Bruria, care crescuse la Tel Aviv și se întorsese la Buda­pesta din „convingeri comu­nis­te”, e folosită inițial ca translator și spion în cercurile sioniste, dar de la începutul anilor ‘80 începe să-i toarne și pe prietenii fiilor ei, artiști cărora li se des­chiseseră do­sare de urmărire. Reacțiile ro­man­­cie­rului, co­mentariile lui des­­pre ideologie, po­litică, istorie și memorie afectivă sunt emo­țio­nante prin sin­ceritatea și expresi­vitatea lor. Cu un tată para­noic, ajuns după o carieră de spion la balamuc, și o mamă iubită, căreia încearcă să-i găsească motivații, András Forgách cre­ează, din pro­pria dramă familială, din cazuri particulare intim cunos­cute, ro­manul eșuării idealismului politic în nebunie, minciună și ticăloșie.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian