Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

CE MAI FACE… GEORGE DUMITRIU (fotograf de artă): „Cu «Carul Mare» prin «Calea Lactee»”

– Te-ai afirmat în arta fotografiei prin cata­loage de expoziții și albume superbe, dedicate unor teme din patrimoniul nostru național. Unul dintre ele, publicat în Suedia, „7000 de ani de civilizație în România”, a avut un succes fulmi­nant. Ce te-a atras spre istorie? În ce constă foto­genia ei?

– Nu am crezut niciodată că mă voi dedica atât de mult istoriei, deoarece în liceu, am avut un complex al memorării anilor. Norocul meu a fost profesorul Vasile Macarie, din Târgu Bujor, care a reușit cu blândețe și tact să mă molipsească de poveștile ascunse în istorie. De acolo și până la a lucra alături de istorici, ca fotograf, n-a fost decât un pas. Iar ce-a urmat a fost minunat. Promovarea patrimoniului nostru a început în Germania, la Frank­furt pe Main, în 1994, cu expoziția „Coif și spadă de aur”, a continuat în Italia, la Florența cu „I Daci”, în 1997, culminând la Stockholm cu cata­logul expoziției „7000 de ani de civilizație în Ro­mâ­nia”. A fost un succes de care m-am bucurat enorm. Aplauzele au venit din partea unor doctori în arheologie. Asemenea respect și apreciere e greu să le primești de multe ori într-o viață!

– Dar fotografia cum te-a sedus? Ești gălă­țean la origine și ai vrut să devii pilot de aviație, cum ai ajuns fotograf?

– Mi-am dorit să devin pilot, dar faptul că bunicii mei au fost declarați chiaburi și deportați în Bărăgan a făcut să am „dosar prost”, astfel că nu am fost acceptat la școala de aviație. Am vrut apoi sa fac psihologie, dar același dosar a făcut să fiu respins. Fotografia a fost șansa vieții mele! M-a pasionat din copilărie. A fost mult timp pentru mine un refu­giu, dar și a­lean. După re­vo­luție, a căpă­tat, însă, o altă di­men­siune…

– Cum ai ajuns la teme istorice?

– Am ajuns la Direcția Mo­nu­men­telor Is­torice (mai târ­ziu Institutul Na­­țional al Pa­trimo­niului), din Minis­terul Culturii, la sec­ția de cercetare aero­foto – ar­heo­logie aeria­nă. Din lipsă de fonduri, pri­ma dată am zbu­rat cu un avion de… împrăștiat în­gră­­șă­minte chimice. A fost atât de palpi­tant! Îna­inte de des­prinderea de sol, co­pilo­tul dădea cu barosul în re­zervorul de benzină… Mă uitam cu disperare la direc­torul muzeului din Tulcea, Gavrilă Simion, care mi-a făcut semn să stau liniș­tit. Totuși, l-am întrebat pe pi­lot ce se-ntâmplă? Mi-a spus că prin loviturile de baros echilibrează benzina din cele două rezer­voare.

– Ne-am cunoscut în redacția revistei noastre, la care ai colaborat în cali­tate de fotoreporter. De ce-ai abandonat terito­riul isto­riei, în favoarea actua­lită­ții? Ce-ai pier­dut, ce-ai câș­tigat?

Pe teren, cu ”Formula AS”

– Am colaborat de-a lun­gul timpului cu: Re­vis­ta Mo­numentelor Isto­rice, Re­vista Muzeelor, Na­tio­nal Geogra­phic și, bineînțeles, cu revis­ta de suflet și dragă mie, „For­mula AS”. N-am pier­dut nimic. Aparatul de fo­to­grafiat trans­formă pre­zen­tul în istorie, și istoria în prezent. Senzația dura­tei este aceeași. De­pui măr­turie pentru ce este și ce a fost. Nu am pierdut nimic, doar am câș­tigat experiențe noi!

– Molipsi­rea de presă se pre­lungește și în prezent. Lu­crezi tot ca fotore­por­ter, la cotidianul de lim­bă germană Allgemeine Deutsche Zei­tung für Ru­mä­nien (ADZ). Îți place ce vezi în de­pla­sările tale? Există ima­gini ale Ro­mâ­niei de azi care să te facă opti­mist?

– În calita­tea mea de co­la­bo­ra­tor-voluntar la ADZ vin în con­tact cu un seg­ment de istorie mai puțin cunoscut: germanii din România. Prin foto-repor­tajele mele transmit imagini și infor­ma­ții despre sașii și șvabii rămași în țară, dar și despre alte mino­rități. Conviețuirea lor este exem­plară, un mo­del pentru în­treaga Europă! Mă întrebi dacă sunt optimist? Optimismul în­seam­nă, înainte de toa­te, încre­dere. Speranța de bine. Opti­mis­mul meu ar crește dacă pa­trimoniul natural, pornind din Delta Du­nării, până în vâr­ful mun­­ților, ar fi ocrotit, pri­vit cu dra­goste și cu res­pect!

– Te-ai căsătorit cu o nemțoaică veritabilă, veni­tă în România, Nina May – redac­tor-șef al revistei la care lucrezi. Cum funcțio­nează un mariaj româno-german?

– Căsătoria cu o nem­țoai­că este „funia răsucită” dintre două destine, două culturi, două inimi, două su­flete, două cân­tece. În dia­logurile noastre din nopțile de far­mec pline… i-am propus soției mele să „călă­torim cu Carul Mare prin Calea Lactee” și așa lă­săm gân­durile să zburde libere, de la neolitic până la daci, de la Brâncuși până la fizica cuantică…

– Locuiți în afară de București, la Periș, într-o casă veche, adusă din Maramureș. A schim­bat ceva în viața voastră?

Raiul de la Periș

– …Mă aflam în Maramureș, după revoluție. Nu apăruseră pensiuni, și am dormit la o casă, la tanti Maria. Dimineața, gazda îmi zice: „Azi îi, mâine nu îi”. O întreb: „Cum adică?”. „Apoi, mâine vin și o farâmă pentru lemne de foc”. Di­mineața, la ora șapte, când m-am spălat în covata din curte, am văzut casa veche în căruță, făcută bucăți. Nu mi-e rușine să spun: am plâns. Și mi-am zis: „Doamne, dă-mi șansa să salvez mă­car una!”. Și șansa a ve­nit. O casă veche a trecut din Maramureș Carpații și se află în curtea noastră. Trăim în ea. O respec­tăm, o iubim, suntem fericiți. Este o provocare să trăiești asemenea străbunicilor noștri, dar sentimen­tul este copleșitor!

Ruxandra Constantinescu

Fără ezitare, Ruxandra Constantinescu face parte dintre cei cărora scriitoarea Sânziana Pop le-a schimbat cursul vieții, tranșant. Mărturisește că-și dorise dintotdeauna să facă parte dintr-o echipă cu care Sânziana lucra (reportajele realizate la televiziunea națională au rămas de referință, până astăzi!). Deși absolventă a Universității Politehnice din București, pasiunea scrisului a fost ca pilitura de fier în apropierea magnetului uriaș numit Sânziana Pop. S-a nimerit ca prima lor întâlnire (1990) să fie o pecete definitivă, neatinsă până-n prezent, și să-i devină parte din echipa redacțională a revistei „Formula AS”. Înainte de asta, Ruxandra Constantinescu a scris la „Universul Bucureștilor”, la „Viitorul românesc”, „Seara”. Din 1991, face parte din redacția „Formulei AS” (scrie, difuzează revista, lucrează în publicitate), iar din 1994 până în prezent este secretar general de redacție. Visul de-odinioară este un prezent continuu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian