Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Craiova, orașul asfixiat

– Bănia, mândra capitală a Olteniei, a fost transformată în afumătoare –

Cândva, un oraș boieresc

„Cetățeni din cartierul 1 Mai, închideți repede geamurile, fumul se îndreaptă spre zona de blocuri!”. „La Craiova se produce moartea prin asfixiere a populației! Stăm și în casă cu măștile pe fețe, de miros”. „Nu-l mai deranjați pe ministrul Mediului, la el în birou e lapte și miere, nu fum toxic, ca la noi în Craiova. Când e fum, curg banii”.

Am reprodus doar câteva dintre strigătele dis­pe­rate de ajutor ale craiovenilor sufocați de po­luare, în indiferența totală a autorităților. Senzorii roșii ca focul, sutele de imagini și filmulețe cu co­loane de fum gros și negru, ce se înalță zi și noapte dea­supra orașului, sunt o dovadă de necontestat a dezastrului. Incendierile de deșeuri, in­ter­zise prin lege, sunt un fe­nomen dramatic în toată țara, dar la Craiova, Capitala Ol­teniei, ele se desfășoară ne­stingherit în plin municipiu de județ.

„Afaceri de milioane de euro”

„Am un copil și sunt foar­te îngrijorat de aerul pe care îl respiră, de sănătatea lui. De multe ori, vor­­bim că ieșim să ne jucăm în parc când mă în­torc de la mun­că, dar nu putem, pentru că mi­roase cumplit a ars și senzorii indică valori pe­ri­culoase. Să­răcuțul de el. Înțelege, devine agitat când vede fuioare de fum, le vorbește și colegilor de școală despre asta. Din păcate, nu cunosc prea mulți pă­rinți care să țină seama de poluare, să-și facă pro­gramul în funcție de calitatea aerului . Ies la plim­bare, chiar dacă știu că este ne­sănătos. Gravitatea situației ar trebui explicată oficial”. De ce e atât de periculos să inhalezi aer îmbibat cu fum din arderi de deșe­uri? Un studiu re­cent arată că ae­rul acesta conține de 1000 de ori mai multe toxine ca fumul de la focul cu lemne. Medicii avertizează că ele sunt atât de periculoase, încât odată intrate în organism, nu doar produc boli grave, dar se pot transmite și gene­rațiilor urmă­toare. „Craiova are multe surse de poluare, însă arderile au devenit o pro­blemă acută în ultimii 2-3 ani, de când comu­nitățile care colectau și ardeau deșeuri în mod tradițional au început să se extindă și să primească tot mai multă marfă. Se știe că este vorba de afa­ceri de milioane de euro”. Adrian T., un cra­iovean căruia am decis să-i protejăm numele, a în­ființat un grup pe facebook numit „Raportează incidente de me­diu!”. Firav la început, grupul a început să atragă tot mai mulți oameni indignați de poluare, si­tuațiile povestite de fie­care demascând dimensiu­nea națio­nală a feno­me­nului. Următorul pas a fost achi­zițio­narea, cu spri­­jinul uRADmonitor, a 30 de senzori de măsu­rare a calității aerului. „În Cra­iova, avem doar trei stații oficiale, este infinit de puțin pentru un oraș atât de mare. Nici una din ele nu prezintă în timp real concentrațiile de PM 2.5, cele mai pe­riculoase particule în suspensie. Senzorii instalați de noi ne-au arătat cât de gravă es­te situația. Une­ori, privim cum valorile trec de 10-15 ori peste norma admisă. Nu ni se părea nouă că ne ustură gâtul și ochii! Era otravă adevărată. Ne-am adresat auto­ri­tăților, care sunt inerte. Poliția nu a răspuns niciodată ape­lurilor noastre. În loc să ve­dem o colabo­rare între autorități, un pro­tocol de acțiune, ele își pasează res­ponsa­bilitatea. Schim­ba­rea le­gii, trecerea incen­dierilor la statutul de in­fracțiune cu respon­sa­bilitate penală, ar fi în­cepu­tul rezolvării”.

„Doamna primar Olguța Vasilescu, vedeți dacă puteți respira când plecați acasă!”

Atac la plămâni

În data de 1 Martie 2021, Primăria Craiova a organizat o întâlnire cu    autoritățile locale pe tema poluării. A participat chiar și șeful garnizoanei, dar nici un reprezentant al Poliției Române. În fruntea listei surselor de poluare s-au aflat arderile de de­șeuri, dar în anul scurs de atunci, nimeni nu a făcut ni­mic pentru sto­parea lor. Pro­misiunea Pri­măriei, am­pla­sarea a 3800 de camere video în zonele fier­binți ale ora­șului, se află încă în stadiul de „analiză a­chi­ziționare”. „Doamna primar Olguța Vasilescu, vă rog să ră­mâneți la birou și după ora 17, să vedeți dacă puteți respira când plecați acasă. Se ard constant de­șeuri la 200 de metri de sediul Pri­mă­riei”, scrie unul din mem­brii grupului „Ra­portează inci­den­te de me­diu!” Din cei 12 consilieri locali, mem­bri ai comi­siilor de sănătate sau de me­­diu cărora le-am so­li­ci­tat opinia, unul sin­gur a răspuns. Unul! Romeo Voi­ci­novs­chi: „Urmăresc grupurile online de me­diu, știu ce se întâmplă cu arderile ilegale. E ne­voie de acțiuni constante pen­tru a stopa aceste fe­nomene, dar Poliția Națio­nală nu e de găsit, Po­liția Locală și Garda de Mediu spun că nu au atri­buții în acest domeniu și nici din partea Primăriei nu văd o preocupare. Nu, în ședințele Comisiei de sănătate nu s-a dis­cutat des­pre acest aspect”. În cele 80 de pagini ale „Pla­nu­lui de menți­nere a Ca­lității Ae­ru­lui pen­tru anii 2020-2025”, elaborat de Consiliul Județean, abia dacă apar men­ționate de două ori incendierile de deșe­uri ca sursă a po­luării, fără vreo mă­­sură de comba­te­re. În plus, tot acest plan cin­cinal are ca refe­rință anul 2016, când nu s-au înregistrat da­te tehnice suficien­te pen­tru evaluare. Agenția pen­tru Protecția Mediului Dolj ne-a răs­puns că nu deține „un laborator mobil, cu care să poată mă­sura valorile poluan­ților eli­­be­rați în ar­deri, ce re­prezintă sur­se de po­luare punc­­­tuale, mo­­­men­tane, foarte deran­jante. Ele nu apar în inven­tarul po­luanților din oraș”. Instituția Avo­catul po­porului a depus o petiție prin care erau sem­nalate „aspecte polu­ante” în Craiova. Rezulta­tul a fost că APM și Gar­da de Me­diu și-au spus poezia binecunoscută: tra­fic, încăl­zire rezidențială, condiții atmosferice… și do­sa­rul a fost clasat.

Poliția și proprietatea privată

Arderi de cauciucuri

Toată lumea arată cu degetul spre Garda de Mediu, instituție pe care o acuză de nepăsare și indolență. Însă nici GM, nici Poliția Locală nu pot interveni pe o proprietate privată. În urma între­bă­rilor pe care le-am adre­sat, Poliția Lo­ca­lă ne-a trans­mis că anul trecut a întreprins 105 acțiuni le­gate de arderi ilegale pe do­meniul public, acțiuni soldate cu 69 de a­menzi. Nici măcar Ins­­pectoratul pentru Si­tuații de Urgență, ISU, singura instituție lăudată de craioveni, care spun că pompierii au intervenit de fiecare dată prompt, nu poate acționa pe domeniul privat, atunci când focul este între­ținut și supra­vegheat. Și atunci, ce instituție a sta­tului poate acționa? Cine are voie, într-un ditamai municipiul, să intervină, când oameni certați cu legea între­prind în curțile lor acțiuni ce pun în pe­ricol sănă­tatea unui întreg oraș? Inspectoratul de Poliție Ju­dețean Dolj ne-a precizat: „Incendierea deşeu­rilor de orice fel constituie contravenţie, sanc­­ționată cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 la 70.000 de lei pentru persoanele juridice. La nivelul Po­liţiei Municipiului Craiova, nu sunt înregistrate do­sare penale cu privire la acest aspect.” Am insistat să aflăm câte acțiuni legate de depistarea arderilor ilegale a întreprins Poliția din Craiova. „În anul 2021, au fost primite 19 sesizări pri­vind incendieri de deşeuri, dintre care 18 se­si­zări prin apel 112 şi o sesizare în scris”. Doar 19? Poate că oamenii se tem, știind că afacerea este susținută de clanuri interlope. Dar ce s-a întâmplat, totuși, cu cele 19 atenționări, venite din partea unor locuitori ai Craiovei? „În urma verificărilor efec­tuate, 18 se­sizări nu s-au confirmat, iar cu pri­vire la cea­lal­tă, a fost aplicată o sancţiune contra­ven­ţională de către Poliţia Locală”. Uluitor! În 2021, Poliția din Craiova nu a dat nici cea mai mică amendă, nu a sanc­ționat în nici un fel activi­tăți ile­gale ce afec­tează un oraș întreg! Să­nătatea și siguranța locuitorilor Cra­iovei pa­re să nu facă parte din cal­cu­lul acestei afa­ceri, ticăloasă, dar pro­fita­­bilă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian