Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Alergia de primăvară

– Tratamente alternative –

– Medicina clasică nu poate stă­pâni sin­gură alergia de primăvară, care dez­voltă manifestări rezistente. Tera­piile alternative au arme mult mai eficiente de înlăturare a simptomelor. Ideal ar fi ca ele să fie aplicate înainte de sezonul polenului –

Foto: Shutterstock – 2

Dușmanul este invizibil, răz­boiul contra lui du­rează luni, iar victo­riile sunt foarte puține. Când po­lenul de pe ierburile și arborii înfloriți începe din nou să zboare prin aer, peste 100 de milioane de europeni încep să strănute, să lă­crimeze și să respire greu. Siste­mul lor imunitar reacționează aler­­gic la polen și eliberează în ex­ces hista­mină, substanța vino­vată de simp­tomele aler­giilor. Medicii alo­pați le tratează cu me­dicamente de sin­teză, precum antihistaminicele sau spray-urile cu cortizon. Sau reco­mandă o te­rapie imunologică spe­cifică, in­jecții cu concentrații slabe de anti­aler­geni, care durează cel puțin trei ani. Dar terapiile cla­sice nu au totdeauna succes, iar mulți bol­navi se plâng de efectele secun­dare care apar. Din fericire, ce nu poate rezolva medicina clasică poa­te face me­dicina alternativă, așa după cum reiese din cercetări re­­cente, reali­zate în mai multe labo­ratoare din lume. Alergologii aver­tizează, totuși, asupra riscului de a apela doar la ajutorul naturii. Dacă alergia la polen nu este tra­tată ra­dical, suferin­zii riscă un „schimb” de afecți­uni: dintr-o sim­plă ma­­ni­festare aler­gică se poate dezvolta un sindrom mult mai com­­plicat, de astm bronșic. Tratamentele natu­riste trebuie să fie o întregire fe­ricită a celor cla­sice, arată spe­cia­liștii. Iată cele mai eficiente alter­na­tive.

Acupunctura

Tratament al medicinii chineze tradiționale, acupunctura echili­brea­ză sistemul imunitar. În acest scop sunt utili­zate ace foarte sub­țiri, care se înfig în puncte precise, aflate pe meridianele energetice ale corpu­lui. Cu aju­torul acupunc­turii se vindecă scur­gerile na­zale, stră­nutul conti­nuu, atât de chi­nui­tor, lăcri­marea și arsurile oculare. După cinci ședințe, simptomele înce­tează. Cele mai bune rezultate se ob­țin dacă acupunctura în­cepe cu 4 săptămâni îna­inte de apariția pri­melor simptome. I­deal ar fi ca tratamentul prin acupunctură să fie făcut trei ani la rând. Conform unor sta­tistici re­cente, 80% din pa­ci­enții alergici s-au vindecat în ur­ma unui tratament prin acu­punc­­tură.

În ultima vreme, acupunctura are o mare răs­pândire și în Ro­mâ­nia, fiind practicată, deopo­tri­vă, de medici români și chinezi.

Terapia chinezească cu plante

Medicii chinezi o asociază acu­­puncturii. Con­form tratamen­telor tradiționale, se spune că aler­gicii au prea mult vânt în corp. După un tratament amă­nunțit, te­ra­peutul instaurează o rețetă indi­vi­duală cu plante. Ideal este ca te­ra­pia să înceapă cu șase săp­tămâni înainte de înflo­ri­rea plan­telor. Remediile din plan­te sunt oferite de medicii spe­cialiști. Foar­te a­pre­­ciat pentru rezul­tatele practicii sale medicale este doc­torul chinez Li Luo Xi, specialist în medici­nă tra­dițională chi­neză, tel. 021/210.41.64, 0766/56.46.69, recoman­dat de mulți cititori în revista „Formula AS”.

Terapia Kneipp

Alergicii la polen pot pro­fita de remediile preo­tu­lui german Sebas­tian Kneipp. S-a dovedit că sau­na și jeturile de apă rece acti­vează sistemul imu­nitar și ne pă­zesc de infecții. Tra­ta­mentul se poate prac­tica la do­miciliu, prin spălături cu jeturi de apă rece pe picioare și brațe. (Se scoate capul dușului și se utili­zează jetul de apă rece, cu tur­nări pornind de la vâr­ful degetelor de la mâini și pi­cioare spre în sus și înapoi. Dura­ta: 3 minute.) Jeturile cu apă tre­buie practicate zilnic, vreme de 6 până la 8 săptămâni. Frec­ventarea siste­matică a saunei, finalizată cu du­șuri reci sau scu­fundări în apă rece, e la fel de efi­ci­entă. Pentru atenuarea unor simp­tome acute, pre­cum curgerea nasului, strănut sau usturimi de ochi, se reco­man­dă folosirea jetu­lui de apă rece pe față.

Homeopatia

Există preparate homeopatice care, fără niciun fel de reacții se­cundare, înlătură simptomele aler­giilor. În cazul strănutului și al curgerii nasului, se re­comandă, de pildă, preparatele pe bază de cea­pă (Alium cepa) sau Galphimia glauca. Efectul lor a fost dovedit prin stu­dii. Gal­phi­mia potolește și astmul alergic, pre­cum și toate cele­lalte manifes­tări pro­vo­cate de polen. Preven­tiv, me­­di­camentul se ia cu șase săp­tă­mâni înainte de înflorirea plan­telor, de trei ori pe zi, câte 5 granule de gal­phimia. În cazul simpto­melor acu­te, se iau câte 5 granule din două în două ore. Me­dica­men­tele se gă­sesc în far­ma­­ciile ho­meo­pate, dar cel mai bine este ca înainte de a apela la ele să vă adre­sați unui me­dic ho­meo­pat, pentru a vă in­sti­­tui un tra­­tament per­so­na­lizat. Dintre co­la­bo­ratorii re­vis­tei noastre, vi-l re­coman­dăm cu căl­dură pe d-l dr. Rareș Simu, tel. 0766/298.458.

Fitoterapia

Și plantele le sunt aler­gicilor de mare aju­tor. Silurul, de pildă, e folosit de sute de ani ca leac con­tra ochilor roșii, dureroși și înlăcrimați, ca și la con­junc­tivite. Calmează și dezin­fla­mează ochii, regu­larizează producția li­chi­­dului lacrimal. Silurul se vinde la Plafar, sub formă de ceai, dar și ca tinctură. În fazele acute, se folosește de trei ori pe zi. Dar cea mai temeinic cercetată plantă împotriva alergiei la polen este captalanul. Ac­țiunea lui este egală cu aceea a anti­his­tami­ni­celor, cu avantajul că pre­pa­ratele din captalan nu au ca efect advers oboseala. Și această plantă poate fi procurată de la Plafar.

Spălături nazale

Spălăturile nazale cu apă sa­lină (apă în care s-a dizolvat sare) curăță excelent mucoasele nazale. Par­­ti­cu­lele de polen sunt astfel îndepăr­tate, mucoasa este umezită și funcția ei de eliminare se îmbu­nătă­țește. Cu aju­torul unei canule procurate de la ma­ga­zinele sani­tare, lichidul pătrun­de într-o nară, spală toată cavitatea naza­lă, apoi iese pe cealaltă nară. Medi­cii recomandă ca spălă­turile na­zale să nu se facă mai mult de trei săptămâni, altfel pot dău­na mu­coasei nazale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian