Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Trăiască partidul unic!

Alianţa PSD – PNL -UDMR a dus la stabilizarea politică a statului român în contextul climatului internaţional tulbure. Criza sanitară, războiul din Ucraina şi criza economică, consecvenţa lor, cereau o reacţie unitară a administraţiei naţionale, susţinută de „acomodarea” la situaţie a structurilor politice. Chiar dacă România are asigurată protecţia NATO şi sprijinul UE, un dezechilibru politic intern ar fi vulnerabilizat-o, ar fi transformat-o într-un „câmp de bătălie” ideologică şi, poate, chiar mai mult decât atât. Prin coalizarea PSD-ului cu PNL-ul şi UDMR-ul – partide opuse doctrinal şi programatic – „agi­ta­ţiile telecomandate” ale grupărilor politice naţio­nalist – extremiste (suveraniste, independentiste, ire­den­tiste în raport cu „teritoriile româneşti” din Ucrai­na), ca şi circul făcut în aceleaşi direcţii de per­sonaje „exotice” (gen Şoşoacă) au devenit chestiuni oa­recum minore. Pentru mulţi observatori ai feno­menului politic românesc, alianţa la putere a părut, în consecinţă, un act pozitiv. Din perspectiva cli­ma­tului extern al epocii, probabil că el chiar a fost bi­nevenit şi necesar. Din perspectiva internă a demo­craţiei româneşti, el nu mai apare însă chiar atât de be­nefic. „Pactul” PSD-PNL nu a dus, aşa cum mulţi cetăţeni se aşteptau, la punerea temporară în pa­ranteze a opoziţiei programatice dintre cele două par­tide în favoarea unui „plan de guvernare” echi­librat, de administrare a crizelor, fără a pune în dis­cuţie premisele decolării economice ale ţării şi ne­cesitatea reformării „sistemului instituţional”, prin care ea se realizează. Cine a urmărit cu mai multă atenţie acţiunile guvernului a putut constata, destul de repede, că „acomodarea” liberalilor cu „socia­liş­tii” din PSD s-a făcut cu preţul renunţării primilor la orice proiect emanat de la doctrina specifică. PNL-ul s-a aliniat necondiţionat la formula admi­nis­trativă popu­listă practicată de PSD, a devenit o anexă, doar aparent diferenţiată, a „politicilor” aces­tuia. Libe­ra­lii, odinioară campioni ai reformismului, şi-au însu­şit total obiceiurile PSD-iste de dominare a ansam­blu­lui social, au acceptat fără împotrivire propunerile lui de „împărţire frăţească a plăcintei”, spre mulţu­mi­rea clientelei proprii. Fondurile venite de la UE, in­­clu­siv prin PNRR, cât şi cele de la buget, valori­fi­ca­te prin PNDL („Anghel Saligny”) vor fi distribuite „pro­­por­ţional”, după regulile PSD-iste, adică vor fi destinate „cu adresă” susţinătorilor fideli ai ambelor for­ma­ţiuni. Ca şi până acum, această îm­părţeală se va face, în consecinţă, în detrimentul in­teresului ge­neral al ţării, ce presupune investiţii ma­sive în infra­structura transporturilor, sănătăţii, în­văţământului, satisfacerea „nobilimii locale” de­ve­nind, astfel, şi pen­tru liberali, pri­mul obiectiv al guvernării. Cu ex­cepţia „apos­tatului” Florin Cîţu (care a devenit critic faţă de „cedările” partidului său numai după ce şi-a pierdut funcţia de șef al aces­tuia!), condu­cerea PNL-ului s-a aruncat „cu entuziasm” în barca PSD-istă.

Ce consecinţe va avea, pentru sistemul politic ro­mâ­nesc şi pentru ţară, această „abdicare” a PNL-ului de la formula lui identitară? Transformarea celui mai mare partid „de dreapta” din România, într-o pre­lungire a PSD-ului, grupare aparent „de stânga”, în­seam­nă o revenire mascată la sistemul partidului unic. Grupările politice dinafara noii „unităţi” vor ju­­ca un rol pur decorativ, fiind prea slabe pentru a pu­tea contesta, fie şi momentan, noua „aşezare”. În sia­jul PSD-ului, PNL-ul va adopta formula propa­gan­distică populistă, renunţând la orice tentativă de reformare reală a sistemului politico-administrativ care frânează toate iniţiativele productiv-antre­pre­no­riale din economie. Administraţia statului va de­veni şi mai clar principala sursă de venituri a clasei biro­cra­tice ce îi asigură funcţionarea, mai ales că pro­mo­varea se va face exclusiv pe „criteriul fideli­tă­ţii” faţă de ierarhia politică dominantă. Toate nu­mi­rile din ulti­ma vreme în posturi administrative din institu­ţiile statului arată, din această perspectivă, că PNL-ul şi-a însuşit deja perfect clasicizatul obicei PSD-ist de sporire „legală” a veniturilor proprii, în dis­pre­țul soartei populației țării. În acest scop, PNL-ul spri­jină politicile populiste ale puterii, care se blindează prin „ocuparea” tuturor structurilor insti­tuţionale ale statului, un exemplu recent este cel al nu­mirilor po­litice în posturile vacante de la CCR. Un exemplu re­cent este cel al numirilor politice în posturile va­cante de la CCR, o instituție care joacă un rol im­por­tant în confirmarea hotărârilor guverna­mentale. Un exemplu semnificativ este hotărârea CCR-ului de res­ti­tuire legală a pensiilor speciale ale parlamen­tarilor. Aliniat în spatele PSD-ului, PNL-ul a re­nun­ţat până şi la ideea fundamentală a doctrinei lui, anu­me, că iniţiativele productive sunt principala sursă de creştere a veniturilor statului, prin impo­zi­tarea rezultatelor valorificate pe piaţa liberă. Propu­nerile guvernului, de impunere a unor preţuri maxi­male pentru produsele energetice şi alimentare, pro­puneri cu iz evident populist, demonstrează că „li­beralii” au ales politica „socialistă” a controlului eta­tist al eco­nomiei. Acest „control” forţează statul să se supra­în­datoreze financiar, cu dobânzi uriaşe, lă­sate în sea­ma generaţiilor viitoare ale ţării. Pentru popu­lişti vii­to­rul nu contează.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian