Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

AUTOSUGESTIA – Sănătatea pornește din cap

– Revenim cu insistență asupra ei. Este unul dintre cele mai efi­ciente ajutoare pe care și le poate oferi omul, pentru a se vinde­ca. Mai ales în cazurile grave, când aproape nu mai există speranță de viață, autosugestia este o alternativă psihică salvatoare. Nu costă bani, iar efectul este spectaculos –

Sluga din cap

Foto: Shutterstock – 3

Totul pornește de la subconștient. S-au scris mii de pagini despre acest subiect și tot nu a fost epui­zat. Pentru cei care nu știu nimic despre sub­con­știent, esențial este să afle că el este un soldat credincios al nostru, care înde­plinește aproa­pe tot ce îi cerem, fără a crâcni. O „slugă” per­fectă.

S-a dovedit prin experi­mente științi­fice că oame­nii cre­dincioși, care cred profund în ajutorul divin, se vin­decă mai repede, pen­tru că tră­iesc cu speran­ța că Dumnezeu le oferă un ajutor sub­stan­țial în rezol­varea bolii pe care o au. Rugăciunea înseamnă o au­to­sugestie spre bine.

Un alt exemplu: se știe că trata­men­tul cu pre­parate placebo, sub­stan­țe neutre, dar prezentate drept medicamente de ultimă generație, îl face pe bol­nav să crea­dă în eficiența lor, ducând, adesea, la vindecări de-a drep­tul spec­ta­culoa­se. Explica­ția? Sub­con­știentul! Con­vins că a primit un tra­tament efi­cient pen­tru afec­țiu­nea respec­tivă, acesta acțio­nează ca atare și pro­duce vin­decarea.

Un alt exemplu este bătaia inimii, care este re­glată în funcție de nece­sități, tot de către sub­con­știent, în așa fel ca atunci când este nevoie de o suplimentare a sângelui într-o anu­mi­tă regiune a corpului, să fie pom­pată în regiunea respectivă exact cantitatea de sânge necesară.

Învățați să cooperați

Iată de ce este foarte important să cooperăm în mod voit cu subcon­știentul. Mai ales în cazul unei afec­țiuni, este foarte util să convingem subcon­știentul să ajute la vindecare, iar aceasta se poate face prin sugestii, autosugestii, vizualizări etc. Exis­tă o reticență la noi în privința hipnozei și a altor forme de in­fluențare a sub­con­știentului, dar toa­te acestea v-ar putea fi de mare ajutor în cazul în care găsiți un medic specialist, care vă poate ajuta eficient în tratarea multor afecțiuni.

Subconștientul este un rezervor uriaș care în­ma­gazinează toate infor­mațiile primite de către organele de simț în mod instantaneu. El recep­ționează și înregistrează absolut tot ceea ce se simte cu cele 5 simțuri, indiferent dacă memoria cognitivă le captează și ea.

Cum ne influențăm subconștientul?

Foarte simplu: transmițându-i me­saje precise, de în­credere, că ceva do­rit se va întâmpla. Un me­dic francez, Emile Coué, a do­bândit mari succese folosind auto­suges­tia în trata­ment. Me­toda a fost verifi­cată de-a lungul vremii, cu rezultate de ex­cepție, în multe afecțiuni. În plus, este foarte simplă.

Mai întâi, e bine de știut că sub­conștientului trebuie să-i dai doar su­gestii pozitive. Deci, nu se vor folosi în sugestii fraze care să cuprindă cu­vântul nu. De exemplu: „Din zi în zi sunt tot mai sănătos”. Aceasta este fraza pe care a folosit-o Coué în ma­jo­ritatea cazurilor și a obținut rezul­tate deosebite, în boli foarte diferite, unele chiar foarte grave, mergând chiar până la cancer în ultima fază. Nu spuneți: „Pe zi ce trece nu mai sunt bolnav”, pentru că în acest caz în frază este o negație. Spuneți simplu: „Pe zi ce trece sunt tot mai sănătos”. Sau: „Pe zi ce trece sunt tot mai bine din toate punctele de vedere”.

Ritmurile cerebrale

Dar mai e de parcurs o etapă im­portantă: ca să se imprime comanda dorită în subconștient este necesar ca organismul să ajungă în starea men­tală alfa. Pentru aceasta, este ne­cesar să știți cum anu­me funcțio­nează creierul uman.

Există patru ritmuri cerebrale fundamentale.

Ritmul beta – este starea de veghe a creierului uman. În această stare, omul este perfect lucid, poate raționa și poate îndeplini anu­mite lucruri pe care le dorește.

Ritmul alfa – este starea în care se ajunge înainte de a ne culca sau imediat după trezire. De ase­menea, alfa se poate atinge prin meditație sau atunci când se as­cultă anumite ritmuri mu­zicale repe­ti­tive. Este starea cel mai des folosită de către hip­no­tizatori și starea care vă intere­sează pe dvs. când doriți ca subcon­știen­tul, prin repetare, să înregis­treze anumite dorințe. Unii reușesc după anumite exer­ciții să intre în această sta­re foarte rapid.

Ritmul theta – este ritmul în care aproape nu ne mai simțim corpul. În ultima perioadă, în SUA, s-au făcut chiar operații fără nicio anes­tezie, când omul trece în această stare. Și acest ritm se poate atinge cu ajutorul auto­sugestiei. Cu ajutorul acestei stări, se poate ca orice durere să nu mai fie resimțită, indiferent cât de puternică este.

Ritmul delta – corespunde unui somn profund. În general, se crede că fie­care om doar­me în acest ritm cam 45 de mi­nute pe noapte. Cu cât durata de somn în această fază este mai lungă, cu atât mai repede se reface organis­mul.

Modalități de a ajunge la starea alfa, propice colaborării cu subconștientul

* O muzică repetitivă, dar numai în surdină.

* Sugestia sau autosugestia.

* Lumini repetitive.

* Aparatul „Brain waves syn­chro­niser” care emite pulsații lumi­noa­se ci­clice al căror ritm este cu­­prins între 1-40 pulsații pe secun­dă. Acesta se pune la început la viteză maximă (40), pentru ca, treptat, acestea să scadă până la ritmul pe care vrem să-l obținem.

Important: subconștientul nu are capacitatea de a raționa. El însă re­cep­ționează și înmagazinează ce i se comandă. Din aceste informa­ții el va lua doar ceea ce este necesar pen­tru realizarea a ceea ce i se cere. Este, practic, un mic vrăjitor, pe care dacă știi cum să-l con­duci, poate face minuni. Absolut tot ce doriți. De exem­plu, vreți să obțineți starea de sănătate per­fectă, vreți să slăbiți, vreți să ajun­geți un om cu succes la public sau bogat. Toate acestea le poate re­zolva subconștientul, dacă știți să-i im­puneți acestuia comanda necesară.

Cea mai sim­plă metodă este să vă procurați un șirag de mărgele, adică 21 de mărgele înșirate pe o ață. Cele 21 de mărgele vor fi identice, cu excepția uneia din­tre ele, care va fi mai mare decât cele­lalte. Di­mineața, ime­diat după trezire, când cre­ierul nu este încă ac­tiv, sau seara, luați șiragul de măr­gele în mână și începeți să spuneți o frază aleasă de dvs., de 20 de ori. De ce are 21 de mărgele? Pentru că atunci când ajun­geți cu degetele la mărgeaua mare, începeți să spu­neți o rugăciune scurtă. Indi­fe­rent ce rugă­ciune. Aceasta vă va aju­ta foarte mult să vă eli­berați de gân­durile pe care le aveți. După ru­gă­­ciu­ne, reluați numă­ră­toarea măr­gelelor, și de fiecare dată, când tre­ceți o mărgea dintr-o parte în cealaltă, repetați în gând fraza aleasă de dvs. Se va face acest lucru de 20 de ori, pen­tru că atâ­tea mărgele există. Exer­cițiul se prac­tică diminea­ța, la trezire, și sea­ra, du­pă ce ați terminat toate treburile și vă așezați în pat, chiar înainte de a adormi. Sunt două mo­mente deose­bite, care pot să fie fruc­tificate de dvs.

Cât timp se face acest lucru? Până la obținerea a ceea ce ați dorit. Res­pectiv, vindecarea de afec­țiuni foarte grave, obținerea situației materiale așteptate, iubire etc. Nu există om care să facă acest lucru și să nu reu­șească. Dacă perse­ve­rează sufi­­cient timp, este im­posibil să nu rezolve pro­blema dorită. Metoda este foarte sim­plă și poate fi aplicată de orice om, indiferent de situația lui.

Ce boli se pot vindeca cu autosugestie?

Faptul că subconștientul în­de­plinește peste 80% din ceea ce tre­buie rezolvat în organism este un indiciu că el poate să vin­dece enorm de multe afec­țiuni.

Aproape toate boli­le sunt de natură psihică. Da­că se cerce­tează și se verifică afecțiunile cele mai grave, să spunem can­cerul, vom vedea că, îna­inte de a fi bolnav de can­cer sau de altă afec­țiune gravă, organis­mul a fost supus unei traume psihice. Traumele care pro­voa­că boli pot fi foarte diferite: pier­derea unei persoane dragi (prin deces sau pără­sire), stres, amenin­țări, panică, de­presii etc. Pa­leta aceasta este foarte vastă și poate cuprinde o serie de alte neca­zuri care pot apărea (pierderea locului de mun­că, nesiguranța zilei de mâine etc.). Uneori, poate fi provo­cată o afec­țiune doar de o simplă cear­tă cu persoana iubită.

Toate acestea pot să fie diminuate cu ajutorul autosugestiei. Cancer, boli grave sau mai puțin grave sau o depresie se pot rezolva cu ajutorul acestei metode așa de simple și care poate fi apli­cată de oricine. Totul e să perseverați. „Sunt tot mai sănă­tos.” „Mă simt tot mai bine.” „Dum­nezeu e cu mine în tot ce fac.”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian