Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Părinți repetenți

Alianța Familiilor din România a înaintat o petiție guvernului Ciucă, în privința intenției aces­tuia de a elimina drepturile părintești și valorile tradiționale din educația co­piilor. Gu­ver­nul pre­gătește un atac frontal la adre­sa educației copiilor, su­punând unei largi dezbateri Stra­tegia Națio­nală (SNEP) pentru rolul părinților în educația pro­priilor fii și fiice, în perioada 2022-2030. „Pro­iectul SNEP este un proiect periculos care sub­mi­nează drep­turile pă­rintești și autoritatea părinților asupra copii­lor, într-o ideologie neo-marxistă și o viziune se­cu­lară (fără credință în Dumnezeu), incom­pa­tibilă cu valorile tradiționale”, a avertizat Aso­cia­ția Fami­lii­lor. Cu alte cuvinte, strategia actua­lului guvern tinde să ia din mâinile părinților rolul principal de educare a copiilor și să-l aloce sta­tu­lui, urmărind, astfel, controlul ex­tins asupra fa­miliei. Vor fi aduși „experți” împu­terniciți cu au­toritatea de a determina și controla valorile pe care co­piii le învață în școli. Adio, învățăturii cu o tra­di­ție de sute de ani din partea părinților și, mai ales, a bunicilor. Strategia prevede ca rolul de for­mare a cursurilor de educație să le fie atribuit ONG-urilor „progresiste”. Cuvinte vechi, de care cre­deam că am scăpat, precum „îndoctrinare”, sunt actualizate: „Până în anul 2030, 80% din părinții României vor face cursuri de îndoctrinare pa­ren­tală”. La rândul lui, până la vârsta de 18 ani, co­pilul va absolvi 6 cursuri de educare pa­rentală, ca să știe ce-l așteaptă ca părinte. Pro­mo­vând lozinca „Pă­rinți educați, copii fericiți”, Mi­nisterul Edu­cației prevede ca opt din zece pă­rinți să fie „șco­larizați” prin programe de „edu­cație pa­rentală”, până în anul 2030. Cu alte cu­vinte, școa­la „nouă” îi învață nu numai pe copii, ci și pe pă­rinți! Ei trebuie să cunoască „drepturile copilu­lui”, pentru orice faptă negativă a copilului, fa­mi­lia va fi me­reu „vinovată”. Am avut, nu de­mult, un eșec al OMS privind „educația sexuală”, trans­format în „educație sanitară”. Vom avea, mai mult ca sigur, și un viitor eșec al Strategiei Edu­ca­ției, incom­patibilă cu valorile tradiționale ro­mânești.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian