Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Armand Goșu, „Rusia, o ecuație com­plicată. Ediția a II-a adăugită cu cele mai recente texte despre războiul din Ucraina”, Ed. Polirom (tel. 0232/21.74.40), 464 p.

Începând din 24 februarie, suntem copleșiți zilnic de informații, analize și predicții privind „operațiunea specială” declanșată de Rusia în Ucrai­na, iar majoritatea acestor știri vehiculate de mass-media ne angajează emoțional. Din partea cercetătorilor autohtoni au apărut puține studii te­meinice care să explice obiectiv cauzele isto­rice și contemporane ce au transformat Rusia în cel mai agresiv stat de la începutul seco­lu­lui 21. Mediile academice românești au stu­diat, e drept, evoluția relațiilor româno-ruse de la primele contacte ale voievozilor din Mol­dova și Țara Românească până azi, dar încercări de explicare documentată a resorturilor materiale și spirituale ce au marcat ascensiunea statului rus pâ­nă la pretențiile de a cuceri și domina lumea au fost puține și în general deformate de ideologiile do­minante din perioada în care au apărut. Spre deo­sebire de alte țări, aflate în contact direct sau in­di­rect cu lumea rusească, în România nu s-au for­mat specialiști rusologi. La noi s-au păstrat desigur în memoria colectivă tentativele de asimilare for­țată – teritorială, economică și culturală – practicate de „marele vecin” în numeroasele lui treceri pe aici. Marea cultură rusă dar și manipulările ei politico-ide­ologice au fost larg popu­larizate prin traduceri, spec­tacole, filme, concerte, dar cercetarea metodică, apli­cată, a evoluției politicii ru­sești, a justificărilor pe ca­re ea și le asumă nu i-a prea atras pe istoricii și po­lito­logii noștri după 1990, al­tele fiind prioritățile lor. Acest gol încearcă să îl um­ple Armand Goșu în cartea pe care v-o recomand. El studiază de peste trei dece­nii Rusia postso­vietică: după o cercetare „pe teren” la Moscova, încheiată cu un doctorat, un contact nemijlocit cu mișcările politice de acolo (a fost corespondent BBC în Rusia), și-a continuat munca de expert publicând multe articole (în special în revista „22”, pe care a și condus-o o vreme) și vo­lume în temă. „Rusia, o ecuație complicată”, cen­trată pe „dom­nia” putinistă, cuprinde datele isto­rice, economice, sociale, politice și ideologice care au dus la cris­talizarea actualei doctrine privind raporturile ei cu lumea. Armand Goșu analizează viziunea lui Putin care ar vrea, pe linia tradiției imperiale, să reuneas­că, fie și prin forța militară, spațiul slav și să im­pună Europei reîmpărțirea ei în sfere de influență. Putin și-l ia ca model declarat pe Petru cel Mare, care dorea ridicarea Rusiei prin deschiderea spre Occident, numai că noul „țar” de la Kremlin crede, dimpotrivă, că această ridicare tre­buie produsă prin rusificarea Europei de Est și Centrale. România – scrie expertul – aflată prin așezarea ei geostrategică în prima linie de contact a Europei cu periculosul vecin, ar trebui să îi cunoască mai bine metodele și tacticile prin care își urmărește obiectivele ambi­țioa­se. Doar așa va pu­tea să le contracareze cu calm, înlăturând dezin­for­mările aparatului propa­gan­distic putinist și reacțiile emoționale impulsive. Cartea lămurește rațional situația țintelor vizate de dictatorul moscovit, de la Ucraina și Republica Mol­dova, aflate pe flancul sudic al teritoriului râv­nit, la țările baltice și cele­lalte comunități cu­prinse, până la prăbușirea URSS, sub directa administrare a Rusiei. Armand Goșu ne explică și greșelile (une­le intenționate) ale politicie­nilor români care au oscilat între valorile Occiden­tului democratic și mi­rajul Rusiei. „Complicata ecuație” e un ghid coe­rent și clar prin hățișurile po­liticii rusești. Autorul reușește să împrăștie, cu do­cumente și argumente incontestabile, iluziile celor care mai cred că Rusia lui Putin poate fi „îm­blân­zită” și convinsă că demo­crația reală și piața glo­bală asigură pacea. Cu dezvăluirile și previziu­nile ei, aceasta e o lectură necesară acum fiecăruia din­tre noi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian