Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Andrei Soldatov, Irina Borogan, „Com­patrioții. Istoria brutală și haotică a exilaților, emi­granților și agenților ruși din străinătate”, tra­ducere de Veronica Tomescu, prefață de Ar­mand Goșu, Editura Omnium – Grupul editorial Epica, 400 p.

„Operațiunea specială” declanșată de Putin îm­po­triva Ucrainei, stat suveran și in­de­pendent, re­cu­noscut ca atare chiar și de agresor, a adus un val de cărți, articole, filme documentare despre Rusia. Pen­tru majoritatea celor interesați de mersul lumii în care trăim, invazia rusească a fost un eveniment ne­aș­teptat, aberant prin conse­cințele teri­bile pe care le-a avut și care urmează încă să se pro­ducă. Ana­liști politici și mi­litari, is­torici, scriitori și jur­naliști au căutat felurite ex­plicații de natură eco­nomică, geopo­li­tică, psiholo­gică, ideo­logică pentru cau­zele stupefiantei ac­țiuni rusești. Andrei Sol­da­tov și Irina Bo­rogan – doi soți jur­na­liști de investi­gație ruși sta­biliți la Lon­dra, specializați în ițele spionajului so­vie­tic și, după des­trămarea URSS-ului, ru­sesc – sus­țin în cartea pe care v-o pro­pun că invazia era pregătită de mult și prac­tic inevitabilă. Până la au­toexilul lor englez, cei doi au lucrat în presa scrisă și radiofonică din Moscova, observând pe viu cum, treptat, Rusia postsovietică a ajuns să accepte, după instalarea în 2000 a lui Vladimir Putin la putere, în­tâi un sistem autoritar de guvernare („clasic” pentru rușii de rând care n-au cunoscut niciodată de­mo­crația) și apoi o dictatură arbitrară nelimitată. În ultimele decenii ale fostei URSS, descendenții elitei comuniste se „rafi­naseră” prin educația de tip occi­dental, acces la valo­ri­le culturii vestice, la bu­nuri ma­teriale moderne. Așa-numiții mejdunarod­niki s-au grupat în epoca Gorbaciov într-o echipă ce viza liberalizarea socie­tății sovietizate și demo­cratizarea accesului la putere. Experimentul lor din timpul guvernării lui Boris El­țîn nu a reușit, eco­nomia a fost acaparată de silovi­ki, viitori oligarhi proveniți din fosta nomenclatură de par­tid și din fostele ser­vicii secrete, în frunte cu te­mutul KGB. Dramele tranziției și efectele crizei economice mon­diale au facilitat ascensiunea unui om ce pro­mitea să impună ordine și stabilitate, Putin, pro­venit el însuși din mediile KGB-iste în care s-a for­mat și a activat. A fost avan­tajat ini­țial de prețurile oferite Rusiei pentru resursele ei de gaze și pe­trol, dar și de credința Occidentului că „des­chi­derea prin comerț” a aces­teia va duce la pre­luarea unui model de con­ducere de­mocratică. Însă Putin voia să instaureze o „demo­crație controlată” – un fel de „de­mo­crație ori­ginală” românească – prin care să creas­că nivelul vieții con­cetățenilor în schimbul ac­cep­tării ierarhiei sociale vizate de el. Și-a promovat, în acest scop, în toate funcțiile im­portante din admi­nistrația statului foști colegi din KGB, GRU și celelalte ser­vicii, botezate acum altfel. Scă­derea prețului la petrol și gaze pe piața mon­dială i-a năruit însă planul, obligându-l să strân­­gă în jurul lui rândurile oligarhilor pro­movați și să-i eli­mi­ne, prin orice mijloace, pe cei ce în­cercau să-i con­teste puterea. Așa au ajuns „servi­ciile” să controleze totul, să dis­pună de viața și bu­nurile „supușilor” ruși. Datorită acestor ser­vicii, de­ve­nite FSB, SVR și GRU, a înțeles Pu­­­tin că nemul­țumirile ru­șilor de rând au cres­­cut și, la sugestia lor, a trecut, ca diver­siune, la spo­rirea agresivității externe, culti­vând insis­tent măreția rusă și sovietică de odinioară, disprețul față de „moleșitul” Occident de­mo­cratic, as­pirația spre refacerea integrală a russkimir cu zo­nele ocupate și influențate în secolul trecut de „ma­rea putere de la Răsărit”. Tot prin servi­ciile lui se­crete, a încercat să resuscite patriotismul Rusiei Mari    la exilații și emigranții de odinioară, să îi atra­gă în sfera lui, întorcându-i împotriva țărilor de adop­ție. Agenții putiniști au însoțit această operațiu­ne de atragere cu pe­depsirea oponenților și criticilor metodelor puti­nis­te. Autorii cărții descriu, mai ceva ca în romanele de spionaj, cum aplică aceste „pe­dep­se” serviciile afla­te în slujba dictato­rului mosco­vit. Crimele sunt dezvăluite și analizate minuțios, pentru a lămuri cine și de ce a comandat asasinatele mascate în sinucideri, accidentele mortale, otrăvirile cu substan­țe greu de depistat (toate cu lungă tradiție în arsenalul fostului KGB). Cititorii vor afla amă­nun­te din bucă­tăria une­ia dintre cele mai crude dic­taturi contempo­rane și vor înțelege de ce războiul din Ucraina e doar o etapă din planul lui Putin. Po­vești ce ar părea în genul filmelor cu James Bond se vădesc aici, din nefericire, reale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian