Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Fericire în 10 pași

– Celebrul om de știință american, dr. Melvin Morse, neurolog la un spital de urgență pentru copii, a fost martorul a sute de cazuri de moarte clinică. Surprins de frumusețea poveștilor relatate de ei, a elaborat o veritabilă terapie a fericirii, pe care a experimen­tat-o cu mult succes. Un tratament gratuit și miraculos –

Foto: Shutterstock – 3

În calitate de medic la un spital de urgență pen­tru copii, doctorul american Melvin Morse obișnuia să-și facă prieteni din micii lui pa­cienți ieșiți din moarte clinică, pe care, pentru a-i urmări îndeaproape, îi poftea sistematic la pic­nicuri cu jocuri și plim­bări în natură. Pediatrul a observat cu uimire că evoluția spirituală a co­piilor era cu totul deosebită față de cea a colegilor de aceeași vârstă. Maturizarea lor semăna cu un soi de ilu­minare. Vădeau o natură intuitivă și o capa­ci­tate de în­țelegere cu totul deo­sebite, dar și stabilitate și echi­libru. Crescând, izbu­tiseră să evi­te capcanele cla­sice în care intrau cei de o vârstă cu ei – prosti­tu­ția, al­coolul sau dro­gu­rile, dovedind o în­țelegere mis­tică a uni­ver­sului. Ex­pe­riența lor la mar­ginea vieții le schim­­base modul de a gândi și ra­por­tul cu moartea, care era o călătorie spre Dum­nezeu. Erau mo­rali, deter­mi­nați, co­recți, ira­diind o se­ninătate tulbu­rătoa­re.

    „Oare modelul lor se putea în­văța fără a trece prin ex­pe­riența morții imi­­nente?”, s-a între­bat dr. Morse. Răs­­punsul este afir­ma­tiv. Cei ca­re do­­resc să-și „ilu­mi­neze” exis­ten­­ța și să-și mo­difice via­ța în sens pozitiv pot acce­de la a­cest mod de a fi. De fapt, nu există un mare secret. Nu e nevo­ie de exer­ciții com­plicate de me­di­tație, de prezența unui guru condu­cător și nici de o călă­torie în lumea de din­colo pentru a fi fericit. Taina ilumi­nă­rii inte­ri­oare con­stă în știința de a comunica, fiecare din noi, cu el însuși. Să fim atenți la ideile noastre și la ges­­turile pe care le fa­cem. Să ne analizăm, cu răb­dare, gân­durile și emo­țiile cu care ne confruntăm. Între­bați-vă cu curaj: „Oare sunt fericit? Ce ne­mulțu­mire mă roade?”. Con­vins că principiile de viață ale mici­lor săi pacienți salvați de la moarte ne pot fi tuturor de folos, dr. Melvin Morse a ela­borat o stra­tegie în zece punc­te numită „Secretele trans­formării”, pe care înainte de a o publica într-un stu­diu, a experimentat-o nemijlo­cit. Re­zul­tatul? Dr. Melvin Morse susține că a des­coperit feri­cirea. Dacă este ade­vărat, vă lăsăm pe dvs. să apre­ciați, după ce veți fi aplicat metoda medicului ame­rican. Iată rețeta:

1. Exercițiul fizic

Executați zilnic un exercițiu fizic la îndemână, vre­me de 30 de minute (plim­bați-vă, jucați-vă cu copiii, pe­dalați pe o bicicletă ergonomică, faceți gimnastică, îno­tați etc.). Acor­dați miș­cării cotidie­ne aceeași prio­ri­tate ca profesiei dvs. Deja după câte­va săptă­mâni, exer­cițiul fizic va de­veni o nece­sitate la care nu veți mai re­nunța pentru niciun motiv.

2. Familia și relațiile cu ceilalți

Luați micul dejun sau cina în fa­mi­lie de cel puțin pa­tru ori pe săp­tămână. Stingeți televi­zo­rul și vorbiți cu toată lumea, pe rând. Dez­vol­tați-vă aptitudi­nea de a-i asculta pe cei care vă încon­joa­ră, vreme de 15 mi­nu­te pe zi. E greu la început, dar iată câteva sfaturi utile:

* Lăsați-i pe ceilalți să-și sfâr­șească fraza înain­te de a vă gândi ce vreți să le răspun­deți.

* Puneți întrebări încurajatoare, de tipul: „Ce pă­­re­­re ai despre problema aceasta?”, „Ce sen­­ti­men­te te în­cear­­­că?”, „Știi ceva în plus des­pre pro­blema aceas­ta?” sau, pur și sim­plu, re­petați ulti­mele cuvinte ale in­ter­­lo­cu­to­rului dvs., pe un ton medi­tativ.

3. Analizați-vă deprinderile

Fiți atenți la deprinderile dvs. cotidiene. Țineți un jur­nal. E o formă de meditație activă, o formă de re­flec­ție prin care vă veți cunoaște mai bine, aflând cum gân­­diți și ce tipuri de emoții aveți. Ti­pul acesta de me­ditație activă (în opoziție cu cea pasivă, ca yoga, de pil­dă) este indicată mai ales pentru gândurile obsesive, legate de bani, fami­lie, probleme sentimentale etc. În loc să în­cer­cați să vă înăbușiți vocea interioară (aceea care vor­bește sin­gură, în cap), activați-o și atri­buiți-i un rol prin­ci­pal. În loc să evitați să vă gândiți, de exemplu, la patro­nul nesu­ferit pe care-l aveți la serviciu, gân­diți-vă la el dina­dins, concen­trându-vă aten­ția asu­pra sur­sei de ne­mulțumiri, în­cer­când să găsiți o soluție. Pro­ble­mele amâ­nate perpetuu pot să pro­ducă „infecții” psihice (ceva „nor­mal” se trans­formă în „dezastru”).

4. Ajutorul

Încercați să vă oferiți sprijinul celor­lalți cel puțin o dată pe săptămână. În­scrieți-vă într-o asociație de spri­jin umanitar (func­ționează pe lângă biserici), dați-le să­racilor o bu­cată de pâine sau câțiva lei. Unul dintre mij­loa­cele cele mai bune pentru a scăpa de sentimentul inu­tilității constă în a lucra voluntar într-un cămin de bătrâni, de persoane cu handicap sau la un orfe­linat.

5. Aveți încredere în viziunea dvs. interioară și în intuiție

Majoritatea oamenilor au intuiție și experiență spi­rituală. Din păcate, ei nu au curajul să creadă în ele și, prin urmare, le ignoră.

6. Planificarea materială

Cheltuiți mai puțin! Încercați să reduceți cheltu­ie­lile lunare cu cel puțin 20%. De-a lungul anilor, acest lu­cru o să vă ajute să dobândiți și o liniște spirituală, nu numai materială. Încercați să puneți bani deoparte în fiecare lună, chiar dacă este vorba despre sume mici. Când Albert Ein­stein a fost în­tre­bat de cineva care este cel mai important miracol al vie­ții, el a răspuns: „Inte­re­sul cu­mu­lat”. În timp, puținii bani puși deoparte se transformă în interese importante. Dar ce raport au ei cu armonia spiri­tuală? În societatea din zilele noastre, este mai ușor să dobândești echilibrul și armonia când ai ceva pus deoparte și nu te chinuiesc datoriile.

7. Regimul alimentar

Copiii care au trecut prin expe­riența morții clinice mă­nâncă mai multe legume și fructe decât noi. În­tâl­­ni­rea cu lumina vieții de dincolo le-a dic­tat obi­ceiuri ali­men­tare echilibrate și, prin urmare, o viață mai curată și mai sănătoasă. Încer­cați să adăugați în fie­care săp­tă­mână la mesele dvs. câte o legumă nouă, re­nunțând cât mai mult cu pu­tință la mâncărurile semi­preparate și la prăjeli. Deseori, o mică schimbare alimentară ne poate per­­mite să slăbim în mod echilibrat de-a lungul vie­ții. Nu toate regimurile de slăbit duc la acest re­zultat.

8. Meditația și rugăciunea

Dedicați-vă cel puțin 15 minute pe zi rugăciu­nii, atât prin texte clasice, con­sa­crate, cât și ex­pri­mându-vă li­ber ne­liniștile și aștep­tă­rile. Dacă nu știți ce să spu­neți, în­tindeți-vă pe pat și re­petați în permanen­ță ace­lași lucru (Ru­găciu­nea inimii, de ex., „Doam­ne, Iisuse Hristoa­se, Fiul lui Dum­nezeu, mi­luiește-mă pe mine, păcă­tosul”, n.n.). Ru­gă­ciunea co­tidiană ne dă spe­ranță și echilibru, „aprinde” lobul tem­po­ral drept, unde se află „punc­tul divin”.

9. Învățați să iubiți

De cele mai multe ori, dra­gostea față de ceilalți se confun­dă cu dragostea față de noi în­șine. Adevărata iu­bire în­seamnă să te gân­dești la altci­ne­va, la a­proa­pe­le tău, la nevoile și la emo­țiile sale. Nu e ușor să iubești. Iu­bire înseamnă dă­ruire și împărtășire, atitu­dini ca­re nu le sunt tuturor la în­demână. Iubirea se înva­ță, dar lucrul acesta nece­sită timp și antrenament. Exis­tă mo­duri foarte simple de a o face. Lău­dați-i pe cei din jur. Cu­vin­tele bune nu costă bani. Com­pli­mentați-i pentru felul în care arată și pentru lu­cru­rile pe care le fac. Dăruiți-le mici atenții sau în­trebați-i despre co­piii lor. Sunt ges­turi simple, dar care arată că vă implicați și care vă scot din izolarea de care sunteți cu­prinși. Această metodă este recomandată și de oa­menii de știință care stu­diază problema stresului și mo­dul de a spar­ge izo­larea de tipul A – cea care ne face ostili și nefericiți.

10. Spiritualitatea

Redescoperiți-vă relația cu toate componentele uni­ver­­sului. Fiți atenți la ceea ce se întâmplă în jurul dvs. și analizați-vă poziția în acest context. Acest lucru se va re­flecta la diferite nivele în rela­țiile cu cei din jur, cu me­diul înconjurător, cu Dum­nezeu, ceea ce înseamnă lu­cruri diferite pentru persoane di­ferite. Pentru unii, a restabili această relație cu uni­versul înseamnă a mer­ge la bi­serică o dată pe săptămână. Pen­tru alții, în­seam­nă să mear­gă în pădure sau să se plimbe prin­tr-un parc. Fie­care om are pro­pria sa viziune despre spiri­tua­litate. Ideea de a în­ge­nun­chea în fața patului pentru a te ruga este un lucru scandalos pen­tru cei care cred că religia și spi­ri­tualitatea nu au ni­mic în comun. Pentru alții, reli­gia înseamnă legătura cu divini­tatea. Alegeți ceea ce vi se potrivește. Până la ur­mă, important este să vă simțiți fericiți.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian