Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Gemoterapia în sezonul rece – Protecție imunitară

Un remediu prea puțin cunoscut: armonia

Foto: Shutterstock

Imunologia este un domeniu extrem de com­plex al medicinei, în care cercetători și specialiști imu­nologi continuă să facă descoperiri legate de celu­lele sistemului imunitar, specializate în apă­rarea organismului. Aceste celule identi­fică și neutrali­zează, pe de o par­te, agre­sorii cu care venim în contact (bacterii, viru­suri, paraziți, fungi, noxe, unele sub­stanțe pe care le ingerăm din alimente sau ajung pe piele etc.), precum și acele celule din organism care își schimbă structura (celule dena­turate, cum sunt celulele can­ceroase). Tre­buie însă precizat că și stările conflic­tuale, trau­me­le psihice puternice, creea­ză dezechi­libre pe care or­ganismul, prin celule spe­cializate ale siste­mului ner­vos și ale celui imunitar, le identifică și încearcă să readucă echilibrul. În cazul lor, efortul sistemului imu­nitar se poate reduce la un singur cuvânt: armo­nie.

Atunci când reușim să aducem armo­nia în viețile noastre, efortul de apărare depus de celulele sistemului imunitar poa­te să fie mult redus. Nu mai suntem atât de vulne­rabili în fața atacului agen­ților patogeni, iar probabilitatea pro­life­rării celulelor cance­roa­se sca­de și ea. Ne-am afla, desigur, într-un scenariu ideal, dacă am spune că stresul, în toate formele sale, nu ar avea nicio putere asupra noas­tră. Dar este im­portant să ne amintim me­reu că putem găsi moda­lități multiple de a ne ajuta să tindem către starea de echili­bru. Iar primul pas este chiar con­știen­tizarea acestei nevoi umane.

Armonie prin gemoterapie

Una dintre posibilitățile care ni se oferă pen­tru reechilibrare și armonie este și gemoterapia, o terapie naturală blândă, care are ca efect im­portant ocrotirea organismului de agresiuni fi­zice, chimice sau biologice.

Doamna dr. Didi Surcel, cercetător imuno­log, cu largă deschidere către gemoterapie, afirmă: „Ge­moterapia este o terapie ener­getică, iar efec­tele aplicării acestei terapii atrag atenția asupra faptului că înțelegerea deplină a unei boli este dificilă dacă baza cunoașterii medicale nu este susținută de o concepție energetică a vieții. In­dife­rent dacă boala are la originea ei o cauză spiri­tuală, mentală ori fizică, înainte de a afec­ta sănă­tatea organismului uman, deci a corpu­lui fizic, ea începe, se dezvoltă și se finalizează în plan ener­getic”. De aceea, putem spune că un de­mers profi­lactic (de prevenire a instalării bolii) se poate reali­za într-un mod foarte efi­cient, prin gemoterapie.

Creștem rezistența organismului

În sezonul rece, principalele atacuri ale agen­ților patogeni – virusuri sau bacterii – se petrec la nivelul căilor respiratorii. Extractele gemo­terapice din muguri de Cătină, muguri de Mes­teacăn pufos sau de Mesteacăn argintiu și cel din mlădițe de Măceș vor crește rezistența orga­nis­mului. Efectul lor a fost evidențiat, prin stu­dii fitochimice, în ex­trac­tele gemoterapice realizate la Plant­ex­trakt, principalul produ­cător de ge­moterapice de la noi din țară.

Pentru o cură de în­tărire imunitară, se vor ad­ministra, timp de una sau două luni de zile, în func­ție de cât de pre­dis­puși suntem, în general, la îm­bolnăvire: Cătină – dimineața, Mesteacăn – la prânz și Măceș – după amiaza (câte 2 ml din fiecare extract ge­mo­­terapic).

Pentru cei care obișnuiesc să răcească ușor, iar bolile sunt însoțite de manifestări alergice, cura de întărire a imunității poate fi completată cu Extractul din muguri de Coa­căz negru, cu ac­țiune adapto­genă, antialergică și de drenor gene­ral al toxinelor de la nivelul organismului. Pentru Extractul din muguri de Coacăz negru au fost puse în evidență la Plant­extrakt (departa­mentul de cer­cetare al firmei este con­dus de prof. Neli Kinka Olah) pe lân­gă alți compuși, și con­centrații im­portante de zinc, un oligo­ele­ment important în în­tărirea siste­mului imunitar.

Pentru persoanele slabe, ane­mice, care fac des infecții respiratorii, se va prefera să se adăuge curei pro­filactice Ex­tractul din muguri de Po­rum­bar, puternic revitalizant, re­comandat și pentru o refacere rapidă în perioada de con­va­lescenţă, peri­oadă care nu trebuie, de asemenea, neglijată, ca organismul să se refacă complet după boală.

Să nu uităm și de susținerea sănătății intesti­nelor, sediu a aproape 80% din totalul celulelor imune, locul în care se formează majoritatea anti­corpilor. Extractul din mlădițe de Merișor ne poate ajuta, ca reglator al florei intestinale, util pentru refacerea funcționalității la acest nivel. Când sufe­rim de un dezechilibru la nivel intesti­nal, cura de întărire imunitară va alterna cu ad­ministrarea de Extract din mlădițe de Merișor și Extract din mu­guri de Smochin, acesta din urmă având rol cica­trizant al microleziunilor de la nivelul mucoaselor tubului digestiv și reglator al secreției gastrice.

Emoțiile și imunitatea

Gemoterapia ne ajută, la nevoie, să ne contro­lăm starea emoțională, care poate fi sursa unor dez­echilibre. Extractul din muguri de Măr pă­dureț poa­te reechilibra starea interioară, reduce frica, re­la­xează, induce o stare de conștientizare, cu o viziune mai armonioasă asupra vieții. Pen­tru ține­rea sub control a hiperemoti­vită­ții, pu­tem apela și la Extractul din muguri de Tei argintiu sau la Extractul din muguri de Smo­chin, mai ales dacă starea emotivă se asocia­ză și cu dis­confort la nivelul tubului digestiv.

De asemenea, la nevoie, pe lângă aju­torul specializat al unui psiholog, se poate apela la o cură cu gemo­terapice care „liniș­tesc mintea”, cum sunt cele din muguri de Tei argintiu, muguri de Măr pădureț sau cel din mlădițe și radicele de Ovăz. Acesta din urmă are și acțiune reglatoare la nivel tiroidian (util în forme incipiente de hipo­tiroidism sau hipertiroidism).

Controlul emoțiilor e o cârmă cu ajutorul că­reia, dacă învățăm să o folosim inteligent, vom men­­ține armonia la nivel celular, dar și social, vom fi sănătoși. Iubirea, recunoștința, generozi­tatea sunt ingrediente cu care să ne îmbogățim viața.

Închei cu cuvintele imunologului dr. Didi Sur­cel, o autoritate medicală în susți­nerea și promo­varea actului medical prin gemoterapie: „Reme­diile gemoterapice acti­vează sistemele de control ener­getic celular și astfel se adre­sează întregului corp, printr-un me­canism de rezo­nanță între câmpul remediu­lui ge­mo­terapic și câmpul țesutului afec­tat. În urma acestei re­zonanțe, se reface ma­tricea ener­ge­tică celu­lară”.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian