Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

IANNA NOVAC: „Toată Sala Palatului a cântat cu noi”

Face parte dintre artiștii basarabeni care au trecut peste Prut, adăugând o stră­lucire aparte muzicii românești. Cu studii temeinice, pornite încă din anii copilă­riei, a izbutit să devină studentă la Conser­va­torul din București, pe care l-a absolvit cu brio. În anul II de facultate, reputatul mu­zician Adri­an Ordean, intuindu-i po­tențialul, i-a oferit șansa de a cu­noaș­te celebri­tatea: Ianna a de­venit una dintre cele patru com­ponente ale tru­pei A.S.I.A., care s-a bucu­rat de un succes ful­­minant în cursul anilor 2000. Când grupul s-a de­strămat, s-a întors la domeniul pe care îl studiase în facultate, canto clasic, debu­tând într-un gen inedit: pop-opera. A fost cu noroc. Soprana Ianna Novac a cucerit nu doar publicul românesc, ci și pe cel in­ternațional, de­ve­nind o celebritate. Cân­tă pe scenele mari ale lu­mii, iar înregistrările ei sunt difuzate de cele mai a­pre­­ciate posturi mu­zicale de radio și de televiziu­ne de pe glob. Dar nostal­gia trecu­tului, care s-a înstă­pânit peste lume, a atins-o cu adierea ei și pe Ianna, care visează, iată, să rea­ducă pe scenă for­mația A.S.I.A. Un pro­iect cu succes garantat într-o țară ca România, care își pre­țuiește valo­rile mu­zicale, cele­brân­du-le cu bucurie și entu­zi­asm.

A.S.I.A. se întoarce

– Primăvara ne aduce o veste mare: A.S.I.A. se reface, iar inițiativa îți aparține…

Trupa A.S.I.A, varianta 2023: Anca Neacșu, Sorana Mohamad, Ianna Novac și Anemona Niculescu

– Doar parţial! Anul trecut, pe 24 octombrie, am avut la Sala Palatului din Bucureşti un con­cert grandios, cu mulţi invitaţi, prin care am marcat aniversarea a 20 de ani de carieră. Pentru acest concert, mi-am dorit foarte mult să le am alături și pe fostele mele colege din A.S.I.A. Cele care au răspuns pozitiv au fost So­rana Mo­ha­mad, Anca Neacşu şi Ane­mona Niculescu. Ală­turi de ele, am prezentat publicului două super­be momente de remember A.S.I.A., în acompaniamentul Or­chestrei Me­tro­politane Bucureşti, iar reacţia publicului a fost… fantastică! Toată sala s-a ridicat în pi­cioare şi toată lu­mea a cântat cot la cot cu noi! Am fost inundate de o fericire in­des­crip­tibilă: ne uitam una la cea­laltă, în timp ce cân­tam, și nu ne venea să credem. Eram co­ple­șite de bucurie. Și ne-am dat seama cât de dor ne fusese să cân­tăm împreună! Şi cât de apropiate con­tinuăm să fim şi azi! Ba, azi, legătura noas­tră e şi mai profundă, fiindcă acum nu mai suntem nişte puş­toaice, ne-am maturizat, avem o altă vi­ziune asupra vieţii, una mai pro­fundă şi mai înţeleaptă. Pe vremuri eram prea crude, ne lăsam călăuzite de orgolii, de dorinţa de a ne afir­ma… Acum, toate astea au dis­părut şi între noi n-a mai ră­mas decât bucuria re­găsirii, bucuria de a fi pe scenă împreună, o prietenie pură. Nu mai avem nimic de de­monstrat şi sun­tem complet rela­xate! Or, tocmai de la această legă­tură atât de puternică dintre noi şi de la reacţia fantastică a publicului a venit şi ideea de a resuscita A.S.I.A. Florin Ionescu, ve­chiul manager al trupei, a fost şi el la concert, pe scenă, în calitatea lui principală de toboşar extraordinar, iar, ulterior, ne-a zis: „Fe­te­lor, haideţi să re­facem tru­pa!”. Iar noi, înfierbân­tate de suc­ces şi inundate de emoţii, necon­ştien­ti­zând ce în­seam­nă „resusci­tare” în termeni de efort, am răs­puns la uni­son: „O refa­cem!”. Dar când ne-am lovit de rea­litate, lu­crurile s-au mai domolit. Avem mo­mente când ne între­băm „Da’ ce-o fi fost în capul nos­tru?!”, că, până la urmă, fiecare e pe dru­mul ei, fiecare are viaţa ei, deja foarte plină şi aglo­merată, însă mesajele de mulţu­mire şi de bucurie pe care le primim, în ava­lanşă, de la oameni, nu ne lasă să mai dăm îna­poi. Şi aici, te rog să-mi permiţi să fac, prin inter­mediul „For­mulei AS”, o clarificare, pen­tru că în spaţiul public s-au făcut diferite specu­laţii cu privire la compo­nenţa trupei: fetele care sun­tem azi pe scenă, în A.S.I.A. anului 2023, sunt cele trei care au răspuns invitaţiei mele, de la concertul aniversar, și ce­lelalte patru care au răspuns afirmativ la pro­punerea lui Florin de a reface trupa. Din cele opt fete care au făcut parte din trupă de-a lungul anilor, acestea patru ne-am dorit cu adevărat să fim din nou împreună! Și nici una dintre noi nu e mai presus decât alta, nici măcar eu, care am venit cu ideea refacerii trupei.

„Oamenilor le este un dor nebun de melodiile noastre”

– Noul proiect A.S.I.A. a debutat în forţă: pe 6 Martie, aţi avut la Sala Palatului primul con­cert! Cum arată viitorul trupei?

În concertul prin care Ianna a aniversat 20 de ani de carieră

– Trupa e impresariată şi mana­geriată la fel ca în trecut, de aceiaşi Adrian Ordean şi Florin Ionescu. Adrian Ordean este compozitorul tutu­ror pieselor A.S.I.A. şi, din punctul meu de ve­dere, el e inima acestei formaţii: un unic com­po­zitor care a atins inimile românilor cu melo­diile lui. În mare măsură, succesul A.S.I.A. i se datorează, iar eu mă înclin în faţa domnului Or­dean cu respect şi o preţuire pro­fundă. Aşadar, într-o primă fază, reluăm toate hiturile trupei A.S.I.A., sigur, cu un sound nou, dar adu­cem şi câteva melodii care au fost compuse atunci, pe vremuri, dar n-au apucat să fie promovate. Oa­menilor le e un dor nebun de melodiile noastre de care s-au îndră­gostit pe vremuri! S-a văzut clar şi la con­certul meu aniversar din Octom­brie, şi acum, la concer­tul A.S.I.A. de pe 6 Mar­tie: vre­me de două ore, toată Sala Palatului a cântat cu noi! În viitor, sigur că vom veni şi cu piese noi. Şi vor urma şi alte concerte: avem foar­­te multe cereri pentru spec­tacole, atât din Bucureşti, cât şi din ţară. Le vom accepta în li­mita tim­pu­lui şi doar pe ace­lea de ca­litate. Asta e important de subliniat: A.S.I.A. nu va fi pre­zentă la evenimente mici şi de calitate în­do­iel­nică, ci doar în spectacole şi festiva­luri de înal­tă ţinută. N-am refăcut trupa, aşa cum s-a specu­lat, fi­indcă am fi muri­toare de foa­me, ci doar din plă­cerea de a cânta îm­pre­ună şi din dorinţa de a-i bucu­ra pe oa­meni. Aşa că în­ţe­legem să ne respectăm sta­tutul.

– Ai o carieră remar­cabilă de cântăreață de pop-opera. În­cape sub aceeași pălărie cu trupa A.S.I.A.?

Pe străzile Chișinăului

– În niciun caz! A.S.I.A. şi so­prana Ianna Novac sunt două pro­iecte total diferite, care nu se suprapun în niciun fel, dar se armonizează perfect, datorită ca­li­­tății muzicii. Ianna Novac, so­prana, rămâne pe drumul ei: îmi voi continua negreşit ca­riera so­lis­tică! Care, slavă Domnului!, e apreciată, o spun cu re­cu­noştinţă şi sme­renie, atât de public, cât şi de specialişti. Și cum să nu-mi creas­că inima, când simt câtă căl­dură vine către mine dinspre oa­menii din să­lile în care con­cer­tez sau când primesc pre­mii precum „Vocea anului 2022” („Meditera­nean In­ter­national Award”), „Vo­­cea feminină pop-opera a anului 2022” („Ga­la Celebri­tă­ţilor”), „Premiul pentru 20 de ani de carieră” („Gala Per­formanţei şi Ex­ce­len­ţei”) sau Dis­tinc­ţia „Partener pentru apă­rare” (Mi­nisterul Apă­rării)?! Înseamnă că sunt pe calea cea bună şi că trebuie să continui să păşesc pe ea. Acum, de pildă, fac ultimele retu­şuri pen­tru un spectacol ex­traordinar de Paşte, pe care l-am progra­mat pe 23 aprilie, la Ateneul Ro­mân. Ținând cont că el va avea loc în Săptămâna Lu­mi­nată, când celebrăm bucu­ria în­vierii Domnului, va fi un spec­tacol pop-opera într-o notă uşor mai clasică, cu un reper­to­riu adecvat ace­lei pe­rioade, cu or­chestră sim­fo­nică şi in­vi­taţi de sea­mă (încă nu pot să le dez­vă­lui nume­le). Va fi un spec­­tacol ele­gant, prin care vreau să aduc lumină în sufle­tele oa­me­nilor. Ulte­rior, vor mai ur­ma şi alte spec­tacole, atât în Bucu­reşti, cât şi în ţară, pre­gătirile sunt deja în toi… De aseme­nea, lucrez la fi­nali­zarea unui nou album. În pa­ralel, pregătesc un duet cu un artist străin (încă nu pot să-i dez­vălui numele), pe o pie­să com­pusă de mine, atât mu­zică, cât şi ver­suri. În plus, merg îna­inte şi cu „Aca­­demia de Canto”, des­pre a că­rei des­chidere ţi-am po­vestit în interviul precedent. Acest pro­iect al meu şi al soţu­lui meu (Octavian Do­brotă, te­nor, im­pre­sarul și producă­to­rul specta­co­lelor Iannei No­vac n. red.) a înflorit: cursan­ţii noştri au re­zultate excepţio­nale, de care sun­tem ex­traor­­dinar de mândri!

„Îi aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru tot”

– Cu atâta muzică în viața ta, de copii mai ai timp? Ce mai fac Eri­ka şi Alexandru?

Pe scenă, aniversând 20 de ani de carieră, împreună cu Sorana Mohamad, compozitorul basarabean Eugen Doga și tenorul Octavian Dobrotă, soțul ei

– Într-adevăr, e o pe­rioadă extrem, extrem de aglomerată, aşa că nu pot decât să spun că-i mulţumesc lui Dum­nezeu, că părinţii mei sunt lângă mine şi ne ajută enorm în ceea ce-i priveşte pe copii. Ştiind că mama şi tata se ocu­pă de Erika şi de Alexan­dru, pot să-mi văd de treabă cu linişte, fără griji. Niciodată agenda mea n-a fost goală, întotdeauna am avut un pro­gram încărcat, însă acum se în­tâmplă să fie chiar peste măsură de încărcat şi e mai dificil de ges­tionat. Totuşi, prefer ca perioada asta s-o văd din perspectiva paharului pe jumătate plin, nu pe ju­mătate gol, să gestionez bucuria și să mă gân­desc mai puțin la efor­t. În plus, indiferent cât de multe anga­jamente aş avea, nu mă abat nicio­dată de la re­gula sfântă din familia mea: dumi­nica e dumi­nică, e ziua în care cu toţii mergem, dimineaţa, la biserică, iar apoi stăm împreună, pur şi sim­plu ca să ne bucurăm unii de ceilalţi. Această zi, începută cu binecuvântarea preo­tului şi apoi petrecută alături de familie îmi dă ener­gie pentru tot restul săptămânii!

– Chiar voiam să te întreb: cum faci față fizic efortului uriaș la care te-ai înhămat?

Moment de respiro în natură

– Deocamdată, pen­tru că am intrat în postul Paştelui, am renunţat la carne şi la restul ingre­dientelor de origine ani­mală, aşa că îmi asigur ne­cesarul de proteine ex­clusiv din surse ve­getale: mănânc fasole, lin­te, ma­zăre, năut… Deşi, sinceră să fiu, în mo­mentul de faţă, n-am timp nici să mă­nânc ca lumea! Ceea ce sigur că nu e deloc bi­ne, dar bucu­ria din suflet e atât de mare, încât su­plineşte şi mân­carea, şi somnul, şi tot… Sunt atât de plină de entuziasm, în­cât ni­ve­lul serotoninei e me­reu la nivel ridicat! (râde)    În­să, mai presus de ori­ce, aripile îmi ră­mân des­chise datorită gân­du­­lui şi rugăciunii către Dumnezeu. Aşa am fost crescută: să-i aduc mul­ţumire lui Dumnezeu pen­tru tot şi să nu por­nesc la drum fără o ru­gă­ciune către Dumne­zeu! În plus, toate pro­iec­­tele la care lucrez acum îmi dau sentimen­tul împli­ni­rii şi mă inun­dă cu feri­cire pură. În ciu­da situa­ţiei grele în care se gă­sesc ţara şi lu­mea în­trea­gă, sufletul nu îmi dă voie să renunţ la op­timism, la convin­ge­rea că, până la urmă, pentru toţi va veni un „mai bi­ne”. Iar credin­ţa în Dum­nezeu… e atotcuprin­zătoare!

Ines Hristea

S-a născut în Bucureşti. A absolvit prestigiosul liceu de limbă franceză „Şcoala Centrală”, la secţia Bilingvă (Franceză-Engleză); Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, la secţia Engleză-Franceză, cu o lucrare în specialitatea Civilizaţia Angliei, lucrare purtând titlul „Entertainments of the English”; programul de Masterat American Studies, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu o dizertaţie purtând titlul „West of Everywhere”, în specialitatea Film Studies; programul doctoral al Facultăţii de Film, din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, din Bucureşti, în specialitatea Cinematografie şi Media, cu o teză de doctorat purtând titlul „Imaginea copilului în film”. Este interesată de literatura, istoria şi arhitectura românească, de egiptologie şi arta renascentistă. Este o mare iubitoare de animale şi, implicit, de natură.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian