Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O iubire regală –Regele CHARLES al III-lea: „În România am trăit sentimentul veșniciei”

– Niciun străin nu a vorbit vreodată atât de frumos despre România și nicio mare personalitate contemporană nu a dovedit atâta tenacitate în susținerea unor valori românești, precum regele Charles al III-lea al Marii Britanii. De când a vizitat prima oa­ră țara noastră, în 1997 (pe atunci, Prinț de Wales), și-a făcut un obicei din „eva­dă­rile” în Transilvania. Până la recenta sa urcare pe tron, a fost ambasadorul cel mai fervent, nu doar al frumuseților României, ci și al tradițiilor, al patrimoniului și al co­morilor naturale ale țării noastre. La ceas de sărbătoare, vă invităm să recitim câteva dintre cele mai emoționante cuvinte pe care, de-a lungul anilor, Charles le-a spus despre ța­ra noastră –

Anii ‘80: protest împotriva demolării satelor

„E incalifi­ca­bil ce se întâmplă în România!”

Un mare susținător al producătorilor români

A vorbit deschis pentru prima oară despre Ro­mâ­nia şi despre legăturile sale de suflet cu Ardea­lul, când­va, pe la finele anilor ’80, când Ceauşescu era în plin avânt de „sistematizare” a satelor şi ora­şelor României și ni­mic nu părea să mai poată sta în calea ambiţiilor sale mega­lo­manice. Sate în­tregi, clădiri cu istorie de sute de ani şi biserici de mare valoare patrimonială cădeau unele după al­tele, sub şarja nemiloasă a buldozerelor. „E inca­lifi­ca­bil ce se întâmplă în România!”, spunea a­tunci, răspicat, Prinţul Charles. „Nu se poate ca biserici vechi să fie de­mo­late, e o crimă la adresa istoriei popo­ru­lui român să faci aşa ceva. Am eu însumi o rudă, stră-străbunica Re­ginei Elisabeta, care e îngropată într-o biserică din Tran­silvania. Nu-mi pot imagina că acea biserică ar putea fi şi ea distrusă, cum au fost dis­truse atâtea al­tele”. Dar dicta­torul nu avea să mai reziste mult. Eveni­men­tele din de­cembrie 1989 au venit curând după sem­nalul de indig­nare trans­mis de Prinţ de la Londra. În 1997, prințul Charles vine pentru prima oară în România, fiind, pur şi simplu, uimit de frumu­seţea ei nespusă…

„Încă de la prima mea vizită în Transilvania, în 1997, am fost fascinat de această parte magică a lumii. Tran­silvania este un loc de o frumuseţe ex­traor­dinară şi de o bo­­găţie cultu­ra­lă de­o­­sebită. Da­că aceste lo­curi ar dis­părea, n-ar fi o tragedie doar pentru oamenii din Tran­­­­silvania, ci şi o pier­dere pentru în­trea­ga uma­­nita­te. Fru­mu­seţea ex­traor­di­na­ră a peisa­jului, natu­ra ne­pri­hănită, sate­le, bi­se­ricile, toată aceas­tă atmos­feră deo­se­bi­tă pe care o găseşti în România este tot mai rară în zilele noastre, în lume”, spunea Al­teţa Sa Rega­lă. Charles devine unul dintre cei mai impor­tanţi susţinători ai proiectelor de res­taurare a sa­telor vechi de­rulate de Fundaţia „Mihai Emi­nescu Trust”. Timp de cinci ani joacă numeroase meciuri de­mons­tra­tive de po­lo, ca să strângă bani pentru fundaţia intrată sub patro­najul Alteţei Sale.

2006: casa din Viscri

În 2004 îl găsim pe Prinţ în Maramureş, la Mâ­năs­tirea Bârsana, la Breb, la biserica din Poie­nile Izei sau în Budeşti, pentru ca în 2006 să revi­nă într-un sat de lângă Sighișoara, la Viscri, şi să se declare uimit de schimbarea fantas­tică survenită în cei 4 ani de la precedenta sa vizită. Îşi cumpără o casă în sat, la numărul 163, şi e decis să pună umărul la re­naş­terea așezării. Şi-a luat o casă simplă, tradiţională, cu pivniţă dedesubt şi cu fântână în curte, cu câţiva peri şi cu cuptor de pâi­ne. A pus-o la rând cu trea­bă bună, iar acum casa e o ade­vărată bijuterie de tradiţie arhitec­tu­­rală şi bun gust cu ştaif regal.

2008:

„Transilvania este probabil în sângele meu”

În 2008 îşi reafir­mă legătura specială cu Ardea­lul, despre care vorbise pentru pri­ma oară cu 20 de ani în urmă. „Tran­sil­vania es­te probabil în sân­­ge­le meu”, le spu­ne Prin­ţul celor care îl înso­ţeau într-o nouă vizită a sa în Ardeal. De data aceas­­ta, vizi­tea­ză Sas­chi­zul, iar de acolo se abate din drum pentru a trece prin Sân­­gior­giul de Pădure, pen­­­tru a depune un buchet de flori şi pen­tru a se re­culege la mor­mântul Claudinei Rhe­dey, stră-străbu­nica Re­gi­nei Elisabeta. Dar nu doar in­teresul de fa­milie îl trage spre România, ci și temele care vor de­ve­ni de atunci în­colo laitmotivul acţiunilor şi luărilor sale de poziţie: pro­teja­rea naturii şi a valori­lor de patri­mo­niu, ca şi încu­rajarea agriculturii sănătoa­se, orga­nice. Degus­tă cu pof­tă din produsele mureşe­nilor şi re­marcă în mod special pastrama de miel cu mămăli­guţă, mierea, siropul de rabarbă şi diver­sele soiuri de brânze­turi. Se plimbă printre săteni, vor­beşte cu ei, îi întreabă de ale gos­po­­dă­riei, cum li s-a făcut recolta, câte animale au în bătătură, cum se ţes covoa­rele tradi­ţionale pe care le-a luat cu el în Anglia şi care fură ochii pre­tenţio­şilor săi oaspeţi.

2009:

„Cred cu tărie că România poate da un exemplu întregii lumi”

Casa de la Viscri a Regelui Charles al III-lea

În Mai 2009 Prinţul de Wales revine în Saschiz, un­de inaugu­rea­ză un centru de procesare a produ­selor bio, amenajat în fostul ham­bar al unei case. Vorbeşte iarăşi la superlativ despre Transil­va­nia. „Transilvania este o co­moa­ră agri­­colă, deoarece com­­bină o fa­ună săl­batică bogată, cu ali­mente naturale şi de calitate, pro­duse de lo­cuitorii zonei. Cred cu tărie că România poate da un exem­plu întregii lumi cu pri­vire la pro­ducţia ecolo­gică de ali­mente să­nătoase. Din ne­­fericire, presiu­nile dez­vol­tării subminează ade­sea inte­gritatea ecolo­gică a unei zone şi a fragilei sale eco­no­mii. Prin urmare, siste­mele de producţie de mici dimen­siuni să fie preţuite şi protejate, pen­tru că ele con­stituie, de fapt, un răspuns practic la criza economică şi de mediu globală pe care o are de înfruntat lumea azi. Ar fi o tragedie de proporţii inimaginabile ca un asemenea sistem unic, îm­preună cu biodiver­si­ta­tea sa – păduri, locuri, tradi­ţii culturale sau popu­lare –, să se piardă tocmai în momentul în ca­re lu­mea începe să-şi dea seama ce importante şi valo­roase sunt ecosis­temele sa­le pentru uma­nitate”, mai spu­ne Prinţul Charles. „Sim­­pla trans­for­mare a hamba­ru­lui tradiţional al unei case va per­mite acum produ­că­torilor locali să-şi vândă pro­­dusele pe scară mai largă, îndeplinind, totodată, con­diţiile de igienă şi securitate alimen­tară sta­bilite de Uniu­nea Europeană”. Tot în 2009, Prinţul Charles se întâlneşte cu pre­mierul Emil Boc, căruia îi promite că va face lobby pen­tru promo­varea Ro­mâniei ca obiectiv turistic în Regatul Unit al Marii Britanii şi îşi oferă expertiza în ­înfiinţarea unor parcuri naturale, după modelul celor din Marea Britanie.

2011: ambasador turistic al României

„Ca în poveștile copilăriei”

În 2011, Prințul Charles, care între timp deținea mai multe proprietăți în România, apare în filmul documentar „Wild Carpathia”, vorbind cu nespus drag despre țara noastră: „Iubesc la România veș­nicia ei. Un lucru atât de remarcabil! Este aproape ca în poveștile copilăriei. Oamenii de aici își doresc acest sentiment de apartenență la ținuturile lor. Tre­buie să redescoperim aceste trăiri, să ne reîn­toarcem la ele, iar eu vreau să mă asigur că modul lor de viață va dăinui”, spunea Prințul Charles.

2013: elogiu Munților Carpați

„O comoară naturală neprețuită”

„Păşunile din Carpați sunt unice la nivel mon­dial. N-am mai văzut ceva asemănător, n-a mai ră­mas aşa ceva nicăieri. Sunt o bijuterie din coroana României. Poate oamenii nu văd asta, dar România este o ţară minunată. Aici trăiesc oameni remar­cabili, care nu se dau bătuţi. Aceşti oameni au tre­cut prin multe, au văzut multe suferinţe, iar vieţile le-au fost distruse. Le suntem datori să găsim o cale pen­tru un viitor mai bun, care să le păstreze cultu­ra, tradițiile şi valorile. Munţii Carpaţi sunt o co­moa­ră naturală neprețuită, într-un continent care de mult şi-a pierdut astfel de comori sălbatice. Avem da­to­ria să salvăm ultimele zone neatinse ale Europei, cât încă mai putem s-o facem”, spunea Prințul Charles.

2017: cea mai frumoasă declarație de dragoste

„Ceea ce sunteți vă face speciali în lume”

În 2017, cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj, Charles ține un discurs-manifest despre Ro­mânia. „Am fost întrebat de multe ori de ce vin atât de des în România. Ce o face atât de specială, de atractivă? Pentru mine, răspunsul e clar: voi, prie­te­nii mei români, peisajul vostru natural, cultural, tra­diţiile voastre, dar şi capacitatea voastră de ino­vare şi schimbare, ceea ce sunteţi după secole de istorie, identitatea voastră şi ceea ce puteţi face, ener­gia schimbării pe care o puteţi mobiliza, aces­tea sunt faptele care vă fac speciali în lume. Româ­nia are o istorie fascinantă şi diversă, moştenită de la daci, pe care a construit o viaţă bazată pe o relaţie armonioasă cu natura. E o bogăţie care poate fi un avantaj pentru România modernă”.

Foto: Fundația Prințul de Wales Romania, Luna Solai

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian