Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Giuliano da Empoli, „Magul de la Kremlin”, traducere şi note de Bogdan Ghiu, Edi­tura Humanitas Fiction, colecţia „Raftul Denisei” (tel 0723/68.41.94), 282 pag.

Scris în timpul pandemiei (perioadă ce s-a do­vedit extrem de prolifică pentru autorii de cărți în toate genurile), cu un an înaintea invaziei rusești în Ucraina din februarie 2022, acest roman publicat la Gallimard a uimit cu precizia predicției privitoare la evoluția puterii putiniste, războiul declanșat de ea (inexistent în perioada redactării), fiind în „logica” acestei evoluții. Cu studii avansate de Drept și Ști­ințe Politice în Italia și Franța, Giuliano da Empoli (n. 1973) s-a impus ca jurnalist și comen­tator politic, a fost solicitat ca expert și consilier la vârf, predă la Science Po din Paris și a publicat volume de non-ficțiune în italiană și franceză. Dar cu­noscut de pu­blicul larg a devenit în 2022 abia cu acest roman de debut „ins­pirat de personaje și fapte reale, cărora autorul le-a împru­mu­tat viața par­ticulară și replici imaginare. Cu toate aces­tea, este vorba de „o ade­vă­rată po­veste rusească”, ne avertizează el. Ca jurnalist și analist politic, era bine docu­mentat în privința abisalului „suflet rus” (dincolo de clișee), știa multe și des­pre culisele puterii de la Kremlin, astfel în­cât ficțiunea propusă dă preg­nanță ima­ginii de un realism crud a Ru­siei contem­porane. Romancierul pleacă de la o persoană reală, Vladislav Surkov, regizor de teatru și realizator de reality show-uri TV, care a fost vreme de do­uă decenii „eminența cenușie a țaru­lui Putin”, apoi a dispărut de pe scena politică. Per­so­najul principal al romanului se numește Vadim Ba­ranov. Ca și mo­delul din realitate, Baranov de­vine în­tâmplător, din co­ordonator de emisiuni la televi­ziu­nea unui oli­garh, regizorul „spectacolelor” prin care Vladimir Pu­tin, succesorul lui Boris Elțîn, ajun­ge treptat la de­ținerea puterii absolute. Ca un fel de nou Ma­chiavelli, el îl însoțește pe „țar” în tot ce aces­ta în­treprinde, de la bătălia cu oligarhii antece­so­rului său, pe care îi supune tehnicii kaghebiste, învățate în serviciile secrete pe care le-a condus, la războiul din Cecenia, Jocurile Olimpice de la Soci sau în­ceputul crizei ucrainene. Baranov e cel care îi oferă lui Putin argumente propagandistice și teo­retice pentru a-și construi imaginea de „tătuc” omnis­cient și omnipotent, iar prin ochii acestui per­sonaj, Giuliano da Empoli face o radiografie riguros de exactă a personalității lui Putin, un portret vivant al tiranului, de o forță asemănătoare cu marii scri­itori, ca Llosa, de exemplu. Cititorul urmărește captivat cum un ins aparent șters, considerat ma­ne­vrabil de oligarhii ce l-au propus în func­ția de conducător, ajunge, asmuțind între ei curtenii și puternicii momentului de la Krem­lin, stă­pânul absolut al „maicii Rusia”, obiș­nuită cu mi­siunile salvatoare asumate de diverși „vizio­nari” distopici. Cu ajutorul lui Baranov, Pu­tin com­bină pentru supușii lui popu­lismul politic modern cu aspirațiile universaliste ale imperia­lis­mului rus tradițional, propa­gate cu mij­loacele tehnologice ale contem­poraneității. Și ajunge până la urmă el în­suși convins de propria infaili­bi­litate, de „adevărul” lui nebunesc. Prin po­ves­tirile lui Baranov – retras din viața publică după ce „țarul” n-a mai avut nevoie de serviciile lui și interzis, ca și modelul lui real, la acces în Oc­cidentul democratic – Giuliano da Em­­­poli își provoacă cititorul să me­diteze la me­canismele și dimen­siu­nile puterii în lumea de azi, la modul în care folosirea ei poate duce la alie­narea unei comunități în an­samblu. Citind acest roman veți înțelege de ce, în con­textul global actual, ceea ce părea evitabil și supus totuși rațiunii a devenit inevitabil și absurd. În 2020, când Em­poli își scria cartea, nimeni n-ar fi cre­zut că „operațiunea specială” a lui Putin îm­po­triva Ucrai­nei ar fi posibilă. Dar imaginația crea­toare a prevă­zut-o, și azi imaginile cumplite ale răz­boiului fac parte din cotidian. Nu numai pătrunzător documen­tat, Giuliano da Empoli e înzestrat și cu talent na­rativ care te implică pe tot parcursul lecturii.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian