Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Politica APEI

–    Apa care curge la robinet este un fapt banal, dacă nu survin defecțiuni pe rețea. Abia când lipsește o prețuim. De aceea, orice stat responsabil se îngrijește ca sursele de apă destinate con­sumului uman să fie active și, mai ales, să fie curate. Mai mult: grija publică este extinsă și pentru ape­le utilizate în industrie. Care este politica europeană în domeniul apei? –

O bătaie de tun de la țărm

Apa vieții

România a avut o legislație privind gospo­dă­rirea apelor încă dinainte de aderarea la Uniunea Europeană, în 2007. De fapt, o primă lege a apelor a fost emisă în 1898 și prevedea, printre altele, că principalele cursuri de ape, precum și apele mării, până la distanța de „o bătaie de tun de la țărm”, aparțin domeniului public. În anul 1924, a fost adoptată „Legea regi­mu­rilor apelor”, care pre­ve­dea necesitatea luării în evidența publică a râu­ri­lor, dar și adoptarea unor măsuri de amenajare a cursurilor de apă. Auto­ritățile comuniste au dus o politică activă în do­me­niul gospodăririi ape­lor, construind baraje uri­așe (Porțile de Fier I, Bicaz, Vidraru), pentru elec­tri­citate, sisteme de irigații și rețele de apă pen­tru populație și pentru indus­trie. Apa a devenit un ele­ment important pentru modernizarea României, astfel încât, pentru prima oară în istorie, a fost în­ființat, în 1956, un Comitet de Stat al Apelor (CSA). Între anii 1974 – 1990, au fost elaborate pro­­grame naţionale de gospodărire a apelor, pe ter­men mediu şi lung, şi trasate schemele de amena­jare a bazinelor hidrografice. La capitolul organi­zare, am stat bine în comunism, însă lipsa unor in­vestiții sau delăsarea în întreținerea unor rețele de apă destinate populației a scăzut, în timp, calitatea apei potabile, situație care s-a prelungit și după 1989, până am intrat pe drumul european.    În 2002, a fost înfiin­țată Administraţia Naţio­nală „Apele Ro­mâne” Bucureşti, insti­tuţie publică de interes naţional, care func­ţio­nează pe bază de gestiune şi autono­mie econo­mică. Uniunea Euro­peană a adoptat în 2000 o Directivă – cadru privind apa sau „apă de bună calitate în Europa”. Româ­nia a trans­pus în legislația națională pre­ve­derile actului european. În același timp, au fost făcute și investiții în mo­derni­zarea rețelelor de apă potabilă. Toto­dată, apa a devenit un produs comer­cial prezent din abun­dență pe piață, fapt care a condus și la con­secințe nedorite: recipientele din plas­tic au ajuns să po­lueze lacurile și râu­rile din țara noastră. În plus, apa am­balată în recipiente din plastic preia, în timp, microparticule din am­balaj, care ajung în organismul nostru.

Directiva europeană a apei

Apele în cadrul Uniunii Europene se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente, pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul Directivei Apă este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei din toate statele membre. Sunt avute în vedere, printre altele: protejarea tuturor for­melor de apă (apele de suprafață, subterane, in­terioare și de tranziție), redresarea ecosis­temelor din aceste ape și din jurul acestora; reducerea poluării în corpurile de apă; ga­rantarea unei utilizări durabile a apei de către persoanele fizice și de către întreprin­deri. Ce înseamnă aceste lucruri, în activitatea reală, dincolo de textele legislative? Mai întâi, nevoia de apă tot mai mare. Suprafața cons­truită s-a extins enorm în România. În ultimii 30 de ani, au fost scoase din circuitul agricol peste 600.000 de ha. Pe aceste terenuri au fost construite cartiere rezidențiale, unități industriale, depozite, mall-uri etc. Dezvoltarea zonelor locuite a în­semnat extinderea rețelelor de apă și canalizare. Pentru asta au fost alocați bani de la bugetul eu­ropean, dar și de la bugetul național, în cadrul programelor operaționale regionale, derulate din 2007, când România a aderat la Uniunea Europea­nă. Consumul mare de apă a generat și nevoia de a redirecționa apele uzate către stații de epurare, o exigență a U.E. fiind ca apele re­ziduale să fie deversate în râuri, după ce au fost în prealabil filtra­te, pentru a evita po­luarea. Acest lucru li se cere și agenților eco­­­nomici. Mai mult, apele reziduale pot fi purificate și recir­cula­te, fie în industrie, fie în agricultură, pentru a eco­nomisi rezervele de apă din natură (lacuri de acu­mulare, ape subterane etc.). Sigur, peste toate aces­te exigențe primează aceea de a oferi con­suma­torilor o apă potabilă de înaltă calitate, pu­rificată de micro-organisme și de elemente mine­rale dăunătoare sănătății. „Directiva Apă” stabileș­te responsabilități clare pentru autoritățile națio­nale: să identifice bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor – adică zonele terestre în­conjurătoare din care apa se scurge în anumite sisteme hidro­gra­fice; să desemneze autorități pentru gestio­narea acestor bazine în conformitate cu normele UE (există administrații bazinale pentru fiecare bazin hidrografic, de pildă, pentru Mureș, Olt, pentru apele din Dobrogea etc.); să analizeze im­pactul activității umane și realizarea unei evaluări economice a utilizării apei; să mo­nitorizeze starea apei din fiecare bazin; să înre­gistreze zone pro­tejate, cum ar fi cele folosite pen­tru apa potabilă, care necesită atenție spe­cială; să elaboreze și să pună în aplicare „planuri de ges­tionare a dis­trictului hidrografic” pentru a preveni deterio­ra­rea apelor de suprafață, a proteja și a spori cali­tatea apelor subterane și a conserva zo­nele pro­tejate etc.

Mai sunt câteva milioane de locuitori ale căror gospodării nu sunt racordate la rețele publice de apă

Blestemul secetii (Foto: Shutterstock)

Populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă a reprezentat 74,1% (14.177.807 locuitori) din populația rezidentă a României, în anul 2021, cu 240.889 mai mulți locuitori conectați decât în 2020, potrivit INS. La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2021, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de ali­mentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a în­registrat în regiunea București – Ilfov (88,7%), ur­mată de regiunea Sud-Est (88,2%). Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (52,6%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (62,3%). Mai sunt, așadar, câteva milioane de lo­cuitori ale căror gospodării nu sunt racordate la re­țele publice de apă. Schimbările climatice, care duc fie la aridizarea unor teritorii, fie la precipitații abun­dente, de tip aversă/rupere de nori și la inun­da­­ții masive,    pun o mare problemă în domeniul gos­podăririi apelor. Scăderea debitului unor fluvii și râuri interioare obligă autoritățile să ia decizii majore, cum ar fi să restrângă dreptul fer­mierilor de a utiliza apa pentru irigații, ca să men­țină dispo­nibile rezervele de apă potabilă pen­tru populație. S-a întâmplat în Franța, anii trecuți. Mai mult, Parisul a pus ochii și pe proprie­tarii de pis­cine, fie ei chiar și celebrități: ar fi lipsit de etică să te ră­corești în piscina alimentată cu apă din sursă pu­blică, în timp ce populația trebuie să facă eco­nomii la apă. Din fericire, România are o rețea boga­tă de ape curgătoare, deține lacuri naturale și artificiale, ape subterane, plus marele fluviu, Dună­rea. Cu toate acestea, seceta pune mari probleme în sudul și sud-estul țării. Am semnalat mai de mult într-un arti­col publicat în „Formula AS”, despre restricțio­narea consumului de apă, în numeroase orașe din România, din cauza secetei. Ne vom mai confrunta cu astfel de situații și în viitor. Totodată, în lipsa unor investiții complete în consolidarea malurilor râurilor, o ploaie torențială poate duce la formarea viiturilor distructive. „Furia apelor” lasă multe pagube în urmă. În concluzie, „politica apei” este la fel de importantă ca apa în sine. Fără legi și instituții care să le aplice, orice stat riscă să experimenteze o criză a apei: fie că îi lipsește, fie că apa este de calitatea proastă sau chiar nocivă, prin poluare, fie că apa își face de cap, în absența consolidării malurilor și a unor lucrări de îndiguire corect executate. Aș spune că un stat se definește în re­lația cu cetățenii săi, și prin modul în care știe să gestioneze apa.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian