Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cezar și Linda

Foto: Shutterstock

Când, copil fiind, învățam poezia „Câi­nele sol­da­tului” de Grigore Alexandrescu, am fost mai emo­ționat decât ceilalți colegi care nu aveau rude la țară. Nu cu mult timp în urmă, murise bunicul. Câinele Azor, din poezie, semăna atât de mult cu Leu, prietenul ne­des­păr­țit al bătrânului! Ar fi mu­rit și el de durere dacă nu eram noi, copiii, care am reușit, cât de cât, să-l mai scoatem din apatie. Învățam poezia și mi-l aminteam pe Leu, care atunci când se săpa groapa bunicului a făcut câteva drumuri până la cimitir, îl vedeam mer­gând în fruntea cortegiului funerar, întorcând din când în când capul, pentru a se putea opri și el, atunci când preotul citea din Sfânta Evanghelie.

Și atunci când am învățat poezia „Moartea lui Gelu”, de George Coșbuc, vedeam în calul vo­ie­vodului pe calul Ce­zar al bunicului meu. Ca și vo­ievodul, bunicul vorbea de mul­te ori cu calul. Când auzea vocea bunicului ori a altui mem­bru al familiei, murgul necheza voios. La începutul celui de-al doilea război mondial, Cezar a fost și el mobilizat (rechizi­țio­nat pentru nevoile fron­tu­lui). Po­vestea tata, într-o permisie, că undeva în apro­pierea Ode­sei, a auzit nechezatul atât de cu­noscut al lui Cezar. S-a apro­piat. Într-adevăr, era el. Își ma­nifesta bucu­ria de a auzi, după o despăr­țire atât de lungă, gla­sul unui mem­bru al familiei. Spun membru al familiei de­oarece ade­vă­rații ță­rani își iubeau anima­lele, le îngri­jeau ca pe pro­priii lor copii. Iar ele simțeau acest lucru și, la rândul lor, își arătau devotamentul. Pe noi, copiii fa­miliei sale, Ce­zar ne ocrotea. Chiar dacă îl ne­căjeam atunci când îl călăream, nu ne trântea ni­ciodată. Și dacă alunecam, se oprea la timp din ga­lop sau trap, ca să nu ne calce. Atunci când bu­nicul și-a rupt piciorul pe câmp, Cezar a înțeles situația. La îndemnul stăpânului, a galopat până acasă, unde prezența lui i-a alertat pe membrii familiei, salvându-și astfel stăpânul.

A trecut tim­pul… Copilăria s-a transformat, parcă, într-un vis frumos des­pre bunici, des­pre părinți, despre Ce­zar…

Cu două veri în urmă, mi-a fost dat să retrăiesc unele clipe ale copilăriei. Eram singur în curtea casei de la ța­ră, moștenită de fa­milia mea de la bu­nicii soției. Atrasă de miros de mân­care, o cățelușă a pă­truns printr-o spăr­tură a gardului. Era foarte slabă și ex­trem de speriată. Lua în gra­bă bucățile de pâi­ne pe ca­re i le aruncam, apoi se retrăgea la o dis­tanță a­pre­ciabilă. La fie­care încer­ca­re a mea de a mă apropia de ea, fu­gea spe­ri­a­tă. Dacă mă a­ple­cam, de ase­me­nea, fugea. Ex­periența pro­babil o în­vă­țase că cel care se aplea­că caută o pia­tră cu care să o lo­vească. În câteva ore, cu aju­torul bu­că­ți­lor de pâine și al glasului calm cu care o che­mam, am reușit să-i câș­tig cât de cât încre­de­rea. A do­ua zi, ne-am apropiat și mai mult. Era mereu du­pă mine, ma­ni­festân­du-și sonor bucuria când o mângâiam. Recunoștința și-a arătat-o și în alt fel. După ce am tăiat câteva lemne, le-am dus în­tr-o ma­ga­zie. La un moment dat, întor­când capul, am văzut cu surprindere că mă urma și că­țea­ua, cu un lemn în gură. Mă ajuta! Două săptămâni, Linda (așa o botezasem, și ea își acceptase nu­mele) a avut stăpân, iar eu, un câi­ne cre­dincios ce îmi aducea amin­te de copilărie. Noaptea dor­mea în pridvorul ca­sei. Din când în când, îi auzeam lă­tratul. Lătra luna? Pă­sările nopții? Aparițiile din visele ei? Cine poate ști… A ve­nit și clipa când a trebuit să ne des­părțim. A fugit du­pă mașină mai bine de un kilo­metru, până la marginea satului. Reveneam în fiecare sâmbătă la casa de la țară. Linda se bucura de fiecare dată. Duminica după masă, se întrista. Știa că plec. Mă însoțea, fugind, întotdeauna până în același loc, apoi o mai vedeam un timp în oglin­da retrovizoare, privind drumul ce punea o tot mai mare distanță între noi. De câteva luni, n-a mai venit. Mă simt vi­novat față de ea. Cred că așa se simte cel ce și-a trădat un prieten bun.

De atunci, am început să fiu mai atent la câinii din sat. Ca și la oraș, majoritatea lor sunt fără stă­pân. Sunt flămânzi și triști. Dacă te oprești din drum și le vorbești, cei mai mulți fug. Altora parcă li se aprinde o speranță în ochi. Mai cred, poate, că își vor găsi stăpânul mult aș­teptat. Nu m-am mai apro­piat de niciunul. Nu vreau să mai înșel speranțe.

NICOLAE T. – Sibiu

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian