Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O grupare de tip tribal

„Cazul Buzatu” nu este doar un accident în is­to­ria PSD-ului. Cine are curiozitatea să privească în urmă, la evoluţia partidului, în cele peste trei de­cenii de la data înființării, va observa că majorita­tea lide­ri­lor care s-au perindat la conducere au avut pro­ble­me de moralitate publică. Numai în 2023, înain­tea lui Dumitru Buzatu, i-am consemnat pe Gabriela Firea-Pandele și Ionel Arsene, personaje cu greutate poli­tică în partid și cu funcţii înalte în stat. Șirul este prea lung pentru a-i putea enumera pe toți. În ma­ni­ere di­fe­rite și cu motivații ideologice nuanțate, ei au jefuit, discret sau pe față, statul ro­mân. Averile acu­mulate, care i-au transformat în baroni naţionali sau locali, ar putea acoperi de câteva ori deficitul cro­nic al buge­tului de stat al României. Vorbim, totuşi, de un partid care susţine programatic echi­ta­tea socială, redistri­bu­i­rea justă a veniturilor statului, accesul egalitar al ce­tă­țenilor la avuţia naţională. Un partid al celor mulţi, dependenţi de stat pentru asi­gu­rarea minimului necesar existenței cotidiene și pentru apărarea în fața posibilelor și neaşteptatelor catastrofe naturale sau sociale. Ce constatăm, însă, dacă privim structura actuală a „marelui partid”? PSD-ul este o grupare de tip tribal, de „familii” ie­rar­hizate în funcţie de ponderea lor clientelară (cen­trală sau locală), interdependente, în funcţiile pe ca­re le deţin, în cheltuirea banilor publici și în repar­ti­za­rea spre exploatare a resurselor – materiale și uma­ne – ale țării. Am putea spune că partidul este, în fapt, o mare afacere, cu acţionari anonimi, care se luptă sau se susţin pentru a face parte din con­si­liile de admi­nis­traţie (instituţiile statului) în raport cu numărul și puterea clienţilor grupaţi în acestea. Doc­trina socialistă asumată nu este decât o aco­pe­ri­re ideologică, agitată propagandistic pentru piaţa pe care formaţiunea își vinde produsele. „Ca­zul Bu­zatu” este, precum toate celelalte dinainte, expresia concurenței interne pentru achiziții, între acționarii care se cred de neînlocuit în funcţionarea întreprin­de­rii, care își apără, e drept, cu toate mijloacele (le­galizate politic) acţionarii, însă cu condiţia ca ei să nu tulbure ordinea ierarhică. Cum s-a impus o asemenea structură politică pe scena publică a țării?

Am scris încă de la începuturile FSN-iste ale PSD-ului că gruparea a fost rezultatul ocupării de către nomenclatura comunistă de rang secund a instituţiilor statului, imediat după răsturnarea dicta­tu­rii de familie ceaușiste. Partidul-stat (PCR-ul) a dis­părut, dar a fost înlocuit de un fel de stat-partid (da­torită deținerii instituţiilor lui de foştii no­men­cla­turiști), ce își caută, în contextul unei așa-zi­se reveniri la democrație, o expresie politic-parti­ni­că, prin care starea de fapt să fie conservată, „bă­eții” având în comun interesul de a păstra controlul statului, prin care își materializau bunăstarea și perpetuarea la putere. Între diversele componente ale fostei nomenclaturi s-a stabilit un fel de con­ven­ție tacită, prin care alte formaţiuni politice să fie excluse de la accesul la controlul statului. Trans­for­mată în „birocratură”, fosta nomenclatură a plusat, chiar permițând apariția unor partide satelitare con­junc­tu­rale, care – propunând iluzia democratică a alter­nă­rii la putere – aveau același scop: păstrarea poli­ti­că a „statului ocupat”. Asigurat astfel, PSD-ul a putut să își desfășoare în linişte „misiunea”, reali­zând „istoria” pe care o ştim cu toţii. O „istorie” care începe cu „Năstase și ai lui”, „Dragnea și ai lui”, „Pon­ta și gașca sa”, și care ajunge în actualitate cu „Cazul Buzatu”.

PSD-ul nu este un partid în sensul curent al ter­menului, ci o structură ierarhizat-clientelară. Clien­te­la sa, dependentă de el, nu poate fi satisfăcută de­cât de către „baronii” ce domină instituţiile sta­tului și veniturile acestuia, realizate prin taxele și impo­zi­tele impuse tuturor cetățenilor. Câtă vreme ei și ai lor rămân la putere, statul român va fi un „stat eșu­at”, iar România, o țară subdezvoltată. „Cazul Bu­za­tu” nu este decât încă un episod din istoria în des­fă­șurare a unei grupări cu caracteristici mafiote.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian