Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Înviorare de toamnă

Foto: Shutterstock

Tainele frumuseții nu sunt a­mes­­tecate doar în creuzetele produ­se­lor cosmetice. Ele se ascund și în alte dependențe, cu mult mai subtile, cum ar fi starea sufletească, de pildă, sau expre­sivitatea și natura­lețea compor­ta­men­tului. Dar mai există o legătură despre care se vor­bește prea rar: fru­musețea și anotim­pul. Nu e vorba des­pre cremele pe care le dăm pe obraz pri­măvara sau toamna, ci despre stilul de frumusețe pe care trebuie să îl abor­dăm, în func­ție de anotimp. Dacă vara, de pildă, „se poar­tă” genul relaxat, spor­tiv, de vacanță, cu părul în vânt și bronz, în loc de fard pe obraz, toamna, când lumina zilei se schimbă și exis­tența noastră se mută mai degrabă în in­terior, e vremea trupu­lui și a obra­zu­lui îngrijite cu atenție, când știința fru­museții cere farduri ceva mai ener­gice și vitalizarea întregului orga­nism. Dacă vreți să concurați cu succes cu frunzele moarte care domină peisa­jul, salvându-vă de apatia somno­lentă a anotimpului, urmați sfaturile speciale de înviorare de toamnă, pe care vi le pre­scriem mai jos.

Un impuls stimulator:

Dușuri alternative rapide + sfânta perie

Pregătirea trupului pentru tempe­ra­­tu­rile toamnei se face prin accele­rarea cir­cula­ției sângelui în organism. Re­zul­tatul este be­nefic nu doar pentru că­lirea siste­mului imu­ni­tar, ci, mai a­les, pentru pie­le, învățată ast­fel să re­zis­te la marile schim­bări de tempe­ratură. Faceți deci dimi­nea­ța, du­pă tre­zire, dușuri calde și reci, dar pe durate scur­te, de câte 10-15 se­cunde. Pentru ca efectul de înviorare să fie accen­tuat, alegeți săpunuri cu glice­rină (în­moaie pielea), cu extracte de lă­mâie sau por­tocale. Sunt ieftine și se găsesc peste tot. În locul mă­nu­­șii obiș­­­­nuite de baie, folo­siți o perie moa­­­le, fre­cându-vă viguros.

În loc de lifting:

Măști cu brânză de vaci și fructe

Nu doar trupul, ci și obrazul are ne­voie toamna de vitamine. Vă re­coman­dăm    cu căldură să începeți de pe acum o cură alimentară săptă­mâ­nală, pe zile, cu mere, stru­guri sau combinații de fructe, dublată de in­gerarea cotidiană de magne­ziu, cal­ciu, seleniu și vitaminele A, C și E. Pe piață a apărut și cătina, care vă va dina­miza atât sănăta­tea, cât și frumu­se­țea, dacă o veți consuma sub for­mă de suc, de ceai sau de boabe zdro­bite, apli­cate di­rect pe obraz. În plus, de cel puțin două ori pe săp­tă­mână, prepa­ra­ți-vă singure măști din brânză de vaci ames­tecată cu fructe rase (măr, pară) sau cu fruc­te zdrobite (struguri, porto­cale și grape­fruit). Lă­sați-le să acționeze 20 de minute, apoi clătiți-vă cu apă căl­du­ță și, la final, cu apă minerală tre­zită.

Un truc de la frigider:

Ajutor rapid pentru ochi frumoși

Temperaturile mici accentuează pu­ter­nic efectul devastator al poluării din aer, care ne pune în pericol nu doar să­nă­­tatea, ci și obrazul. Mai ales frumoșii ochi ai femeilor suportă acest impact ne­do­rit. În plus, având în vedere că un om clipeș­te, în me­die, de 20.000 de ori în­tr-o zi, ochii tre­buie ajutați să lupte cu obo­sea­la, cu roșeața și cu pungile de sub ei (favo­rizate la cei ce mă­nâncă să­rat). Iată cum tre­­buie să acțio­nați:

1. Țineți permanent o linguriță meta­lică în fri­gider. Dacă dimineața vă treziți cu ochii um­flați sau dacă seara ve­niți acasă cu ei roșii și obosiți, aplicați vre­me de două minute lingu­rița rece de jur-îm­prejurul pleoa­pelor (evitați să o aplicați pe globii ocu­lari), dedesubt – unde se for­mează de obi­cei umflături –, dar și dea­supra, în spa­­țiul dintre rădă­cina pleoapei și sprân­­­­cene. Frigul sti­mu­­lează circu­lația sân­gelui și umflă­tu­rile se resorb.

2. Aplicați sub pleoape și pe pleoa­­­­pe pli­culețe de ceai (mușețel, ceai ne­gru, ceai verde) infuzate în apă fier­bin­te, apoi răcite.

Pentru trecerile de la rece la cald:

Aburi la față

Una din marile probleme de fru­mu­sețe ridicate de toamnă sunt dife­rențele de tem­peratură dintre dimi­neață – sea­ră și zi, care supun obrazul unui re­gim de adap­tare obo­sitor. Iată de ce e foar­te bi­ne ca o dată pe săp­tămână să preparați o infu­zie de mu­șe­țel sau lavandă (se pun pa­tru linguri cu vârf de plan­tă la un litru de apă), cu care să fa­­ceți aburi la față (cât de cald su­portați). După ce obrazul trans­piră bine și se înroșește, clătiți-vă rapid cu apă rece sau, și mai bine, ma­sa­ți-vă cu cu­buri de gheață de la con­ge­la­tor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian