Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția Formula AS

* Alex Drace-Francis, „Istoria mă­mă­ligii. Poveste globală a unui preparat națio­nal”, traducere de Anca Bărbulescu, Editura Humanitas (tel. 0723.68.41.94), 292 pag.

Subiectul cărții pe care v-o reco­mand e mai complex și mai interesant de­cât poate părea la prima vedere a titlului, urmărind cum a ajuns acest „produs alimentar” defi­ni­to­riu pentru o întreagă comunitate, deseori numită, de vecini prieteni sau dușmani, mămăligari, ca și cum mân­carea în cauză ar fi devenit emble­ma­tică pentru români. Românii au totuși o istorie mult mai veche decât cea marcată de apariția în spațiul nostru a unei cereale destinate atât consumului ca aliment obișnuit cât și ca furaj pentru animale. Porumbul a fost introdus în Europa, după cum se știe, în urma marilor descoperiri geografice de la în­ce­putul secolului al XVI-lea. Cuceritorii Americii Centrale, conchistadorii, au descoperit că el era aliment de bază al civilizațiilor (mayașă, aztecă) de pe teritoriul actual al Mexicului. Cum s-a în­tâmplat cu multe alte produse ale florei și faunei de acolo, l-au transplantat în țările lor de origine, Spania și Portugalia, de unde s-a răspândit în întreg spațiul european, nord-african și mijlociu-oriental. Orice transplant implică însă nu doar preluarea fizică a „obiectului”, ci este însoțit și de obiceiurile și tradițiile, de „actele culturale” generate de folosirea lui. Introdu­ce­rea porumbului în agricultura euro­pea­nă a impus și ea o serie de mu­tații culturale ce au marcat evoluția comunităților din acest spațiu. Din­tre ele, cea mai „afectată” pare să fi fost cea româ­neas­că, devenită, în decurs de numai două secole, o popu­lație ce consuma preponderent produsul final al prelu­crării porum­bului, mălaiul, din care se prepara cu ușurință mămăliga. Alex Drace-Francis, profesor la Uni­versitatea din Amsterdam, specialist în istoria culturală și socială a Euro­pei de sud-est, încearcă să ex­pli­ce cum au devenit românii „mă­măli­gari”. Cu o tenacitate și pasiune ce depășesc rezultatele unor cercetări îngust speciali­za­te, el a adunat informații din arhivele istorice ale României (do­cu­­mente vechi, cronici), din rețetarul ali­mentar și medical, din folclor, dar și din politicile statelor (și, ulterior, ale statului unitar) ale românilor față de ne­cesitățile cultivării porum­bu­lui, pentru a realiza în final istoria savuroasă și erudită a mă­măligii. Aflăm astfel de la el amă­nun­te inedite legate de pătrunderea porumbului în principatele dunărene (de la filiera occidentală la cea tur­ceas­că), de transformarea lui din plantă de grădină, scutită de impozite, la cereală de bază pentru consum, de la cultură agricolă locală, la principal produs pentru export, cu un rol major în deciziile statale de dezvoltare. Concomitent, ni se descrie modul cum se prepară „făina de păpușoi” în cea­unul special de tuci, mod nu­anțat regional și social, mămăliga fiind con­su­mată diferit de țărani, boieri sau târgoveți. Altfel spus, aflăm cum a ajuns sursă de identități „sociale și etnice” diferențiate și chiar motiv pentru tensiuni politice sau revo­lu­ții. Descope­ri­rea importanței eco­nomice a po­rum­­bului (alter­na­­tivă la grâul cul­ti­vat pentru ex­port), stimulată de inte­resele celor trei imperii – Otoman, Rus, Aus­tro-Ungar – ce se inter­sec­tau în do­mi­nația spa­țiu­­lui nostru, a avut efecte ma­jore asupra comu­ni­tă­ților lo­cale. Cul­ti­­varea industrială im­pu­să de nevoile comerțului glo­bal a schim­­bat mentalitatea, „mă­­mă­li­garii” revol­tân­du-se când pâ­nă și acest aliment de consum zilnic le era impozitat excesiv, rechi­zițio­nat sau por­țio­nat. Revol­tele din 1821, 1888 sau 1907 care au mar­cat vio­lent istoria Româ­niei mo­derne s-au datorat în mare parte și abuzurilor practicate de autorități în recoltarea și utilizarea cerealei deve­ni­te în timp reprezentativă pentru identitatea na­țio­nală. Se știe acum că, supusă la presiuni ex­treme în cazanul în care fierbe, până și mămăliga poate exploda, cum s-a întâmplat în 1989. Alex Drace-Francis ne pro­pune așadar, într-un stil alert, bogat însă în refe­rințe statistice, politice și culturale, o panoramă a aventurilor pe pământ românesc ale porumbului, disprețuit de unii politicieni ca simbol al sub­dezvoltării, dar prețuit, de voie-de-nevoie, de cei mai mulți ro­mâni. Inci­tant (având și nume­roase rețete de pre­pa­rare a mămăligii), volumul ana­lizează o temă a iden­ti­tății naționale puțin băgată în seamă până acum de istorici, etnologi și artiști.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian