Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Acizii grași OMEGA 3

– Prieteni pe viață ai inimii –

Foto: Shutterstock – 2

Prezenți mai ales în pește, acizii Omega-3 sunt un grup de gră­simi po­li­nesaturate, care joacă un rol esențial în nu­meroase procese or­ga­nice vitale, cum ar fi regu­larizarea pre­siunii arte­riale și coagu­larea sângelui, dar și redu­cerea in­fla­mațiilor.

Oamenii de știință au în­ceput să se in­tere­seze de acizii Omega-3, atunci când au consta­tat că es­chimoșii pre­zentau re­lativ puține maladii cardio-vasculare, deși re­gimul lor alimentar este bogat în grăsimi, mai ales sub for­ma uleiurilor de pește, focă și ba­lenă. Aces­te alimente conțin o canti­tate ma­re de acizi grași Omega-3, de unde și interesul medicilor pentru acest tip de grăsimi.

Reducerea riscurilor bolilor cardio-vasculare

Maladiile cardio-vasculare repre­zin­tă prima cauză a mortalității în une­le țări europene. În ma­jo­ritatea ca­zurilor, ele sunt legate de formarea de cheaguri în artere, care împiedică ast­fel circulația sânge­lui și a oxige­nului în direcția inimii.

În studiile efectuate, cercetătorii au demonstrat că un regim bogat în acizi grași Omega-3 poate reduce ris­cul infarctului miocardic și al acci­den­telor vasculare cerebrale. Cum se ma­nifestă efectul binefăcător al acestor acizi?

* Reduc presiunea arte­rială, inhi­bând producția de pros­taglandine, de leuco­trie­ne și de tromboxane – sub­­stanțe care au ca efect în­gus­tarea va­selor sanguine.

* Diminuează aglomera­rea plachetelor (celulele im­pli­­cate în coagularea sân­gelui), limi­tând, astfel, for­marea cheagurilor.

* Reduc volumul triglice­ri­­delor – al gră­similor din sân­­ge – al căror ex­ces reprezintă un fac­tor de risc car­dio-vas­cular.

* Reduc inflamația ar­te­relor și aju­­tă la regularizarea rit­mului car­diac.

Acizii grași Omega-3 joacă, în mod evident, un rol impor­tant în preve­nirea îmbolnăvirii. Dar studiile arată că ei au, de asemenea, efecte benefice în cazul antecedentelor de maladie car­diacă, pentru evitarea recidi­vei. Con­sumați în cantități mari, ei permit prevenirea reste­nozei – o nouă îngus­tare a unei artere, ca urmare a unei angioplastii (intervenție chirurgicală desti­nată dilatării unui vas obturat).

Atenuarea durerilor osoase și articulare

Acizii Omega-3 e­xer­cită o acțiune an­ti­in­fla­ma­torie gene­rală, inhi­bând efec­te­le unor sub­stanțe in­fla­ma­to­rii, pre­cum prosta­glan­dinele. A­ceastă pro­prietate este deo­se­bit de utilă împo­triva durerilor și a rigi­di­tă­ții articu­lare pro­vo­cate de po­liartrita reu­ma­toidă. Practic, tra­ta­mentul cu supli­men­te pe ba­ză de ulei de pește permite ade­seori redu­ce­rea do­zelor de aspi­ri­nă sau de alte anti-infla­ma­toare reco­mandate pentru combaterea aces­tui gen de pro­bleme. Ceea ce este bun pen­tru arti­culații pare a fi bun și pen­tru oase, mai ales la femeile aflate la meno­pauză, care suferă de osteo­po­roză.

Un studiu a arătat că un trata­ment de 18 luni cu acizi Omega-3 poa­te întări oasele, reducând astfel riscul fracturilor.

O multitudine de alte aplicări

* Reducerea durerilor intes­tinale. Un studiu efectuat vreme de un an asupra unor persoane atinse de maladia Crohn (o inflamație a in­tes­tinului), a arătat că 69% din pacien­ții tratați cu ulei de pește nu mai pre­zentau simptome, față de 28% din pa­cienții nesupuși acestui tratament.

* Ameliorarea sănătății psi­hice. Unii cercetători cred că inci­dența crescândă a depre­siilor în Sta­tele Unite ar fi legată, parțial, de scă­de­rea consumului de pește. Un volum insu­ficient de acizi Omega-3 poate slă­bi membranele celulare și poate re­du­ce producția cerebrală a anumitor neu­rotransmițători.

* Atenuarea simp­tomelor lu­pu­sului. Aceas­tă gravă maladie au­to­imunitară pare să regreseze cât de cât la persoanele tratate cu supli­men­te pe bază de ulei de pește, pro­ba­bil fiind­că acizii grași O­me­ga-3 re­duc inflama­ția și con­tri­buie la „întă­ri­rea” siste­mului imuni­tar.

* Calmarea du­re­ri­lor menstruale. A­ceste dureri sunt mai puțin frec­vente la femeile care iau Omega-3, pro­babil pentru că supli­men­tele res­pective di­minuează cantitatea de prostaglandine, sub­stan­țe care favorizează apa­ri­ția crampelor abdomi­nale.

* Prevenirea – posibilă – a can­cerului. Rezultatele preliminare su­ge­rează că uleiurile de pește ar pu­tea contribui la prevenirea cancerului de sân și de colon.

Sursele alimentare de acizi Omega-3

Alimentul cel mai bogat în Ome­ga-3 este peș­tele gras: somonul, ma­croul, tonul proas­păt și sardinele proas­pete sau con­ser­va­te. Încer­cați să le con­­su­mați de cel pu­țin două ori pe săp­tămână.

Dacă nu vă place peș­­tele, luați gelule cu ulei de peș­­te și optați pentru celelalte surse de acizi Omega-3: uleiul de nucă și de soia și semințele de in. Uleiul de se­mințe de in rân­ce­zește repede și poa­­te deveni toxic. De aceea, tre­buie ținut la fri­gider și tre­bu­ie con­su­mat ime­diat du­pă ce a fost des­chisă sti­cla.

Semințele de in trebuie zdrobite sau măcinate (nu prea fin). Se pot în­corpora în iaurt sau în salate. Se­min­țele neconsumate pot fi păs­trate câ­teva zile la frigider.

Apropo de uleiul de pește

* Este preferabil ca suplimen­tele să fie ținute la frigider, pentru că ule­iul de pește râncezește repede, fiind fragil.

* Doza de suplimente recoman­dată este de 2000-5000 mg pe zi, dar e important să se adap­teze posologia de la caz la caz, ținând cont de regi­mul alimentar și de obiectiv (preventiv sau tera­peutic). Sfatul nutriționis­tu­lui sau al medicului este binevenit.

* Puteți evita efectele secundare obiș­nuite (balonări și flatulență, dia­ree sau un ușor miros corporal de peș­te) împărțind doza la 2-3 prize. Dacă constatați că nu suportați un anume supli­ment cu ulei de pește, în­cer­cați altul: efectele secundare pot varia în funcție de marcă.

* Unii terapeuți naturiști reco­man­dă trata­mentul cu Omega-3 din uleiul de pește, pe timpul verii, și cu ulei de ficat de morun, iarna, pentru că ultimul este bogat în vitamina D. (Atenție: femeile gravide trebuie să evite uleiul de ficat de morun, pentru că este bogat în vitamina A, al cărei exces este toxic pentru fetus).

* Excesul de ulei de pește poate altera proce­sul de coagulare a sân­ge­lui. Consultați înainte un medic, în caz că luați un fluidifiant sanguin, cum ar fi aspirina, sau dacă prezen­tați tulburări ale he­mostazei. Con­sul­tați, de asemenea, medicul, dacă sun­teți diabetici, deoarece gelulele cu ulei de pește pot face să crească glicemia. Acest ulei este pro­scris în cazul aler­giei la pește.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian