Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Recuperare rapidă după Sărbători

• Sărbătorile au trecut, lăsând în urmă amintiri de neșters, dar și o mare doză de oboseală. Recuperați-vă în trei zile! De vineri până duminică, vă puteți regăsi forma maximă. Ideal este să combinați acțiunea cu relaxarea. Recomandările noastre vi le oferă pe amândouă. Succes! •

Întinde-te!

Foto: Shutterstock – 3

Dimineața, după tre­zi­re, nu vă dați brusc jos din pat. Trecerea de la ori­­zon­­tală la verti­cală tre­­bu­ie fă­cută în­cet. Întin­de­ți-vă din toa­te în­che­ie­tu­ri­le, in­­­spirați profund, cu cor­­­pul întins, apoi ex­pirați și re­laxați-vă. Ma­­sați-vă pi­cioa­rele, de la vârfuri pâ­­nă la  coapse, cu miș­­cări ușoa­re și pre­lungi. Fre­­cați-vă pal­­mele între ele, apoi brațele. Acum vă pu­teți ridica pe marginea pa­tului pen­tru a vă masa cea­fa, capul și u­me­rii. Ziua poate să în­cea­pă. Sunteți pregă­tiți pentru ea.

Alungă lenea

Lovindu-vă corpul cu pum­nii, scăpați de obo­sea­lă. Strân­­geți ușor pum­nul și loviți-vă, ritmic, mai întâi brațul stâng și apoi brațul drept, de sus în jos și de jos în sus. A­ple­ca­ți-vă înainte și lovi­ți-vă, cu am­­bii pumni deodată, pi­cioa­rele, de sus în jos – întâi pe partea exteri­oară și pe urmă pe cea interi­oa­ră.

Vioiciune cu cristale de stâncă

Masajul tibetan, cu ajutorul unui cris­tal de stâncă energi­zant, este extraordinar de revita­lizant. Se face la picioa­re, pe tălpi, cu mișcări în formă de op­turi, așa cum cir­cu­lă în corp ener­gia vi­tală, con­form me­di­ci­nii tibe­tane. Stimu­lea­ză și zo­nele refle­xe, care se află în legă­tură cu ab­solut toate organele.

Pete de culoare

Rozul sim­bo­li­zea­­ză dragostea și îm­­pă­carea. S-a do­ve­­­dit știin­ți­fic că el alungă gândurile ne­ga­­tive și are un efect liniștitor. Puneți în vaze trandafiri roz sau atârnați din loc în loc per­nuțe roz um­plute cu flori.

Jocul cu degetele

Ajută la reîncărcarea inte­rioa­ră cu energie. Apro­piați palmele, lipiți de­getele mari și dege­tele mici ale ce­lor două mâini și răs­firați, în sus, celelal­te degete for­mând un potir. Ridicați mâinile – la un lat de palmă – dea­su­pra ca­pului și mențineți aceeași po­ziție a degetelor pe durata a 12 respi­rații (cel puțin).

Un antidot pentru inerție: activitățile casnice

Apucați-vă să faceți ordine și scoa­­teți din du­la­puri și ser­tare tot ce nu vă mai folo­sește: haine vechi, zia­re, ve­selă. Ca­merele înțesate cu obi­ec­te inutile o­bo­­sesc, sti­mulează lân­ce­zeala și plic­tiseala. Cei ce re­nunță la aces­te ve­chi­turi se simt mai ușori și mai liberi.

Votați soarele!

Profitați de ra­zele soa­relui, ori de câte ori se ara­tă pe cer. Afară din casă sau în drep­tul fe­res­trei des­­chise, lu­mina stopează pro­duc­ția de me­la­to­nină, hor­mo­nul de somn, care ne face să ne simțim obo­siți și fără vla­gă. În plus, stimu­lea­ză sin­te­za vita­minei D (vitamina oase­lor).

Esențe de flori pentru limpezirea sufletului

O recomandare pen­tru per­soa­nele ner­voa­se și agitate: a­meste­cați în apa de baie 6-10 picături de ulei aromat de flori (de ex. de le­văn­țică) și starea de neliniște dis­pare. În co­merț exis­tă și uleiuri ga­ta pre­pa­rate, sub formă de lapte pentru baie.

Pauza de ceai

Ca să uitați de tumultul lumii de-afară, aprindeți o lumânare și beți ceai verde. A­roma lui este mai puter­nică dacă tempera­tura apei nu depă­șește 70-80°. Lă­sați să se infuzeze 5 mi­nute, dacă vreți să fie cal­mant. Dacă in­fuzia durea­ză mai puțin, ceaiul este ex­citant. În co­merț se găsesc tot felul de combinații de ceai verde cu fructe exotice. Sunt, efectiv, un răsfăț!

Bețișoare parfumate pentru armonie în casă

Maeștrii Feng-Shui recoman­dă apromderea beți­șoa­relor par­fumate, care, după spu­sele lor, puri­fică at­mosfera încăr­ca­tă (cele cu a­ro­­mă de lă­mâ­ie) și îm­prăștie liniște în casă (cele cu aromă de le­văn­țică).

Bucuria dansului!

Indiferent de stilul muzical pre­ferat, vals, tan­go sau hip-hop, dansul face să se reverse în or­ga­nism do­pamina, hor­mo­­nul bunei dis­poziții, ca­re are un efect eufo­ri­zant. Puneți-vă mu­zi­ca pre­ferată și dansați cum vă vine prin cap: învârtiți-vă, săriți, încercând să sin­cro­nizați mișcarea brațelor cu aceea a picioa­relor (ar­moni­zează cele două emisfere cere­brale).

De ce avem nevoie de pauze de recuperare?

Lupta zilnică pentru a învinge sti­mulii me­diu­lui înconjurător, pu­hoaiele de informații și ne­numă­ratele cerințe ale vieții cotidiene duc, în mod frecvent, la apariția unor simptome de stres și – în final – la afecțiuni precum hipertensiu­nea arterială, dereglările de somn etc. Pentru a le preveni, ar fi ideal să ne oprim, din când în când, să ne creăm ritualuri de odihnă. Dar nu doar atunci când începem să ne sim­țim rău. Starea naturală a spi­ritului n-ar trebui să fie una de alar­mă per­manentă, ci de liniște și calm, așa, ca suprafața încremenită a unui lac. Din păcate, la mulți dintre noi, sta­rea aceasta a trecut pe planul al doi­lea. Dar ea poate fi „re-creată” cu ajutorul unor tehnici de echili­brare, precum cele pe care le pre­zen­tăm.

Cum ne programăm „senin”, când vremea este mohorâtă?

Nu putem influența în niciun fel vremea po­so­morâtă de-afară, dar avem libertatea să deci­dem pro­pria ati­tudine față de ea. Este hotărârea noas­tră, dacă întâmpi­năm un sfârșit de săptă­mâ­nă plo­ios cu bucurie sau cu aversiune. Nu ajută la nimic să stăm pe cana­pea și să ne văităm toa­tă ziua. Este exact ca în viață: dacă vrem să ob­ți­nem ceva, trebuie să fim activi. În loc să ne plân­gem tot timpul, putem fi recunoscători în fie­care zi pentru tot ce e bun și fru­mos în viața noastră. De noi depinde cum privim lumea. Pro­gra­mați-vă de dimineață o zi senină și liniștită și ea se va împlini. Și-o să vi se pară se­nină și în­so­rită, indiferent dacă afa­ră plouă sau viscolește.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian