Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Tombola revistei „Formula AS”

Condiții de participare

1. Completați talonul de participare de la pagina 14.

2. Atașați o copie a chitanței de pla­tă a abonamentului în cazul în ca­re aces­ta a fost contractat prin Poșta Ro­mână sau prin altă societate cu acest spe­cific. Pen­tru cei care s-au abo­nat direct la redacție, nu este ne­cesară trimiterea dovezii de plată a abo­namentului.

3. Termenul de trimitere a taloa­ne­lor de participare este până în 15 ia­­nua­rie 2024, data poștei. Adre­­sa: stra­da Căpitan Ni­co­lae Drossu nr. 16, etaj 1, ap. 3, sec­tor 1, București. Cod poș­tal 012072 sau prin e-mail: abonamente @formula-as.ro.

Tragerea la sorți va a­vea loc pe 24 ia­nuarie 2024. Nu­­me­le câști­gă­to­ri­lor vor fi publicate în re­vis­­ta „For­mula AS” nr. 1603 din 31 ianuarie 2024.

Premiile:

* Premiul unu: 3000 lei

* Premiul doi: 2500 lei

* Premiul trei: trei premii a 1500 lei fiecare.

Menționați pe plic: „PENTRU TOM­BO­LĂ”.

La mulți ani!

Dragi ci­ti­tori ai re­­vis­tei For­mu­la AS, sti­­mate Doam­­ne și Domni mi­nu­­­nați, ca­re ne-ați pri­­mit în ca­sele dvs. și în anul ce se apropie de sfâr­șit, re­dac­ția pu­blicației noastre vă mul­țu­mește și vă do­rește Cră­ciun fericit și un 2024 biruitor!

Să fiți sănătoși, bucuroși și în­cre­zători în puterile dvs., să pu­neți bi­ne­le mai presus decât răul, să vă ocro­tiți sufletul de urât. Alegeți lumina! E peste tot! De noi depin­de să „călă­torim după stea”, să ne transformăm viața în săr­bătoare. Cu ajutorul lui Dum­ne­zeu, vă vom însoți și noi pe dru­­mul acesta, în­cer­când să vă fim aproape și de folos. Unde-s mulți, puterea crește!

Crăciun fericit! Anul Nou cu sănătate și bucurie!

Formula AS

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian