Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Urgența anului: Om sănătos = natură sănătoasă

• La începutul lui 2020, când un nou virus s-a răspândit în întreaga lume, în decurs de doar câteva săptămâni, prea puțini au fost aceia care au înțeles că această pandemie reprezintă un avertisment urgent: pentru a putea duce o viață sănătoasă, trebuie să ne gândim și la mediu. Prevenția capătă astfel o nouă dimensiune •

Cum să ai oxigen, când tai pădurile?

Foto: Shutterstock – 3

Sănătatea este cel mai de preț bun al nostru, iar noi ne străduim să o menținem printr-un stil de viață adecvat: hrană curată, mișcare, relaxare, spiritualitate. Dar asta nu mai este suficient. Sănătatea reprezintă cu mult mai mult decât bunăstarea individuală, ea fiind componenta unei lumi sănătoase la nivel global. Refuzăm deja de prea multă vreme să acceptăm că nouă și ur­mătoarelor generații ne va fi greu să ducem o via­ță sănătoasă, atâta timp cât continuăm să de­frișăm pădurile, care ne asigură oxigenul, să po­luăm, să contaminăm apa, aerul, solul și at­mos­­fera cu otrăvuri, pri­mejduind astfel și viața animalelor, scurtându-ne viața în mod dramatic.

Ecosistemele nu re­acționează liniar. Adesea se întâmplă ca daunele să treacă neremarcate mul­­tă vreme – iar apoi este, dintr-o dată, prea târziu! De aceea este atât de important să privim la ceea ce se întâmplă, să ne informăm și să ne lăsăm călăuziți de o busolă morală. Numai așa vom găsi o cale bună de a asigura vindecarea și recuperarea planetei noastre. Iar această pers­pec­tivă a „sănătății pen­tru toți”, numită Planetary Health, ne aduce beneficii și nouă, oamenilor.

Ciripitul păsărilor a amuțit

Schimbările climatice și dispariția diferitelor specii au ajuns între timp să reprezinte o ame­nințare existențială majoră pentru umanitate. Inclusiv la noi în țară, am ajuns să observăm semnele destul de avansate ale schimbărilor climatice: zile de foc în timpul verii, ploi abun­dente, secetă regională și inundații. Treptat, devine vizibilă și tendința dis­pariției anu­mitor specii: de parbrizele noas­tre se lovesc tot mai puține insecte, iar în gră­dini, în parcuri și păduri, se aud ciripind tot mai puține păsări. Însă tot ne este greu să credem că problemele de mediu din lume sunt într-adevăr chiar atât de mari. Dispariția unor animale despre care n-a auzit mai nimeni, precum lăcarul de pipirig sau anostraca, trece aproape neobservată. Abia după ani de zile încep să întâmpine dificul­tăți și alte specii, mai robuste – iar odată cu ele, ne confruntăm și noi, oamenii, cu probleme, pen­tru că și noi sun­tem întru to­tul dependenți de un ecosistem in­tact. „Un stil de viață greșit pune în pericol să­nă­tatea dvs., a co­piilor și a nepo­ților dvs.!” A­cest avertis­ment ar trebui să poa­tă fi în­tâlnit la tot pa­sul. Fie în pri­vința anu­mi­tor alimente, o­biec­te vesti­men­tare și de mo­bilier, fie în cea a plan­telor de inte­rior și exte­rior, a elec­tro­cas­nicelor, tele­foanelor mo­bile și vehicu­lelor ori chiar în cea a ofertelor de călătorie sau de pe­trecere a timpului liber.

Pierderea habitatului le apropie pe animale de oameni, cu boli cu tot

Consecințele pe care comportamentul uman greșit le are asupra sănătății nu mai pot fi trecute cu vederea. În ultimele decenii, epidemiile și pandemiile cauzate de agenți patogeni necunos­cuți până în prezent au izbucnit la intervale din ce în ce mai scurte. Iar animalele au fost pur­tătoarele a aproape trei sferturi din aceste boli infecțioase. Faptul că așa-numitele zoonoze sunt în creștere nu reprezintă o surpriză pentru ex­perți. „Cetățenii planetei, tot mai numeroși, au nevoie de hrană și locuințe, iar prin defrișări se obțin suprafețe folosite inclusiv ca pășuni și terenuri agricole.    Acest fenomen se produce în detrimentul animalelor sălbatice. Ele își pierd habitatul și locurile de refugiu, ceea ce are drept rezultat întețirea contactelor dintre animale și oameni. În acest fel, intrăm în cele din urmă în contact cu agenți patogeni care reprezintă noutăți absolute pentru sistemul nostru imunitar. Mai există și o altă legătură strânsă între pandemiile virale, dispariția speciilor și supraexploatarea naturii. Cu cât sunt decimate și distruse mai multe animale și plante, cu atât crește riscul pro­ducerii unor noi pandemii. Pentru că în regiunile folosite de oameni se creează un peisaj omogen, în care supraviețuiesc doar câteva specii domi­nante. În astfel de zone, agenții patogeni dispun de suficient timp pentru a se înmulți și a se modifica în avantajul lor. Iar mobilitatea la nivel global, fluxurile internaționale de mărfuri și comerțul cu animale exotice, precum și utilizarea acestora ca animale de companie, favorizează apoi răspândirea rapidă a bacteriilor, virușilor și paraziților.

Întrebarea nu mai este dacă vor apărea noi zoonoze, ci doar când, unde și care vor fi acestea. „Transmiterea unui agent patogen de la animale la oameni nu reprezintă un eveniment ieșit din comun”, explică biologul olandez Georg van Dollen. „Nu există vreo barieră specială între animale și oameni, care, din perspectivă pur biologică, fac de asemenea parte din regnul animal. Astfel de transmiteri s-au produs de când ne știm. Faptul că interesul se concentrează în pre­zent aproape exclusiv asupra virusurilor corona și a variolei maimuței nu este un lucru bun. Proce­dând astfel, trecem cu vederea diver­sitatea agen­ților patogeni. Până acum ne-a interesat doar ce agenți patogeni ne afectează pe noi și pe ani­malele noastre de companie sau din ferme. Abia dacă conștientizăm că există un rezervor gigan­tic de agenți infecțioși, inclusiv viruși, la ani­malele sălbatice, și nu putem estima cât de pe­ricu­loși pot deveni acești agenți pato­geni pentru oameni”, a avertizat expertul. Agenți patogeni nou apăruți sunt și flavivi­ru­surile, care provoacă boli, între care se numără febra gal­benă, febra dengue sau febra West Nile.

Clima și sănătatea

Topirea ghețari în munții Alpi

Criza climatică ne îmbolnăvește, la rândul ei. Ignorarea consecințelor schimbărilor climatice nu ar fi catastrofală doar pentru planeta noastră, ci ar avea    consecințe de amploare și asupra sănă­tății umane. Iată doar câteva efecte:

Căldura ne îmbolnăvește

Temperaturile foarte ridicate supun organis­mul unui stres uriaș și îi induc o stare de criză. Creșterea numărului episoadelor caniculare a făcut ca oamenii bolnavi să devină din ce în ce mai bolnavi, iar oamenii sănătoși să se simtă din ce în ce mai lipsiți de vlagă, apatici, morocănoși și irascibili. Multe afecțiuni, precum bolile car­diovasculare sau demența, se agravează în con­diții de caniculă. Printre posibilele consecințe pe care le poate avea căldura extremă se numără, de asemenea, nașterile premature, accidentele vas­culare cerebrale și atacurile de cord. Specialiștii se tem că multe decese se vor produce din acest motiv.

Căldura provoacă stres psihologic și mental

Stresul psihic și mental cauzat de tempe­raturile ridicate reprezintă o temă despre care în mediul public încă abia se discută. Perspectiva de a nu ne putea sustrage acestei călduri duce la probleme psihice care nu ar trebui subestimate, explică specialiștii. Se poate ajunge inclusiv la atacuri de panică. Cei afectați se tem pe bună dreptate că li întâmplă ceva și că nu pot face față acestor fenomene. Dacă la acest proces se adaugă insuficiența somnului odihnitor, cauzată de su­pra­încălzirea dormitoarelor, depresia și an­xie­tatea pot ajunge la cote și mai mari. Căldura, pericol de nebunie! Incredibil, dar adevărat.

Căldura amplifică efectele nocive ale poluanților din atmosferă

Oxizii de azot, ozonul și praful fin – acesta este amestecul pe care îl res­pirăm, mai ales în orașe. În perioadele mai lungi de caniculă și când lumina soarelui este puternică, suprafețele de asfalt eliberează, la rândul lor, mult mai mulți poluanți.

Inhalarea aerului fierbinte și po­luat acționează ca un fel de acce­lerator pentru bolile pul­monare. El favo­rizează producerea inflama­ției la nivelul țesutului pul­monar, proces care poate deter­mina căile respi­ratorii să se în­gusteze, chiar și în urma unor iri­tații ușoare. În plus, dacă plă­mâ­nii au parte de o circulație san­guină proastă, din cauza pierderii de lichid care se produce prin trans­pirație, proce­sul de oxige­nare poate avea de suferit, dându-ne senzația că ne con­fruntăm cu dificultăți de res­pirație.

Persoanele alergice o vor duce mai greu

Poluanții din aer afectează și alergenii din plante. Potrivit prog­nozei actuale, numărul persoanelor din Europa care sunt alergice la polen s-ar putea dubla până în 2060. CO2 stimu­lează creșterea plantelor și creează condițiile răspândirii unor cantități mai mari de polen. În plus, poluanții atmosferici nu numai că fac po­lenul mai agresiv, dar și stimu­lează planta să elibereze proteine ​​modificate, care afectează și mai mult sistemul imunitar al per­soanelor aler­gice. Schimbările climatice favo­rizează, de ase­menea, proliferarea și dezvoltarea plantelor iubitoare de căldură, precum Ambrozia, al cărei polen poate declanșa atacuri severe de astm. Creșterea temperaturilor medii face, la rândul ei, ca sezonul alergiilor să înceapă din ce în ce mai devreme în cursul anului și să dureze mult mai mult, până toamna târziu. Nu se poate exclude ca, în viitor, sezoanele alergiilor să se suc­ceadă aproape fără pauză. Situația este agra­vată și de po­luarea apei (de exemplu, cu rezi­duuri de medi­camente sau substanțe din ma­teriale plastice), a so­lului și a aerului, care afec­tează și alergeni­citatea proteinelor din mediu, plante și animale. De restul se ocupă reducerea diversității micro­biene și a conținutului de nu­trienți din sol.

O mână de pământ găzduiește, în mod nor­mal, mai multe viețuitoare decât numărul de oa­meni din întreaga lume. Cu toate acestea, solu­rilor nu li se acordă aproape niciodată apre­cierea corespunzătoare: ele sunt acoperite cu beton, fertilizate excesiv sau sterilizate cu sare.

„E necesar să fie făcut tămbălău”

În unele țări, medicii au început deja să reac­ționeze prin diverse oferte la urmările pe care le au schimbările climatice în plan individual. În cadrul consultației pe teme climatice, pacienții pot primi sfaturi individuale privind adaptarea și reziliența în fața provocărilor climatice și be­neficiile reducerii nivelului de CO2 pentru sănă­tatea proprie și cea planetară. „Planetar” este    cuvântul-cheie. Prevenția trebuie gândită în viitor la nivel global. Fizicianul Klaus Hassel­mann, laureat al Premiului Nobel în 2021, a des­coperit, însă, că oa­menii nu sunt obiș­nuiți să re­acțio­neze la acele probleme care evo­luează într-un ritm lent. El a re­ușit să de­monstreze că în­căl­zirea globală din ultimii 20 de ani a fost cau­zată de oameni. Adresându-se reprezen­tan­ților mișcării „Fridays for future”, a spus: „Ați realizat mult mai mult decât am reușit noi, cu comu­ni­cările noastre științifice. Chiar e ne­cesar să fie făcut tămbălău, dar noi, oamenii de știință, nu suntem obișnuiți cu asta – aceasta este dificul­tatea noastră”.

Concluziile cercetărilor privind impactul cri­zei climatice sunt dezbătute în cadrul conferin­țelor internaționale și îi determină pe unii acti­viști să recurgă la acțiuni disperate, pentru a atrage atenția asupra dimensiunii globale a de­zas­trelor iminente și pentru a impune implemen­tarea unor contramăsuri mai radicale. Sunt cu­noscute atât problemele, cât și soluțiile pentru a le contracara, însă nu doar de oficialitățile gu­ver­namentale de­pinde luarea unor decizii corecte. Cu toții putem face ceva pentru a determina o schimbare de pa­radigmă: unii prin presiune politică, petiții și pro­teste, alții printr-un consum mai conștient, care vizează economisirea resur­selor și o abor­dare mai respectuoasă față de mama-natură. Consumați mai puține produse de origine animală, cumpărați produse care provin din regiunea în care trăiți, purtați haine din țesături naturale mai mult timp, acordați atenție originii anumitor produse, nu aveți încredere în orice etichetă, treceți la energie verde, reparați, în loc să cumpărați lucruri noi, permiteți ca grădina dvs. să fie cuprinsă într-o mai mare măsură de plante sălbatice, planificați-vă bine călătoriile cu ma­șina, gândiți-vă de două ori înainte de a lua avio­nul, consumați apa cu mă­sură, descărcați filmele și muzica, în loc să apelați la streaming, nu omorâți imediat orice insectă enervantă care vă iese în cale – iată doar câteva din­tre nume­roasele opțiuni care stau la îndemâna tu­turor. Inversarea tendințelor va fi un proces foar­te îndelungat, pentru că zeci de ani n-am fă­cut decât să privim, fără a face nimic. Nici măcar nu trebuie să salvăm lumea, ci „doar” pe noi înșine.

Consecințele încălzirii globale

Fiecare grad Celsius în plus în­seamnă că, pentru 7% din popu­­­lația lumii, resursele rege­nerabile de apă scad cu cel puțin 20%. Concentrațiile mari de CO2 re­duc, de asemenea, cu 10 până la 14% conținutul de pro­teine ​​din grâu, orez, orz și car­tofi. Con­ți­nutul de minerale și oligo­ele­mente s-ar putea reduce și în ca­zul anumitor plante ali­men­tare.

(Sursa: Raport de evaluare al IPCC (International Climate Coun­cil).)

Dispariția speciilor

În fiecare zi, aproximativ 150 de specii cad ireversibil pradă extincției în întreaga lume. Numai în Europa au murit, în ultimii 40 de ani, 600 de milioane de păsări cân­tătoare. (Sursa: WWF, NABU)

Anomalii meteorologice

Prin inundațiile catastrofale din anul 2021, care au avut loc în Europa de Vest, au murit 220 de oameni. Paguba s-a ridicat la 460 miliarde de euro. Vara anului 2022 a fost cea mai fierbinte din Eu­ropa de la începutul măsurătorilor meteo­rologice!

Reducerea suprafețelor împădurite

Peste 6 milioane de hectare de pădure dispar în fiecare an la nivel global. 25% din păduri sunt defrișate pentru a se asigura accesul la materiile prime din sol    sau pentru a se crea noi plantații. (Sursa: Statisto)

Distrugerea mărilor și oceanelor

În fiecare an ajung în oceane aproximativ 12,7 milioane de tone de plastic. Metalele grele precum plumbul, mercurul și cadmiul, care provin în principal din apele uzate industriale, distrug la rândul lor flora și fauna oceanelor. (Sursa: BUND)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian