Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O forță a naturii – Mugurele de Carpen

Foto: Shutterstock – 3

Ca arbore, Carpenul se adaptează cu ușu­rință la aproape toate terenurile care au o oarecare umiditate, ameliorând calita­tea solului în favoarea altor specii, precum fagul, alunul, păducelul sau stejarul, cu care se însoțește în păduri. Are o vitalitate și o rezistență deosebite, putând face față vântului și frigului. Lemnul său extrem de dur, cu fibre contorsionate, îl face extrem de prețuit în confecționarea de obiecte rezistente – cozi de topor, roți dințate, mese de măcelărie –, o în­sușire care a dat în limba română cuvântul „căr­pănos”, om inflexibil, zgârcit. Carpenul are și o mare capacitate de a invada teritorii, ducând la fe­nomenul de „carpinizare” a spațiilor. Iar mugurii acestui arbore ascund în ei caracteristicile „părin­telui”.

Despre forța mugurelui de Carpen, dr. Fer­nando Piterà di Clima, practician și cercetător în dome­niul gemoterapiei din Italia, arăta că acesta acțio­nează în organism la patru niveluri funda­men­tale, fapt dovedit atât ex­perimental, cât și clinic. „Pri­mul nivel, cel mai profund, interesează sti­mu­larea măduvei o­soa­se, o parte din lumea inte­rioară ancestrală, locul regenerării, al he­mato­po­iezei (formarea elemen­telor celulare san­guine: eritro­cite, trom­bocite, leu­cocite) și al forței vitale. Al doilea nivel, inter­me­diar și cir­culant, ce derivă din pri­mul, implică trom­boci­tele, elemente celulare lipsite de nucleu, deci fă­ră capacitate de re­pro­­ducere și implicit sân­gele, fluidul vital care riscă să fie pier­dut în hemoragii dacă aces­te trombocite sunt in­su­ficiente sau dis­funcțio­nale. Al treila nivel intere­sează ficatul, care reprezintă legătura strânsă cu viața și puterea de regenerare. Al patrulea nivel este sfera respiratorie, căile respiratorii superioare și plămânul”.

Iată o „carpinizare” benefică pe care o produc mugurii Carpenului la nivelul organismului uman și la care ne vom referi în continuare.

Căile respiratorii și plămânii (cea mai frecventă recomandare)

Acțiunea Extractului din muguri de Carpen se extinde la nivelul întregului aparat respirator. În procesul respirației, după o prealabilă filtrare a aerului cu ajutorul firelor de păr și al mucusului de la ni­velul nasului, aerul trece prin si­nusuri, ce au rol de reglare a tempe­ra­turii și umidității ae­rului inspirat că­tre faringe, laringe și plămâni, destinația finală. Aici are loc schimbul de gaze, iar aerul încărcat cu oxigen trece, prin ins­pirație, de la nivel pulmonar la nivelul sistemului circulator, de unde ajunge la nivel celular, în întregul organism, întreținând viața celulelor.

Extractul din muguri de Car­pen re­duce infla­mația și cicatri­zează mu­coa­sele pe tot acest parcurs, în cazul afecțiu­ni­lor respiratorii de tipul: ade­noidite, rinite, sinuzite, fa­ringite, laringite, traheite, bron­șite.

Se asociază cu alte extracte gemo­terapice cu acțiune la nivel respirator: în rinite și rinofarin­gite, în special cu Extractul din muguri de Mesteacăn și Extrac­tul din mlădițe de Măceș, în sinu­zite, cu Mesteacănul, Ex­tractul din muguri de Arin negru și Extractul din muguri de Coacăz negru, iar în faringitele strep­to­­cocice, cu Extractul din mu­guri de Viță-de-vie și Ex­tractul din muguri de Coa­căz negru. Este con­siderat a fi „gemo­te­rapicul tusei”, re­ducând ac­cesele de tuse și ci­catrizând mucoasa lezată. În formele cu tuse seacă, se va asocia cu Extractul din muguri de Călin, în tusea pro­ductivă, cu Extrac­tul din mu­guri de Plop, iar în afec­tările de la nivelul larin­gelui însoțite de răgușeală, cu Ex­tractul din mlădițe de Ca­prifoi.

O combinație gemo­tera­pică de Carpen, Ca­prifoi și Călin se găsește în Poly­gemma 3 – Tuse, acoperind întreg spectrul manifestărilor tusei, iar o alta, de Carpen, Mesteacăn, Arin negru și Coacăz negru, în Poly­gemma 4 – Sinusuri, utilă în sinuzitele acute și cronice, cu recomandare și în perioada de convalescență.

Ficatul și mugurii Carpenului

Acțiunea antiinflamatorie și cicatrizantă a Ex­tractului din muguri de Carpen se extinde și la nivel hepatic, astfel încât asigură o bună func­ționare a acestuia, util atât în stări cu insuficiență hepatică, precum și, în general, pentru o bună revenire după boală, ficatul fiind o importantă uzină energetică a organismului.

În afectările de la nivel hepatic, se poate asocia cu alte gemoterapice cu tropism hepatic, precum Extractul din muguri de Alun (pentru refacerea elasticității țesutului hepatic), Extractul din mlădițe de Rozmarin (în special în afectări hepato-biliare), Extractul din mlădițe de Ienupăr (pentru susținerea detoxifierii de la nivel hepatic) sau Extractul din radicele de Secară (pentru regenerare hepatică). Combinația optimă o va putea stabili medicul specializat în gemoterapie. Chiar dacă extractele gemoterapice conțin și alcool, utilizarea lor în afecțiuni hepatice s-a dovedit extrem de benefică, fără reacții adverse.

Ajutor în trombocitopenii

Trombocitele, numite și plachete sanguine, sunt celule ale sângelui cu rol în coagulare. Când numă­rul lor este redus (sub valorile normale de 150.000 – 350.000 trombocite/microlitru de sânge), este vorba de trombo­cito­penie. Cauzele trombo­citopeniilor pot fi multiple și necesită în mod obliga­toriu consult medical hema­tologic pentru clarificarea diagnos­ti­cului. Dar, cu excepția unor de­fecte genetice, este impor­tant de avut în vedere Extractul gemoterapic din muguri de Carpen, care, administrat în cure de 2-3 luni, poate crește numă­rul trombo­citelor, ob­servabil și prin normalizarea timpului de sângerare. Este o recomandare extrem de impor­tantă a acestui gemoterapic, mai ales că nu există opțiuni eficiente prin medicația clasică. Se poate asocia cu Extractul din mlădițe de Cătină roșie, cu acțiune și la nivel splenic, existând o legă­tură strânsă: splină – sânge – limfă, ce contribuie la buna funcționare a siste­mului imunitar.

Stimularea măduvei osoase

Acțiunea mugurilor de Carpen la nivelul mă­duvei osoase exemplifică    efectul profund pe care acest extract gemoterapic îl are pentru întregul organism. Măduva osoasă este cea care produce ce­lu­lele stem, din care se dezvoltă la acest nivel ce­lulele sângelui (eritrocite, trombocite, leucocite) și, de asemenea, împiedică curgerea inversă a limfei, fiind astfel o parte importantă a sistemului limfatic. De aceea, nu vom greși asociind sche­melor gemo­terapice profilactice (pentru prevenirea îmbolnă­virilor), curative (pentru tratament) sau de refacere după boală, acest extract gemoterapic.

Un univers întreg într-un mugure

Acțiunea antiinflamatoare și cicatrizantă a ge­moterapicului din Muguri de Carpen se pare că ac­țio­nează și la nivelul mucoaselor aparatului di­gestiv, iar cea antispasmodică s-a dovedit utilă și în cazurile de avort habitual (spontan). Arborele de Carpen se caracterizează printr-o mare vitalitate și rezistență, putere de adaptare, dar și de protejare a altor spe­cii de arbori și arbuști din arealul în care con­vie­țuiește cu aceștia. Aceeași rezistență, vita­litate și pro­tecție ne-o oferă nouă mu­gurii săi atunci când ape­lăm la gemoterapie, ca modalitate biotera­pică ce mer­ge la esența vinde­cătoa­re a plan­telor.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian